3 VSPH 1065/2016-B-101
KSLB 57 INS 19593/2011 3 VSPH 1065/2016-B-101

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v      ! "#$  % Trebatického, Ph.D., LL.M., v &$ ci dlužníka Petra Götze, nar. 1.6.    , o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem- # &' (# &) "*(+ 57 INS 19593/2011-B-90 ze dne 4. dubna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem- ! "! #$# %&' ()& *+-B-90 ze dne 4. dubna 2016 se r u š í " se v r a c í tomuto soudu k 8;<

@8A8:

Krajský soud v Ústí nad Labem- # &' (# (dále jen soud ) usnesením &)"*(+ 57 INS 19593/2011-B-90 ze dne 4. 4. 2016 zamítl návrh dlužníka Petra Götze (dále jen dlužník ) na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v dosud nebyly uspokojeny.

; $  $  zopakoval # $ $$<    &$ $$  $' # )  => ?@ =@?? ' ) &$ ) návrhem na povolení oddlužení, jímž  $'  )A$ C'  $ ) A$  $ $)'  $' E ' $ &$  &   bytovou jednotku & 3029/1 v # & 3029 postavené na pozemku st. p & E@EF ideálním  'H $  &H &   ' rozsahu 197/532, pozemky pa & JOE?< OQJR?< OQOR?O # H & E@=Q  '&E@EF< vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (dále jen nemovitosti ). U < ?= )A 'HAXEQE>@<-"&? )A  ' HA?>X>X'<-"&K $ $  'H posudek vypracovaný Petrem Brezarem, z  H ))  HA 3.300.000,-"&

$ &) "*(+ X> YZ* ?QXQER=@??-A-12 ze dne 5.12.2011 soud zjistil C'  $'  &$   & \];Y^_(_  (dále jen Správce ). V #   &$ $$  $'  ?J  pohledávkami v '   ' $ isir.justi ce.cz  ' )A ' # <A# '57 INS 19593/2011-B-11 ze dne 12.3.2012 bylo rozhodnuto o povolení oddlužení  $' $  $ $)' < $ # nemovitosti.

*  '& < $&)"*(+X7 INS 19593/2011-B-70 ze dne 2.12.=@?F   $ $  $  $'<     H H) *<  * ) g' $   $' $ # $  $  ' H   $ ^  esení bylo k $  $' $  A $ &) E ;*% 309/2015-B-81 ze dne 12.1.=@?J  #   $  s $< v A$ $$ )  '   , zda výsledek dražby obráží sk&   <  #  souladu s $  '& < ' ' H '  Z$ 'okolnosti znalkyni bránily v $ $<' )'   A$ & # #$< # # 

Soud '& , že  $ )$   $'< # ' < že hodnoty nemovitosti nebylo dosaženo v ' ' $<) < &'< kter  # < $ A$  &'< ' $' C' # A ' ' ^' < )'H # $$ & $' & 

* $ ) w -z obsahu spisu, že dlužník tvrzeného konkrétního zájemce v &$ $$ ' g' x ' & +-15)<   $' &$ $ ) < )A$ '  )' )' & +-26), znaleckým posudkem Ing. Marcela Ods& x ' & +-63) odhadla cenu nemovitostí ve výši 2.000.000,-"&<  # '   H ' HA 1.300.000,-"&<  &'HA??QXXJO<==# )A x '&+-50) a zbytek byl využit na úhradu ná' )H   $ )' <   *x '&+-62); -z trestního spisu &"\%(F?EEOR^~-2014-180410, že dne 10.2.2014 dlužník  ' $ ' H objektu nacházejícím se na pozemku parc. &JOE?<'C# Z  J?>@@@<-"& -z $ $?XX=@?F<  $'H  < ) ) ' škoda ve výši 600.000,-"& -z výpisu z obchod$ )$' & \ Y<  r.o., Y~ =OJ?>=F@  & *^_\ <   E=FX=F< dlužník v # &nostech vykonával od 19.10.2011 funkci jednatele; -  # $ $ &osti STARW, spol. s r.o.  ?Q?@=@??< # $ $  & #   $' _  &'~' <))$ ) -z obžaloby Okresního státního zastupitelství Jablonec nad Nisou &) ^ 437/2011-329 ze dne 31.3.=@?F x ' & -?= <  $'  ' #$)A$   -z H  $'< ' < # ' )A)    posudku, který nemovitosti ohodnotil ve výši 3.300.000,-"&< ) '  < A' '   ) ' <   ' Y & A &   <# $ ?Q>2 # hu 120 m2, a dále že  $' &' < # * $ '  telefonicky; -ze zprávy Sx '&OO <  $' ' & g '< A'  <  $'    '  < že nemovi  < #  ní má '  )' - % ~\ &) "\%( JEFQJ-E>R^~-2014-180481-MA, že není )  + & #'    ve výši 3.300.000,-"&< e dlužník ani tomuto znalci neumožnil vstup do  <   ' Y & nemovitosti 120 m2, v $ H ?Q> 2 by hodnota  & E@QF>EF<=X"&

* $ < )e ustanovení § F?X ' & ?O=/2006 Sb.,

C' #) A$ x &$' < ) Y < ' <  $' & & < $ ) )' $ oddlužení<' ' $ & *^ )' #H a použit k ' )$  $' H %  &$   $' )  ' < &' ' )   $

# <$ A$ &'<'erou by obdrželi v $A$ $' C' konkursem, dlužník ale v # &$ $$ # < ' #H v ' '    ' ' )$ )   $'   <  #   anou hodnotu a z tvrzení dlužníka o podhodnocení nemovitosti a pochybeních Správce a znalce není prokázáno, že vina  $ $' $< Správce se sice spokojil pouze s telefonickou komunikací s  $'  '   $'   ) ))$ H<   $'  g ' H  $'  < nereagoval na výzvu k uvedení konkrétního zájemce o koupi nemovitosti a spíše   $ ) $ ' ' ' nemovitostí. Z  $  $' # $ placení pohledávek zamítl.

%   $  $' &   žádal, aby odvolací soud $ ' A$$$

Z$ <  )$  $  FF2016 nebylo možné ) $ *  < # *  H  # nedostavil. Pouze zaslal dopis, v  )<  dlužníkem komunikoval pouze g '<  &$ nedoložil a dále nepodal )$ ' jednotlivým # z dopisu soudu ze dne 2.12.2014 a ke stížnosti na dražbu zaslané soudu dne 1.1.2014.

 $< *    <  ' < '  o ' $&< &$ž o ni & <  ' & $' $<'   $' #'& $ %  & )-souseda z Jablonce nad Nisou, a tím neakceptoval jím nabídnuté zájemce. Hodnotu nemovitosti potvrdil soud rozhodnutím o povolení oddlužení. Dle názoru dlužníka se soud nezabýval pochybením *<  A' $  *  odhadu znalce, 'H      ) ' '& H  Nesprá H plochy nemovitosti potvrdila i p < '  )< 

 )    ?  "& ^  #) )< nešlo ze strany *  #$<  *     & <'H# &'  E
 )A$ <  $' ) # '<  # # ) Praze a nemovitosti byly vydraženy jeho sousedovi. Z na  &$ #  )  '< která si $)&' 800.000,-"& $'' )< )  < $ <) $ $<&&' '  <   )  < # &$ $$ # s ' )$ <$  H  # #&$ a jako bezdomovec s ' )H & 

K H <#  $ $'<lil zástupce  ~'  < <    ) postupem Správce i &$      )   # dlužník, který svým jednáním neumožnil na telefonickou výzvu prohlídku  <# $ $ ' ' $'AA$ ceny. Proto navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil.

Z )$ * ' odvolání dlužníka vyplývá, že ten jeho tvrzení nepovažuje za pravdivá. K poslednímu $C&$' $$, a nebyl proto ani soudem vyzván k C&   )$. In &$ $$  #  '   #   )AH  Z  #   )' < #$ A' #  A A C&$   #  ; # &$ $$   $' ' < # <  $ $'$ $  H )AH  ' )'  ' )$  ) $

Vrchní soud v %)'  $' )$)$$ ' <  $)  

%  F?F ? Y )   $' $  & A  podle schvá  #  $<  &$   A$  $' usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v < # ' )&$') $'

Podle § 415 IZ je-li hodnota pl$< ' $ #  )A$  '< #  )-li nejnižší hodnotu p $<'  < &$   A$  $'  &$    $' # $ od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly ' ) &$ ' )   $'  ' <  $' ' < že   $#   ' ' $<'  < &'< '   ' )$ H  ' 

# < $ A$  &'< ' < '#  $' C' # A' '

Z obsahu spisu se podává, že soud rozhodl usnesením ze dne 5.12.=@??x '& A-12) o )A$C' $'usnesením ze dne 12.3.=@?=x '&+-11) povolil ) A$  ím  &   $ $ )' podstaty. Vý ' & YY $  =OX=@?E x ' & +-28) vzal soud na $<  $  $ # g ejné dražby. Zprávou ze dne 29.10.=@?Ex '&B-31) Správce informoval soud, že dne 1.10.=@?E # # nemovitostí dlužníka a návrhem ze dne 19.12.=@?Ex '&+-32) se domáhal vydání  $H ' $ )A <<jenž # &$oudem vydán usnesením ze dne 5.5.=@?Fx '&+-50).

Usnesením z 2.12.2014 (B->@  $ $  $ $'<     H H) *< )   g' $   $' $ # $  $  ' H do oddlužení v rozsahu, v   #  ' ) %    $ dlužník odvolal a Vrchní soud v Praze jako soud odvolací HA &H rozhodnutím z 12.1.2016 toto usnesení potvrdil v & H')$$ * 

  H H)< A' A ) $$  $' $ osvobození od placení pohledávek a vrátil soudu k A$$$

K $  $  ==J ? w

Odvolací soud ve svém shora citovaném rozhodnutí, )   $  $   < w pro rozhodnutí soudu )$  ' #' $x)) '  ))$ #  porovnání s )) $  ím &$ H ' # # $'&  $< # souladu s $<'# < &)) ' ' < '   '   Z$ 'okolnosti znalkyni bránily v $  $< ' ) '  <   # '<  A$& # #$ )A$'  ' &$  &  $   < ' $  )$<H# A $ že # &$ <# ' zkoumal z C$   '  AH $ *  $'Z  <  $'H')' $ v ) # &$ $$ ')

Z ')H &$)$') #  ' &$  'H ' % Brezara z # =@?? x ) ' _ < ) #   C&  ' vedené na majetek  $' H ' ' * " , jímž byla stanovena obvyklá cena nemovitosti ve výši 3.300.000,-"& 'H ' Y ! & z &=@?Ex ) '+ H' #)'*pro )  #   # #  #'    HAi 2.000.000,-"& Z #   '  <  $ # ) '#  &&$  HA 20.000,-"&% sudek A) ocenil podlahovou plochu v rozsahu 197 m2, posudek B) pak v rozsahu 120 m2. Jak sám soud prvního stup < ' posudku B) ) # '     #< '  &  podlahovou plochu v rozsahu menším ' =<   =@@@@<-"&R= ) $ '  H & #' vyšší, resp. jak soud ) % ~\&)"\%(JEFQJ-E>R^~-2014-180481-!_<  ' + ) H   $ ' ' Y & 

#'  &E@QF>EF<=X"&

   $ # srpna 2013 (dok. B-EF  <   #  posudkem B) na obvyklou cenu 2.000.000,-"&< &  C&$   < ) A$ $ # & ?E@@@@@<-"& )AH  ~'  < <  Správci v )  HA) A$ $ *rávce zaslal posudek B), že souhlasí s nejnižším podáním ve výši 1.300.000,-"&, což )g''=RE #'

Z ))$ H$zorem

 $  $ < #  #H  '  '  $ nemovitosti a jeho dopad na jejich dražbu, jak mu odvolací soud uložil. Omezil se toliko na konstatování, že se Správce spokojil s telefonickou komunikací s dlužníkem,  # ))$ # A$ '  )A <  # '& < #   )A<  ' Y &   prohlídku nemovitosti  ) ))$ H tím, že dlužník neumožnil na g ' H  $'  <  # )A  # A$ '  tohoto dlužníkova jednání, a aniž #& ' < &*   &  $'  $ AH $ &$ zákona, zejména § 212 IZ. % ' '  $   <  $' nereagoval na uvedení konkrétního zájemce o koupi nemovitosti, nelze tuto '&     $ A$    $ # %   <  $' H )$ # ' $ ' '<  '< #  AA$

Odvolací sou  ' < $  $  # )$< '  )A $ ''  $ H $ názorem odvolacího soudu.  '& ) ' tomu, aby napadené  $# A # $ ' A$$$

K A$ $ a jeho procesnímu postupu:

* $  A  $$  $' )'& < & &  H$) $ &$ návrhu spojeného s   $  $< )'  ' $ & * )' tím, že vlastnil movitý majetek, )  #H ' ' )$ * $ tent & ' '<)   $ &"\%( F?EEOR^~-2014-180410. Z  x)) # $ $< #   ' ' &$ )$   $   $ $  #    )$ 2.12.2014 )<  $' ?@==@?F  ' H $   617.000,-"& nemovitosti (na pozemku & JOE?  trestního oznámení z 15.5.2014, že v H  < X '  objektu garáže postavené na tomto pozemku s $< ) ) " ')A < H )'< 'H  $' #  # &$ $$< # v $' '# <# #  )'  205 IZ. Z  A' nepodává, o jaké  ) (uvedl jen $ H& 'H $ < # '& )'  $'< # ten na jednání dne 2.12.2014 uvedl, že byl vyzvá% ~\<# x) údaj o )) $ <'  < ) o &# & # ))< $ )'   )< ) nabyl v # &$ $$ u$  )$ $   $ $ z ?=Q=@?F  $'   C$  12.10.2014 H')$$ $'< # ')''  til.

  $   )$ =?==@?F 

 H' g')  $' HAH &    # $  $ v jedné z  &H & $ z dlužníkova syna _  &'~'<))$ jménem jednal  $' )' . Dále  ' obžalobou Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou z 31.12.2014. Z  )A$ však ne& )' '' $ $<)   zamítnutí návrhu dlužníka na osvobození.

* $  '   )$ FF=@?J ' % ~\< ")' $ (#' ')< #  Z < "< &) "\%( JEFQJR^~-2014-180481-!_<  $ #< '  ) 

#  $  )<   ?=Q ? dokazuje-li soud  ) $  & $  < $ #H  '  ), takže uvedl-li soud, že se "konstatuje obsah spisu," jak se stalo v )  )A$ bezcenná % $ ' H  $    < 'H ' '' $ < $ )    '&    $ ' < # # & #  #  x  $ Z)AA$  ~\  E@ Cdo 222/2001 nebo 30 Cdo 1606/2008). Již tyto '&  #)$ '  $ ?X> = <# $ )' '  z $   )''' )A$ & g  '' H a právních 

' Z)AA$   ' ) ' aplikaci § 157 odst. 2

 %  $ ' H )A$ )   g  ''  < )  $  $ ;   $ ) #  ložit úvahy, jež soud vedly k $ ''  $ A $  Jestliže rozsudek postrádá náležitosti uvedené v citovaném ustanovení, stává se ' H- $ $ ' je odvola$  A< )' < '  $  ' $  x  ' Z)AA$   10.6.2008, sp. zn. 32 Odo 1561/2006, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.2.2010 sp. zn. 30 Cdo 541/2008 a ro'Z)AA$ J$)=@?@< zn. 32 Cdo 2948/2009). !$'  <  $  $  ) & $ ' < #   použít v odvolání proti tomuto rozhodnutí $  x ' Z)AA$  ~\  =X & =@?E< zn. 29 Cdo 2543/2011). V ) )A$ H' $ H x ?  ) C&$' <' k vydání jeho rozhodnutí, a to v  #< ' ) )) ' $ $$ '< )$ C&$'-  ' g' #

Z'   $  podle § 219a odst. ? $  #  A     ==? ?  $  ' A$ $$. V #  $ vyslovených již v  $ $ &)E;*%E@QR=@?X-B-81 z 12.1.2016 $ ?X> = 

C= D Proti tomuto rozhodnutí j e  $ $ $  ) ' <  $ $  $ A$ '  #  $ < ))$ A$  ací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu  # A # )  $    $ # -#H $ A$ ' posouzena jinak; dovolání    $  &$ tohoto rozhodnutí k Z)AA$  ~\ $ Krajského soudu v Ústí nad Labem- # &' Liberci.

V Praze dne 24. listopadu 2016

JUDr. M!8>!"OQ; ", v.r. 

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová