3 VSPH 1060/2010-B-16
KSUL 45 INS 11110/2010 3 VSPH 1060/2010-B-16

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Eugena anonymizovano , anonymizovano , t.č. neznámého pobytu, trvalý pobyt evidovaný v Mostě, Javorová 3104, o odvolání JUDr. Dušana Rendla, advokáta se sídlem v Mostě, SNP 1872, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 11110/2010-B-3 ze dne 4. listopadu 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 11110/2010-B-3 ze dne 4. listopadu 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenční věci dlužníka Eugena anonymizovano usnesením č.j. KSUL 45 INS 11110/2010-B-3 ze dne 4.11.2010 ustanovil opatrovníkem dlužníka pro toto řízení advokáta JUDr. Dušana Rendla (dále jen odvolatel).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se v řízení insolvenčnímu soudu ani insolvenčnímu správci opakovaně nedaří doručit dlužníku písemnosti na žádnou ze známých adres-adresu evidovanou centrální evidencí obyvatel v Mostě, Javorová 3104, či adresu v Mostě, Třída Budovatelů 14/16. Jiná současná adresa dlužníka není ani insolvenčnímu správci známa. Proto soud podle § 29 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) ustanovil odvolatele opatrovníkem dlužníka. K tomu soud dodal, že úkolem opatrovníka je zastupovat účastníka řízení, jemuž byl ustanoven, a to v řízení před soudem prvního stupně a v případném odvolacím nebo dovolacím řízení. Za výkon funkce mu náleží odměna dle § 9 odst. 5 vyhl. č. 177/1996 Sb. za každý úkon ve věci. Náklady, které mu za řízení v souvislosti s výkonem funkce vzniknou, jsou součástí nákladů zastupovaného účastníka řízení, tj. jsou pohledávkami za podstatou.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že současně s napadeným usnesením obdržel usnesení insolvenčního soudu ze dne 30.9.2010, jímž je dlužník vyzván, aby se do 5 dnů od doručení usnesení písemně vyjádřil k připojenému návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze dne 7.9.2010 podaného Hypoteční bankou, a.s. Jelikož dlužník je nekontaktní a odvolatel nemá k dispozici žádné podklady či písemnosti, nemůže se k insolvenčnímu návrhu vyjádřit a není tak schopen plnit své povinnosti, tj. dlužníka v předmětném insolvenčním řízení řádně zastupovat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 29 odst. 3 o.s.ř. může předseda senátu, pokud neučiní jiná opatření, ustanovit opatrovníka také účastníku, jehož pobyt není znám. Z § 29 odst. 4 o.s.ř. (ve znění účinném od 1.7.2009) plyne, že opatrovníkem lze ustanovit advokáta, a to i bez jeho souhlasu. Advokát, který byl usnesením soudu ustanoven opatrovníkem účastníka řízení dle § 29 o.s.ř., je povinen tuto funkci vykonávat, ledaže má důvod, pro který by byl ve vztahu k dotčenému účastníku (jinak) povinen odmítnout poskytování právních služeb podle § 19 zákona o advokacii. Za výkon funkce opatrovníka náleží advokátovi dle § 140 odst. 2 o.s.ř. náhrada hotových výdajů a odměna za zastupování, popř. náhrada za daň z přidané hodnoty, podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 177/1996 Sb.), které platí stát.

V daném případě soud prvního stupně na základě zjištění, že kontakt s dlužníkem na žádné z jeho známých adres není možný, není známo, kde se zdržuje (jak plyne ze zpráv insolvenčního správce) a jeho současný pobyt je tedy neznámý, ustanovil dlužníku v zájmu ochrany jeho práv v insolvenčním řízení pro toto řízení opatrovníka. Soud tedy zjevně postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 29 odst. 3 o.s.ř., byť v odůvodnění napadeného usnesení nesprávně odkázal na § 29 odst. 2 téhož zákona.

Odvolatel v odvolání nijak nezpochybňoval naplnění důvodů, jež v dané věci ustanovení opatrovníka opodstatňují; naopak svoji argumentaci stavěl právě na tom, že dlužník je nekontaktní, a tedy fakticky podmínky pro ustanovení opatrovníka sám potvrzoval. Takové námitky proto správnost napadeného usnesení zpochybnit nemohou. Advokát ustanovený opatrovníkem účastníka řízení je povinen jednat za něj v řízení (zastupovat ho) tak, jak by byl povinen v rámci smluvního zastoupení, a to s veškerou odbornou péčí, kterou za dané situace (při zastupování účastníka neznámého pobytu) po něm lze při ochraně zájmů zastoupeného požadovat. Činnost opatrovníka vykonávaná advokátem se považuje za poskytování právních služeb a je proto také výše uvedeným způsobem honorována. Tuto funkci je opatrovník povinen vykonávat do doby, než bude zjištěn pobyt zastoupeného, tj. než důvod zastoupení opatrovníkem odpadne.

V dané fázi řízení je pak zjevně nepřípadná námitka odvolatele, že nemůže řádně reagovat na doručené usnesení ze dne 30.9.2010, jímž soud dlužníka vyzval, aby se vyjádřil k připojenému insolvenčnímu návrhu Hypoteční banky, a.s. (návrhu, na jehož podkladě bylo dané insolvenční řízení zahájeno). Již před vydáním napadeného usnesení bylo o insolvenčním návrhu věřitele pravomocně rozhodnuto, a to rozhodnutím o úpadku dlužníka ze dne 21.10.2010 (usnesení č.j. KSUL 45 INS 11110/2010-A-16). Pokud tedy soud prvního stupně insolvenční návrh s výzvou dlužníku k vyjádření odvolateli doručil, zjevně tak nečinil (nemohl činit) v očekávání, že se k tomuto návrhu odvolatel vyjádří, ale toliko mu tím poskytoval rozhodnou spisovou materii, již má mít jako zástupce dlužníka v dispozici (a jež je ovšem v elektronické podobě přístupná v insolvenčním rejstříku).

Jelikož odvolatel nenamítal ani žádné okolnosti věci, jež by ho opravňovaly k tomu, aby dlužníkovi jako advokát odmítl poskytnout právní služby, nelze spatřovat nesprávnost napadeného usnesení ani v tom, že opatrovníkem ustanovil soud prvního stupně právě odvolatele.

Se zřetelem k uvedenému neshledal odvolací soud odvolání důvodným, a proto postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 31. března 2011

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová