3 VSPH 106/2013-A-13
KSPL 52 INS 28671/2012 3 VSPH 106/2013-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Jarmila anonymizovano , anonymizovano , bytem v Chebu, Přátelství 1435/9, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 28671/2012-A-6 z 23. listopadu 2012

takto:

Usnesení se m ě n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (Soud) uložil dlužnici ve lhůtě 7 dnů od jeho právní moci povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč na označený účet Soudu.

V odůvodnění napadeného usnesení Soud uvedl, že dlužnice mu doručila 19.11.2012 insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři. Vyšel ze zjištění, podle něhož je dlužnice svobodná, nemá žádnou vyživovací povinnost a její příjem činí 10.300,-Kč čistého měsíčně. Má závazky vůči nezajištěným věřitelům v celkové výši 699.572,-Kč; oproti tomu má majetek v hodnotě cca 6.000,-Kč. Cituje ustanovení § 108 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), Soud dospěl k závěru, že při uváděném příjmu 10.300,-Kč, činí měsíční srážka 2.972,-Kč, její nabídka za 60 měsíců trvání splátkového kalendáře 178.320,-Kč a po odečtení odměny insolvenčního správce a náhrady jeho hotových výdajů ve výši 54.000,-Kč bez DPH, zbývá pro nezajištěné věřitele k uspokojení jejich pohledávek v celkové výši 699.572,-Kč částka 113.520,-Kč, z níž by uspokojila jejich pohledávky v rozsahu 16,23%. Nelze proto očekávat řešení jejího úpadku povolením oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud dospěl k závěru, že vzhledem k majetkové situaci, jež nedovoluje ani povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, lze důvodně předkládat, že dlužničin úpadek bude řešen konkursem. Proto dovodil, že je třeba dlužnici uložit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši, jež by pokryla alespoň odměnu insolvenčního správce pro případ, že by došlo ke zpeněžení jejího majetku, jež podle § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2006 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů a o odměně členů na náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů ( Vyhláška ) činí 45.000,-Kč. Příslib dlužnice, že předloží smlouvu o důchodu, v němž se její druh zaváže jí poskytovat příjem umožňující její oddlužení, avšak bez uvedení částky, zhodnotil pro své rozhodnutí jako bezvýznamné.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil, neboť její druh se zavázal ji přispívat měsíčně 4.000,-Kč a nadto její příjem se v dohledné době pravděpodobně zvýší.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že poté, co dlužnice doložila smlouvou o důchodu, je odvolání opodstatněno, neboť lze očekávat řešení dlužničina úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře a o jejím insolvenčním návrhu bude Soud moci rozhodnout bez zbytečného odkladu.

Ze smlouvy o důchodu uzavřené mezi dlužnicí a Jiřím Mojžíškem, bytem v Chebu, Přátelství 1435/9 ze 17.1.2014 odvolací soud zjistil, že se zavázal po dobu trvání oddlužení formou splátkového kalendáře vždy do 25 dne každého kalendářního měsíce platit dlužnici důchod ve výši 4.000,-Kč.

Pro posouzení důvodnosti odvolání je však dle odvolacího soudu podstatné, že s účinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem č. 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován InsZ, přičemž dle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona platí, že InsZ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle § 108 odst. 1 InsZ (ve znění účinném od 1.1.2014) může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 136 odst. 4 věty druhé InsZ (ve znění účinném od 1.1.2014) v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že jsou-li v insolvenčním řízení splněny podmínky k bezodkladnému rozhodnutí o úpadku dlužníka, s nímž bude spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nelze dlužníku uložit povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Místo toho soud v takovém rozhodnutí uloží dlužníku povinnost k zálohovému placení nároků insolvenčního správce z titulu jeho odměny a náhrady hotových výdajů, jež mu budou podle Vyhlášky ve znění účinném od 1.1.2014-dle následně zvoleného (schváleného) způsobu oddlužení-náležet.

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužnice má celkem 8 nezajištěných věřitelů s 9 pohledávkami v celkové výši 699.572,-Kč, z nichž 4 jsou vykonatelné, všechny jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Má příjem ve výši 6.300,-Kč z pracovního poměru a 4.000,-Kč na základě výše uvedené smlouvy o důchodu.

Předpokladem dlužničina oddlužení plněním splátkového kalendáře je, že uspokojí alespoň 30% pohledávek svých nezajištěných věřitelů, tj. 209.872,-Kč. Z dlužničina příjmu z pracovního poměru činí zabavitelná částka 2.972,-Kč měsíčně, takže její nabídka činí celkem po připočtení příjmu z důchodu 6.972,-Kč, za 60 měsíců 418.320,-Kč a po odečtení odměny insolvenčního správce a náhrady jeho hotových výdajů 54.000,-Kč, resp. 65.340,-Kč včetně DPH (podle § 3 písm. b/ a § 7 odst. 4 Vyhlášky) činí její nabídka nezajištěným věřitelům 364.320,-Kč představující uspokojení jejich pohledávek ve výši 52%. Je tak zjevné, že dlužnice bude s to za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře uspokojit pohledávky svých nezajištěných věřitelů za podmínek ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) a § 398 odst. 3 InsZ a že insolvenční soud může rozhodnout o insolvenčním návrh bez zbytečného odkladu.

Za této situace po doplnění nabídky věřitelům ve formě smlouvy o důchodu lze očekávat, že na podkladě insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení (dle § 397 odst. 1 ve znění účinném od 1.1.2014). V řízení zatím nevyšlo najevo, že by dlužnice nebyla k podání návrhu na povolení oddlužení oprávněna ve smyslu § 389 odst. 1 InsZ, nebo že by tento její návrh byl provázen nepoctivým záměrem (§ 395 odst. 1 písm. a/ InsZ); nic takového jí ani Soud nepřičítal. Z hlediska minimální zákonné míry uspokojení nezajištěných věřitelů dle § 395 odst. 1 písm. b) InsZ se přitom dlužničina ekonomická nabídka jeví být dostatečnou pro jí navržené oddlužení plněním splátkového kalendáře a lze předpokládat uspokojení pohledávek v rozsahu 52%, jak uvedeno výše.

S ohledem na výše citovanou novou právní úpravu InsZ tak odvolací soud za popsaného stavu věci shledal, že již nejsou dány podmínky k tomu, aby po dlužnici bylo zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení požadováno. Proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 167 odst. 2 soudního řádu změnil tak, že se dlužnici povinnost k zaplacení této zálohy neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. d) o.s.ř.]

V Praze dne 19. února 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková