3 VSPH 1048/2015-B-50
MSPH 93 INS 11451/2013 3 VSPH 1048/2015-B-50

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníků a) Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Malá Plynární 1454/4, 170 00 Praha 7 a b) Antonie anonymizovano , anonymizovano , bytem Malá Plynární 1454/4, 170 00 Praha 7, o odvolání dlužníků proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2015, č.j. MSPH 93 INS 11451/2013-B-43,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2015, č.j. MSPH 93 INS 11451/2013-B-43, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. dubna 2015, č.j. MSPH 93 INS 11451/2013-B-43, zrušil oddlužení dlužníků (bod I. výroku) a na jejich majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku), a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že ho insolvenční správce informoval o tom, že dlužník zatajil svůj příjem z pracovní smlouvy uzavřené se společností Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. trvající do 31.12.2014, a že v důsledku tohoto zatajení byli věřitelé zkráceni o 121.344,-Kč. Na jednání konaném dne 30.3.2015 insolvenční správce sdělil, že i po 1.1.2015 jsou zaměstnavatelem dlužníka prováděny srážky ze mzdy, dlužník doposud nepředložil kopii smlouvy prodloužené na dobu neurčitou. Povinnost jednou za 6 měsíců hlásit své příjmy, dlužníci splnili až v prosinci 2014, po urgencích insolvenčního správce. Dlužníci na tomto jednání sdělili, že si celou záležitost neuvědomili a zapomněli uzavření smlouvy nahlásit insolvenčnímu správci, částku 121.344,-Kč nejsou schopni jako mimořádný příjem předat insolvenčnímu správci k rozdělení mezi věřitele; změnu svého bydliště na adresu Malá Plynární 1454/4, 170 00 Praha 7 oznámili insolvenčnímu správci telefonicky.

Cituje § 418 a § 412 odst. 1 IZ soud prvního stupně konstatoval, že dlužníci v průběhu schváleného oddlužení porušili své základní povinnosti, které jim insolvenční zákon ukládá a to především tím, že zatajili jeden ze svých příjmů, a zkrátili tak uspokojení nezajištěných věřitelů, dále bez zbytečného odkladu neoznámili soudu změnu svého bydliště, a přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců předložili od schválení oddlužení pouze jednou (až podáním doručeným soudu dne 12.12.2014). Soud proto zrušil schválené oddlužení a rozhodl o řešení úpadku dlužníků konkursem.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a žádali, aby odvolací soud rozhodnutí změnil tak, že se oddlužení nezrušuje.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž ve smyslu ustanovení § 94 odst. 3 IZ nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle § 418 odst. 3 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

Podle § 418 odst. 4 IZ rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Podle § 412 odst. 1 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých

6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že usnesením ze dne 23.7.2013, č.j. MSPH 93 INS 11451/2013-B-14, soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a dlužníkům uložil, aby po dobu trvání účinků schválení oddlužení plnili povinnosti stanovené § 412 IZ, tedy mj., aby bez zbytečného odkladu oznámili insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání; vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložili insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců; nezatajovali žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložili k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud dále zjistil, že dlužníci insolvenčnímu soudu neoznámili změnu svého bydliště (§ 412 odst. 1 písm. c/ IZ); přehled svých příjmů předložili od schválení pouze jednou, a to podáním ze dne 12.12.2014 (§ 412 odst. 1 písm. d/ IZ). Podáním ze dne 1.2.2015 insolvenční správce soudu prvního stupně sdělil, že dlužníci zatajili jeden ze svých příjmů, který měl dlužník u společnosti Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. a zkrátili tak za období říjen 2013 až leden 2015 uspokojení nezajištěných věřitelů o částku 121.344,-Kč. O tomto pracovním příjmu dlužníci insolvenčního správce nikdy neinformovali. Soud prvního stupně proto podle § 418 odst. 3 věty druhé IZ nařídil o navrženém zrušení schváleného oddlužení jednání. Na něm dlužníci sdělili, že si celou situaci neuvědomili a zapomněli nahlásit insolvenčnímu správci uzavření nové pracovní smlouvy a částku 121.344,-Kč nejsou schopni jako mimořádný příjem předat insolvenčnímu správci k rozdělení mezi věřitele, jelikož z těchto peněz žili a utratili je. Změnu bydliště nahlásili insolvenčnímu správci telefonicky.

Dlužníci byli v usnesení o schválení oddlužení, řádně poučeni o všech svých procesních povinnostech, k nimž jsou v průběhu trvání oddlužení zavázáni, i o důsledcích jejich neplnění, spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jejich majetek. Se soudem prvního stupně odvolací soud souhlasí především v tom, že na nepoctivý záměr dlužníků lze usuzovat, jelikož zatajili jeden ze svých příjmů, který použili jen na úhradu vlastních potřeb a nikoli k uspokojení svých věřitelů. Tímto jednáním dlužníci porušili podstatnou povinnost podle schváleného oddlužení.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužníci porušili své povinnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to povinnosti dané § 412 odst. 1 písm. c), d) a e) IZ, natolik závažným způsobem, že je plně odůvodněno zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ a odst. 3 IZ.

Proto odvolací soud podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníků prohlásil konkurs, v celém rozsahu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 12. srpna 2015

JUDr. Jaroslav B u r e š , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná