3 VSPH 1046/2015-P1-26
KSHK 42 INS 9678/2013 3 VSPH 1046/2015-P1-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice ISRAMCO CZ, s.r.o., IČO 26006898, Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové, o návrhu Llainfair Carainion Cwni Daliannol Ltd (dříve Trowmart Limited), reg. č. 04115679, se sídlem Suite 319-3, 32 Threadneedle Street, London, EC2R 8AY, United Kingdom, zastoupené JUDr. Martinem Salokou, advokátem se sídlem Zvonárska 8, 040 01 Košice, Slovenská republika, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. září 2014, č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-P1-8/celk.2,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 23. 9. 2014, č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-P1-8/celk.2, zamítl návrh společnosti Llainfair Carainion Cwni Daliannol Ltd (dále jen navrhovatelka ) na její vstup do insolvenčního řízení na místo věřitelky WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČO 25780450 (dále jen věřitelka ), se sídlem Kamenná 835/13, 639 00 Brno.

Proti tomuto usnesení se navrhovatelka včas odvolala a žádala, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, případně aby usnesení změnil tak, že návrhu na vstup do insolvenčního řízení vyhoví.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že podáním doručeným soudu prvního stupně dne 22.9.2014 navrhla navrhovatelka vstup do insolvenčního řízení na místo věřitelky WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci. Usnesením ze dne 23.9.2014, č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-P1-8/celk.2, soud prvního stupně zamítl její návrh na vstup do insolvenčního řízení, jelikož z předložené neúplné kopie rozhodčího nálezu Rsp 286/14 neplynulo, že navrhovatelka je vlastníkem pohledávky za dlužnicí. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 20.10.2014 navrhovatelka opětovně navrhla svůj vstup do insolvenčního řízení dlužníka. Tento návrh doložila úředně ověřenou kopií rozhodčího nálezu Rsp 286/14. Usnesením ze dne 22.10.2014 č.j. 42 INS 9678/2013-P1-13/celk. 2, soud prvního stupně zrušil usnesení ze dne 23.9.2014, č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-P1-8/celk.2, a rozhodl, že v insolvenčním řízení bude dále pokračovat namísto věřitelky navrhovatelka.

Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. soud řízení zastaví, jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit.

Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně napadené usnesení zrušil, nejsou tedy dány podmínky odvolacího řízení, totiž rozhodnutí, které by bylo možno přezkoumat. Proto odvolací soud podle § 104 odst. 1 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. srpna 2015

JUDr. Jaroslav B u r e š , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná