3 VSPH 1035/2013-A-14
KSUL 70 INS 13566/2013 3 VSPH 1035/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudc JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Ji íkové v insolvenním ízení dlužník -manžel a) Jan Kalazi, r.. 801121/2748, trvale bytem LibČšice 59, 439 63 LibČšice, adresa pro doruování: Husova 2377, 438 01 Žatec a b) Simona Kalaziová, r.. 865628/0303, trvale bytem LibČšice 59, 434 01 LibČšice, adresa pro doruování: Husova 2377, 438 01 Žatec, o insolvenním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužník , o odvolání dlužník proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 70 INS 13566/2013-A-7 ze dne 24. kvČtna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 70 INS 13566/2013-A-7 ze dne 24. kvČtna 2013 se mČní tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení se dlužník m n e u k l á d á .

Od vodnČní:

Soud prvního stupnČ uložil dlužník m nadepsaným usnesením podle ustanovení § 108 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (dále jen IZ ), povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 3.000,-K ve lh tČ t í dn ode dne právní moci usnesení. Na od vodnČní svého rozhodnutí uvedl, že dne 15.5.2013 byl soudu doruen insolvenní návrh dlužník každý samostatnČ, který byl spojen s návrhem na povolení oddlužení. Téhož dne bylo zahájeno insolvenní ízení. Usnesením ze dne 21.5.2013 soud prvního stupnČ spojil ízení dlužník -manžel do jednoho spoleného ízení.

Soud prvního stupnČ uvedl, že v daném p ípadČ p ichází v úvahu schválení splátkového kalendá e, kdy odmČna a hotové výdaje insolvenního správce jsou stanoveny paušální ástkou celkem 900,-K za každý zapoatý mČsíc trvání úink schváleného splátkového kalendá e (pop . 1.080,-K, je-li správce plátcem DPH) a správci p ísluší odmČna a hotové výdaje rovnČž za období od rozhodnutí o úpadku do okamžiku, kdy nastanou úinky schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e. Soud prvního stupnČ p ihlédl k hodnotČ majetku, celkové výši závazk a potu vyživovaných osob a s ohledem na to p istoupil k uložení zálohy v dolní hranici zákonného rozpČtí.

Proti tomuto rozhodnutí podali dlužníci vas odvolání. Výši vymČ ené zálohy považují za neúmČrnČ vysokou, kterou nejsou schopni ze svých p íjm zaplatit. Navrhovali proto, aby byla záloha snížena na ástku 2.000,-K.

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení, postupoval podle § 94 odst. 2 písm. c) IZ a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m.

S úinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem . 294/2013 Sb. novelizován IZ, p iemž dle ýl. II. p echodných ustanovení tohoto zákona IZ ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány.

Napadené usnesení nenabylo právní moci do 31.12.2013, nebo dlužník podal proti nČmu odvolání. Z toho d vodu je nutno v odvolacím ízení postupovat podle insolvenního zákona ve znČní úinném od 1.1.2014, tj. ve znČní novely provedené zákonem . 294/2013 Sb.

Podle § 108 odst. 1 IZ (ve znČní úinném od 1.1.2014) m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li z ejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli-zamČstnanci dlužníka, jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenní soud dlužníku, o jehož insolvenním návrhu m že rozhodnout bez zbyteného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že soud prvního stupnČ posoudil správnČ, že úpadek dlužník bude nejspíše ešen oddlužením, a to plnČním splátkového kalendá e, pokud výše závazk dlužník iní ástku cca 636.455,-K a souasná výše p íjm dlužník dosahuje ástky 22.950,-K mČsínČ.

Podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenní soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se z etelem ke všem okolnostem lze d vodnČ p edpokládat, že hodnota plnČní, které by p i oddlužení obdrželi nezajištČní vČ itelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže tito vČ itelé s nižším plnČním souhlasí. Podle § 398 odst. 3 IZ p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e je dlužník povinen po dobu 5 let mČsínČ splácet nezajištČným vČ itel m ze svých p íjm ástku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být p i výkonu rozhodnutí nebo p i exekuci uspokojeny p ednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 obanského soudního ádu). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním p edpokladem pro povolení oddlužení (vedle dalších p edpoklad ) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištČným vČ itel m nejménČ 30 % jejich pohledávek za dobu 5 let.

V daném p ípadČ jsou dlužníci schopni splácet mČsínČ ástku 9.024,-K, což p edstavuje za 5 let ástku celkem 541.440,-K. Zaplatí tak vČ itel m více nežli 30 % svých závazk . Protože rozhodnutí o úpadku, s nímž by bylo spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, dosud vydáno nebylo, nelze dlužník m uložit-p i zmČnČné právní úpravČ-povinnost k úhradČ zálohy na náklady insolvenního ízení.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné

V Praze dne 30. ledna 2014

Mgr. Luboš D ö r f l, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva