3 VSPH 1034/2013-A-14
MSPH 77 INS 10166/2013 3 VSPH 1034/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9-Horní Počernice, Běluňská 1842, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 10166/2013-A-8 ze dne 21. května 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 10166/2013-A-8 ze dne 21. května 2013 se z r u š u j e a řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) uložil dlužnici ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatit na určený účet soudu nebo v hotovosti v jeho pokladně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že zálohu sníží, anebo usnesení zruší, neboť nepovažuje za nutné platit zálohu v takové výši.

V průběhu odvolacího řízení vzala dlužnice svůj insolvenční návrh zpět.

Podle § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Odvolací soud shledal, že jsou splněny podmínky § 130 odst. 1 IZ, a proto postupoval ve smyslu tohoto ustanovení a napadené usnesení zrušil a řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 31. října 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková