3 VSPH 1034/2010-B-34
KSCB 25 INS 2996/2009 3 VSPH 1034/2010-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníků-manželů Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , a Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Střelské Hoštice 1, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Miloslava Havleny, advokáta se sídlem v Blatné, J.P. Koubka 81, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 2996/2009-B-23 ze dne 20. července 2010

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 25 INS 2996/2009-B-23 ze dne 20.7.2010 v bodě I. výroku rozhodl, že se jeho usnesení č.j. KSCB 25 INS 2996/2009-B-6 ze dne 26.8.2009 (ve znění usnesení č.j. KSCB 25 INS 2996/2009-B-11 ze dne 14.10.2009 a usnesení č.j. KSCB 25 INS 2996/2009-B-16 ze dne 27.1.2010), jímž bylo schváleno oddlužení Zdeňka anonymizovano , ve výroku I. až VII. mění tak, že soud schvaluje společné oddlužení shora označených manželů Zdeňka anonymizovano a Jiřiny anonymizovano plněním splátkového kalendáře. V bodě II. výroku soud odvolal JUDr. Marka Šťastného z funkce insolvenčního správce ve věci dlužnice Jiřiny anonymizovano . V bodě III. výroku uložil oběma dlužníkům, aby po dobu pěti let od první splátky uskutečněné v září 2009 dlužníkem Zdeňkem Šimíčkem dle výše uvedeného usnesení ze dne 26.8.2009 (ve znění usnesení ze dne 14.10.2009 a ze dne 27.1.2010), nebo do úplného zaplacení všech pohledávek, platili označeným nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce JUDr. Miroslava Havleny k 1. dni v měsíci z příjmů, které získají po právní moci tohoto usnesení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení stálých plateb připadajících na odměnu a úhradu hotových výdajů insolvenčního správce, včetně DPH, je-li správce jejím plátcem, a to v poměru, který soud v tomto bodě výroku určil. Dále soud označil příjmy dlužníků, z nichž bude podle tohoto splátkového kalendáře, po právní moci usnesení, uhrazena první splátka. V bodě IV. výroku přikázal označeným plátcům mzdy dlužníků, aby z ní po doručení usnesení prováděli srážky ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a aby tyto sražené částky nevypláceli dlužníkům, ale insolvenčnímu správci. V bodě VI. výroku soud rozhodl, že insolvenčnímu správci JUDr. Miloslavu Havlenovi náleží odměna a náhrada hotových výdajů ve výši stanovené prováděcím předpisem, a to jedna za tento splátkový kalendář. V bodě VII. výroku mu uložil, aby každý měsíc následující po právní moci tohoto usnesení podle bodu III. výroku ze zde specifikovaných příjmů, po odečtení své odměny a náhrady hotových výdajů, vyplácel označeným nezajištěným věřitelům částky v určeném poměru s tím, že dokud toto usnesení nenabude právní moci, bude postupovat dle původního usnesení o schválení ze dne 26.8.2009, ve znění usnesení ze dne 14.10.2009 a ze dne 27.1.2010. Současně soud uložil věřitelům, kteří tak dosud neučinili, aby do 10 dnů od zveřejnění usnesení sdělili insolvenčnímu správci své bankovní spojení, kam jim lze příslušné částky dle tohoto usnesení poukazovat (bod VIII. výroku), insolvenčnímu správci JUDr. Havlenovi uložil podávat každé 3 měsíce zprávu o stavu insolvenčního řízení, prvně ke dni 30.9.2010 (bod IX. výroku), a odvolanému insolvenčnímu správci JUDr. Šťastnému uložil, aby stávajícího insolvenčního správce bezodkladně informoval o své činnosti ve věci dlužnice Jiřiny anonymizovano a doklady s tím související mu předal.

Proti rozhodnutí pod bodem VI. výroku tohoto usnesení podal insolvenční správce JUDr. Miloslav Havlena včasné odvolání, které však podáním ze dne 5. října 2010 vzal v plném rozsahu zpět. Odvolací soud proto postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 10. listopadu 2010

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová