3 VSPH 1025/2012-P12-9
KSPA 44 INS 7862/2011 3 VSPH 1025/2012-P12-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Radmil anonymizovano , anonymizovano , bytem Svitavy-Předměstí, Kapitána Nálepky 1567/24, o odvolání věřitele: TONSTAV-SERVICE, s.r.o. se sídlem České Budějovice, Okružní 630, IČO: 63907887, zast. JUDr. Kateřinou Soukupovou, advokátkou se sídlem České Budějovice, U Malše 8, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 19. března 2012, č.j. KSPA 44 INS 7862/2011-P12-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 19. března 2012, č.j. KSPA 44 INS 7862/2011-P12-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích v insolvenčním řízení dlužníka Radmila anonymizovano (dále jen dlužník) usnesením č.j. KSPA 44 INS 7862/2011-P12-2 ze dne 19.3.2012 rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele TONSTAV-SERVICE, s.r.o. (dále jen odvolatel) vůči dlužníku ve výši 266.600,-Kč se odmítá, a že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSPA 44 INS 7862/2011-A-12 ze dne 5.8.2011 rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a současně v něm vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku; věřitele poučil o následcích zmeškání stanovené lhůty. Poslední den této lhůty připadl na 5.9.2011.

Odvolatel přihlášku své pohledávky ve výši 266.600,-Kč předal k poštovní přepravě až dne 12.3.2012 (soudu doručena 13.3.2012), tj. po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. Soud cituje § 173 odst. 1 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), přihlášku pohledávky odvolatele odmítl a uvědomil ho o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil a rozhodl, že přihlášená pohledávka je po právu. Uvedl, že si je vědom toho, že přihlášku podal po uplynutí stanovené třicetidenní lhůty, avšak učinil tak neprodleně poté, co se dozvěděl v rámci exekučního řízení vedeného soudní exekutorkou JUDr. Sárovou, že se dlužník nachází v insolvenčním řízení a bylo mu povoleno oddlužení. Namítl, že má pochybnosti o věrohodnosti informací a skutečností, jež dlužník v rámci insolvenčního řízení uvedl. Má za to, že dlužník zatajil, že byl společníkem a jednatelem ANHYDRITY, s.r.o. a jím přihlášená pohledávka je historicky původně pohledávkou ze závazkového vztahu, jež měl vůči této společnosti. Uzavřel, že dlužník zřejmě účelově tuto skutečnost zatajil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Zákonná koncepce široké veřejné přístupnosti údajů o insolvenčních řízeních je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku.

Podle § 419 IZ insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (odst. 1). Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy (odst. 2). Tento informační systém (jeden z informačních systémů veřejné správy podle zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy) je veřejně přístupný na internetu a všem osobám poskytuje klíčové informace o rozhodnutích soudu a průběhu řízení. Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR přizpůsobené pro automatickou strojovou komunikaci.

Údaje o osobě, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (§ 420 IZ), vychází z identifikátorů osob (ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození. Je-li tento dlužník podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků navíc i dodatek odlišující jeho firmu, pokud ho při svém podnikání používá, dále jeho místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo. Tyto údaje-jestliže jsou soudu známy-zapíše insolvenční soud, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (§ 420 odst. 3 a 4 IZ). Tento zápis soud provádí z úřední povinnosti a podle stavu zápisu v informačním systému; nesprávné údaje v podáních účastníků soud ověřuje, nepřebírá je a uvádí v insolvenčním rejstříku jen údaje správné, zjištěné z informačních systémů veřejné správy, ve kterých má být lustrovaná osoba evidována (srov. též ustanovení § 153a odst. 1 instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě usnesením č.j. KSPA 44 INS 7862/2011-A-2 ze dne 10.5.2011 byla zveřejněna k tomuto datu v insolvenčním rejstříku vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, a že soud prvního stupně usnesením č.j. KSPA 44 INS 7862/2011-A-12 ze dne 5.8.2011, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužníka; tímto okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 IZ účinnosti. V tomto usnesení soud stanovil věřitelům-v souladu s § 136 odst. 4 IZ-třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, a to s řádným poučením o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Ve smyslu § 57 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) lhůta k podávání přihlášek počala běžet následujícího dne (6.8.2011), a její konec ve smyslu § 57 odst. 2 téhož zákona připadl na 5.9.2011. Vzhledem ke skutečnosti, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Odvolatel však přihlášku pohledávky-jak ostatně sám potvrdil-předal k poštovní přepravě až dne 12.3.2012, a tedy po uplynutí lhůty, kterou soud v rozhodnutí o úpadku stanovil.

Odvolatel v dané věci není v postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť (ve smyslu § 430 IZ jsou jimi jen známí zahraniční věřitelé), a je odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku a na jejich správnost. Lhůta k podání přihlášky pohledávky mu tak mohla začít běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna na základě údajů, které je insolvenční soud povinen zapsat do insolvenčního rejstříku.

V projednávané věci byly údaje o dlužníku řádně zveřejněny již ve vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení dne 10.5.2011 (A-2) a již od tohoto okamžiku měl odvolatel možnost sledovat v insolvenčním rejstříku v systému ISIR údaje o dlužníkovi a zahájeném insolvenčním řízení na jeho majetek. Pokud tak neučinil, jde pak k jeho tíži, že zmeškal lhůtu pro přihlášení jeho pohledávky.

Závěr soudu prvního stupně o opožděnosti odvolatelovy přihlášky je tedy věcně správný a odvolatel ho ani nijak nezpochybňoval. Jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, jak uvedl správně soud prvního stupně, je nezvratný závěr, že k odvolatelově přihlášce pohledávky podané po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty se dle § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tato pohledávka v něm tedy být nemůže ani přezkoumána a uspokojována.

Za této situace soud prvního stupně postupoval správně, když přihlášku odvolatele dle § 185 IZ odmítl, a odvolací soud proto napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 24. září 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová