3 VSPH 1024/2010-A-16
KSPA 56 INS 11320/2010 3 VSPH 1024/2010-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Terezy anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Vysokém Mýtě-Litomyšlské předměstí, Brandlova 505, zahájeném k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 11320/2010-A-7, ze dne 6. října 2010,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 11320/2010-A-7, ze dne 6. října 2010, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, usnesením č.j. KSPA 56 INS 11320/2010-A-7, ze dne 6. října 2010, uložil Tereze anonymizovano (dále jen dlužnice), aby do 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila na uvedený účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,--Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl 1.10.2010 doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužnice v návrhu uvedla, že vlastní běžné vybavení domácnosti v deklarované hodnotě cca 45 tis. Kč a má čistý měsíční příjem ze zaměstnání v průměrné výši 9.650,--Kč měsíčně, ovšem z přiloženého potvrzení vyplývá, že její průměrný čistý příjem činí pouze 9.426,--Kč; vedle toho pobírá dávky státní sociální podpory 1.506,25 Kč měsíčně (za leden až srpen 2010), je svobodná a má vyživovací povinnost vůči jednomu dítěti ve věku sedm let. Z uvedeného příjmu by byla schopna uhradit za pět let částku 128.520,--Kč (tj. 60 měsíců po 2.142,--Kč), z toho odměna insolvenčního správce činí 64.800,--Kč, což vzhledem k závazkům dlužnice ve výši cca 429 tis. Kč představuje uspokojení věřitelů pouze ve výši 14,85 %. Uzavřel, že je nutno vycházet ze stavu věci, jenž uveden shora, a proto uložil dlužnici zaplatit zálohu pro případ, že úpadek bude řešen konkursem.

Na základě těchto zjištění tak soud dospěl k závěru, že dlužnice ze svých příjmů nebude schopna splnit podmínku oddlužení stanovenou v § 395 odst. 1 písm. b) zák. č. 128/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon -IZ), tj. podmínku minimálního třicetiprocentního uspokojení jeho závazků, a v takovém případě je nutné návrh na povolení oddlužení dle § 396 IZ zamítnout a současně prohlásit na majetek dlužníka konkurs. Při řešení dlužníkova úpadku konkursem činí minimální odměna insolvenčního správce 45.000,--Kč a její úhradu je nutné v insolvenčním řízení zajistit. Podle názoru soudu nelze připustit, aby řešení úpadku dlužníka formou konkursu bylo hrazeno ze státního rozpočtu, a proto dlužnici jakožto insolvenčnímu navrhovateli uložil dle § 108 IZ povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v uvedené výši, neboť s ohledem na strukturu jejích aktiv nelze konkrétněji činit závěry o hodnotě případně získané částky zpeněžením její majetkové podstaty, tedy zda případný výnos postačí k úhradě nákladů spojených s jejím udržováním a správou včetně odměny správce a úhrady jeho hotových výdajů.

Toto usnesení napadla dlužnice včasným odvoláním, v němž požadovala, aby je odvolací soud změnil a uložil jí zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení maximálně ve výši 10 tis. Kč. Uvedla, že se dostala do dluhové pasti , neboť použila poskytnuté úvěry na zapravení předchozích úvěrových závazků a požadovanou částku není schopna zaplatit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,--Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Při vydání napadeného usnesení vycházel soud prvního stupně z toho, že bude-li úpadek dlužnice zjištěn, nebude možno ho řešit oddlužením, jehož se domáhala, neboť ze svých příjmů není schopna v rámci oddlužení provedeného splátkovým kalendářem nabídnout svým nezajištěným věřitelům uspokojení jejich pohledávek v minimálním rozsahu 30 %, jak vyžaduje § 395 odst. 1 písm. b) IZ. Z toho dovodil, že návrh dlužnice na oddlužení nemůže uspět, a že dle § 396 odst. 1 IZ bude nutné prohlásit na její majetek konkurs, čemuž odpovídá i stanovená výše zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Pokud jde o podmínku přípustnosti oddlužení stanovenou v § 395 odst. 1 písm. b) IZ, z insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení a jeho příloh odvolací soud ověřil, že celková výše vykonatelných pohledávek jejích nezajištěných věřitelů činí shora uvedených 429 tis. Kč, že vlastní movité věci tvořící zařízení domácnosti, jejichž obvyklou cenu odhadla celkem na cca 48 tis. Kč, a že její čistá mzda u současného zaměstnavatele činila ve vykázaném období leden až srpen 2010 průměrně 7.920,--Kč měsíčně. Z uvedeného je zřejmé, že minimální třicetiprocentní míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů dlužníka (tedy celkové plnění alespoň ve výši 128.700,--Kč) nelze předpokládat při jejím oddlužení provedeného zpeněžením majetkové podstaty dle § 398 odst. 2 IZ, neboť její zpeněžení, jež tvoří toliko běžné vybavení domácnosti, nelze provést.

Ohledně druhého možného způsobu oddlužení, totiž oddlužení provedeného plněním splátkového kalendáře dle § 398 odst. 3 IZ, souhlasí odvolací soud se závěry soudu prvního stupně, že vlastní příjmy dlužnice samy o sobě předpoklad potřebné míry uspokojení nezajištěných věřitelů ve splátkovém kalendáři nedávají. Při úvaze o dosažitelnosti oddlužení touto formou lze vycházet jen z pravidelného (a tedy i do budoucna důvodně očekávaného) příjmu dlužnice. Výše uvedené čisté mzdě dlužnice odpovídá (při zohlednění vyživovací povinnosti vůči jednomu dítěti) zabavitelná částka (měsíční splátka) ve výši 1.995,--Kč (při výši průměrného výdělku uvedeného dlužnicí 9.650,--Kč, i když podle potvrzení jejího zaměstnavatele jeho výše činí toliko 7.920,--Kč), takže předpokládané plnění dlužnice za 60 měsíců splátkového kalendáře by činilo celkem 119.700,--Kč. Z něj by po uspokojení přednostních nároků insolvenčního správce, jež za 60 měsíců činí 54.000,-Kč (odměna dle § 3 písm. b/ a hotové výdaje dle § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb.), zbývala k uspokojení nezajištěných věřitelů celková částka 65.700,--Kč, a ta k uspokojení jejich pohledávek v rozsahu 30 % nepostačuje (souhlas svých věřitelů s nižším plněním-§ 392 odst. 1 písm. c/ ve spojení s § 395 odst. 1 písm. b/ IZ-dlužnice k návrhu nepřipojila).

Z údajů obsažených v insolvenčním návrhu a jeho přílohách je zřejmé, že prostředky nutné ke krytí nákladů insolvenčního řízení, v němž s ohledem na hospodářské poměry dlužnice lze předpokládat řešení jejího úpadku nepatrným konkursem (§ 314 a 315 IZ), prozatím nelze zajistit jinak. Soud prvního stupně rozhodl správně, jestliže po dlužnici zaplacení zálohy požadoval, neboť mezi náklady insolvenčního řízení náleží mimo jiné vždy i odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, která v případě konkursu činí dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. minimálně 45.000,--Kč a je-spolu s jeho nárokem na náhradu vzniklých hotových výdajů-hrazena z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty, do níž náleží i postižitelná část příjmů dlužníka.

Odvolací soud jen zdůrazňuje, že nezaplatí-li dlužnice ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení, bude na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo přikročí k jejímu vymáhání. Vrchní soud v Praze přitom ve své judikatuře vychází ze zásady, že je-li insolvenční návrh podán dlužníkem, soud k vymáhání zálohy podle § 108 odst. 3 IZ přistupuje po pečlivém posouzení veškerých majetkových poměrů dlužníka, neboť takový postup by mohl výrazně zhoršit jeho majetkovou situaci. Tak by tomu bylo právě ve vztahu k dlužnici, zejména s ohledem na počet věřitelů, výši jejích dluhů a nedostatku majetku, z něhož by mohly být uspokojeny pohledávky věřitelů. Vymáháním uložené zálohy by stát jen zmnožil řady věřitelů a přispěl tak k celkovému zhoršení již tak tíživé majetkové situace dlužnice. Se zřetelem k tomu odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. potvrdil jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 25. března 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová