3 VSPH 1023/2016-B-37
KSPH 71 INS 21802/2014 3 VSPH 1023/2016-B-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenčním řízení dlužníků-manželů: a) Ján anonymizovano , anonymizovano a b) Zlatuše anonymizovano , nar. 17.8.1970, oba bytem 276 01 Býkev 27, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 21802/2014-B-20, ze dne 14. dubna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 21802/2014- B-20, ze dne 14. dubna 2016 (chybně 12. ledna 2015), se m ě n í tak, že se oddlužení dlužníků Jána anonymizovano a Zlatuše anonymizovano n e r u š í .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze (insolvenční soud) usnesením č.j. KSPH 71 INS 21802/2016-B-20 ze dne 14. dubna 2016 (chybně bylo uvedeno datum 12. ledna 2015) v bodě I. výroku zrušil oddlužení dlužníků Jána anonymizovano a Zlatuše anonymizovano , v bodech II. a III. výroku prohlásil na majetek dlužníků konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný, v bodě IV. výroku konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a v bodě V. uložil insolvenčnímu správci předložit průběžnou, případně konečnou zprávu do 30.6.2016.

Oddlužení dlužníků bylo povoleno usnesením z 9.10.2014 a následně schváleno usnesením z 15.1.2015 plněním splátkové kalendáře z příjmů, jenž byl tvořen toliko darovacími smlouvami uzavřenými s dárci J. Bodišem, jenž se zavázal k daru 5.300,-Kč a Zlatuší anonymizovano ml., jež se zavázala k daru 1.000,-Kč, a dále z příjmu od Zb. Nýderle z Kalovic.

Insolvenční soud pokračoval, že ze zpráv insolvenčního správce (správce) z 21.4.2015, 3.8.2015, 19.10.2015 a 19.1.2016 vyplynulo, že dlužníci splátkový kalendář neplní, ze strany dlužnice není plněno ničeho, neboť je vedena v evidenci úřadu práce, z darovacích smluv je plněno v nepravidelné výši a k lednu 2016 dlužníci uhradili svým nezajištěným věřitelům cca 2,31 % zjištěných pohledávek, tj. 19.965,-Kč, takže předpoklad plnění činí 13,86 %. Usnesením z 21.1.2016 vyzval dlužníky k předložení aktuálních pracovních smluv, k zajištění plnění z darovacích smluv, případně k navýšení jejich příjmů. Na uvedenou výzvu dlužníci nereagovali, proto nařídil jednání ke zrušení schváleného oddlužení na 13.4.2015, k němuž se dlužníci bez omluvy nedostavili. Vedle uvedeného plnění pak správce eviduje dluh isir.justi ce.cz na své odměně a hotových výdajích.

Insolvenční soud, cituje ustanovení § 412 a § 418 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), dospěl k závěru, že dlužníci neplní podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení a z jejich jednání není patrno, že usilují o získání vyšších příjmů, přičemž se nejedná o přechodnou situaci, ale setrvalý stav, rovněž nezasílají soudu, ani správci přehledy o svých příjmech, jak jim bylo uloženo. Z uvedených důvodů oddlužení dlužníků zrušil a na jejich majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný dle § 314 odst. 2 IZ.

Toto usnesení napadli dlužníci včasným odvoláním a navrhli, aby bylo zrušeno a byly zachovány podmínky oddlužení. Dlužnice uvedla, že se jí přes veškerou snahu najít zaměstnání nepodařilo a je stále vedena v evidenci úřadu práce, dlužník je zaměstnaný. Dluží pouze za 4 měsíce, což se snaží doplatit, neboť měsíčně zasílají správci částku 7.100,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející z podnětu podaného odvolání, nařídil ve věci jednání a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Dle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Takové rozhodnutí může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (§ 418 odst. 4 IZ).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z toho důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

Odvolací soud konstatuje, že insolvenční soud nepochybil, když napadeným usnesením oddlužení dlužníků zrušil a na jejich majetek prohlásil konkurs, neboť vycházel z míry uspokojení nezajištěných věřitelů dlužníků ve 12. měsíci trvání jejich oddlužení ve výši 2,31 %, přičemž dlužníci neplnili další stanovené povinnosti.

Správce v podání z 8.8.2016 (dokument B-32) uvedl, že dlužníci za duben až červenec 2016 zaslali 4 splátky po 7.100,-Kč. Při jednání před odvolacím soudem pak uvedl, že je dlužnice stále bez zaměstnání, příjem dlužníka činí 8.800,-Kč čistého měsíčně, pokud by pak bylo měsíčně ze strany dlužníků plněno v částkách 7.100,-Kč, došlo by k uspokojení nezajištěných věřitelů a jeho nároků, i když tento příjem nedává jistou záruku do budoucna.

Dlužníci při jednání sdělili, že uvedená částka je správci zasílána na základě darovacích smluv a plnění z této smlouvy bude pokračovat i nadále. Dlužník pak uvedl, že získal zaměstnání od 1.4.2016 u příspěvkové organizace Technické služby města Mělník s přiznaným platem 9.900,-Kč hrubého měsíčně, a že by mu měl být od 1.11.2016 navýšen měsíční plat na částku, z níž by bylo lze provádět srážky pro splátkový kalendář, když stávající příjem je nedostatečný s ohledem na vyživovací povinnosti vůči dvěma dětem a manželce.

Dlužník v průběhu odvolacího řízení předložil potvrzení od shora uvedeného zaměstnavatele ze 17.8.2016 (dokument B-34), z něhož odvolací soud zjistil, že je u něj zaměstnán od 1.4.2016 ve vedlejším pracovním poměru, avšak vykazuje velmi dobré výsledky, neboť plní nadstandardně své pracovní povinnosti a stará se příkladně o jemu svěřený majetek, proto počítá s jeho zařazením na pozici řidič od 1.1.2016 formou uzavření pracovního poměru za platových podmínek, jež by mu umožňovaly čistý měsíční příjem 15.071,-Kč.

Z darovacích smluv uzavřených mezi dlužníky a shora uvedenými dárci odvolací soud zjistil, že se třetí osoby zavázaly po dobu trvání splátkového kalendáře přispívat na splátkový kalendář dlužníků měsíčně 5.300,-Kč a 1.000,-Kč měsíčně, tj. celkem 6.300,-Kč. Z plateb zaslaných správci ve výši 7.100,-Kč je zřejmé, že dárci začali pravidelně dlužníkům přispívat, jak se zavázali v darovacích smlouvách, včetně dorovnání výpadků předchozích plateb.

Z uvedeného se podává, že po započtení správcem obdržených plateb celková výše pohledávek nezajištěných věřitelů dlužníků činí 221.633,-Kč (30 % při zahájení splátkového kalendáře představovala částka 259.330,-Kč, plnění nezajištěným věřitelům činilo 37.697,-Kč), správci pak přísluší plnění ve výši 68.607,-Kč (z původních 98.010,-Kč mu bylo plněno 29.403,-Kč), takže pro zbývající období 42 měsíců splátkového kalendáře je třeba, aby dlužníci spláceli nejméně 6.910,-Kč (tj. 221.633,-Kč nezajištěným věřitelům a 68.607,-Kč nároky správce, tedy celkem 290.240,-Kč : 42 měsíci). Pokud dlužník dosáhne zaměstnavatelem přislíbeného čistého příjmu od listopadu 2016, pak by mu mohlo být pro oddlužení sráženo měsíčně 2.838,-Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že je u dlužníků dán předpoklad, že po dobu zbývajícího splátkového kalendáře uspokojí minimálně 30 % pohledávek všech svých nezajištěných věřitelů a odměnu insolvenčního správce a náhradu jeho hotových výdajů, přičemž pokračování plnění splátkového kalendáře nebrání skutečnost, že příjmy dlužníků jsou postaveny výlučně na pomoci třetí osoby (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze sen. zn. 3 VSPH 848/2012, KSHK 45 INS 12804/2011), avšak s příslibem trvalého zaměstnání pro dlužníka s příjmem, jenž jim umožní dostát svým závazkům v průběhu oddlužení a eliminovat případné výpadky v plnění z darovacích smluv.

Odvolací soud pro úplnost připomíná, že podle § 412 odst. 1 písm. a) IZ jsou dlužníci povinni vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že jsou nezaměstnaní, o získání příjmu usilovat, což v případě dlužníka se naplnilo; rovněž nesmí odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, a že v případě, že by dlužníci takové příjmy zatajili, byl by to důvod pro zrušení oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ.

Protože pro rozhodnutí odvolacího soudu je rozhodující stav v době jeho vyhlášení dle § 154 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení s § 167 o.s.ř., odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. změnil, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 14. září 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková