3 VSPH 1023/2015-B-14
KSPL 56 INS 1298/2015 3 VSPH 1023/2015-B-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovec a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Svatopluka Čecha 396, 793 26 Vrbno pod Pradědem, korespondenční adresa Severní 1183, 363 01 Ostrov, o odvolání věřitele Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, korespondenční adresa Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 1298/2015-B-9 ze dne 5. května 2015

takto: Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni schválil usnesením č.j. KSPL 56 INS 1298/2015-B-9 ze dne 5.5.2015 v bodě I. výroku oddlužení dlužnice Lucie anonymizovano (dále jen dlužnice ) a do bodů II.-VIII. výroku promítl svůj další procesní postup v souladu s ustanovením § 406 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ). O způsobu oddlužení rozhodl podle § 402 odst. 5 IZ, neboť nezajištění věřitelé na řádně a včas svolané schůzi o něm nehlasovali a ponechali tuto otázku rozhodnutí soudu.

Toto usnesení napadl věřitel Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen Věřitel ) v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil k novému projednání soudu prvního stupně, jenž bude respektovat jeho nesouhlasný projev vůle s oddlužením dlužnice vyjádřený v podání z 23.3.2015 (A-13).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení mu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno neoprávněnou osobou.

Podle § 403 odst. 2 IZ věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení. K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží.

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením č.j. KSPL 56 INS 1298/2015-A-10 ze dne 2.3.2015 byl zjištěn úpadek dlužnice a bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Soud prvního stupně v usnesení nařídil první schůzi věřitelů na den 29.4.2015, jež se bude konat bezprostředně po přezkumném jednání nařízeném na stejný den, v jejímž programovém rámci bylo i projednání způsobu oddlužení a hlasování nezajištěných věřitelů o způsobu oddlužení. Z protokolu o přezkumném jednání, o schůzi věřitelů a prezenční listiny (B-7) se podává, že se Věřitel schůze věřitelů nezúčastnil, přestože jak plyne i z insolvenčního rejstříku nařízení schůze věřitelů v rámci výše uvedeného usnesení bylo Věřiteli doručeno 2.3.2015 vyhláškou podle § 71 IZ.

Odvolací soud dospěl k závěru, že v situaci, kdy se Věřitel nezúčastnil hlasování o způsobu oddlužení dlužnice na schůzi věřitelů, na níž se ani nedostavil, je osobou, jíž nesvědčí subjektivní přípustnost odvolání ve smyslu § 403 odst. 2 IZ.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud, aniž by se zabýval správností napadeného usnesení, odvolání podané neoprávněnou osobou podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.)

V Praze dne 5. února 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná