3 VSPH 1021/2016-A-21
MSPH 77 INS 4140/2016 3 VSPH 1021/2016-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9, Polabská 770, IČO 44287607, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 4140/2016-A-10 ze dne 8. dubna 2016

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 4140/2016- A-10 ze dne 8. dubna 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl odvolání dlužníka pro opožděnost.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 23.2.2016, d.č. MSPH 77 INS 4140/2016-A-5 v bodě I. výroku odmítl insolvenční návrh dlužníka a v bodě II. výroku odmítl návrh na moratorium. Předmětné usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 10.3.2016 (10. den od uložení), lhůta k odvolání uplynula dne 29.3.2016, a dne 30.3.2016 tak předmětné usnesení nabylo právní moci.

Pokračoval, že dne 4.4.2016 mu bylo doručeno odvolání ke sp. zn. MSPH 77 INS 4140/2016 do blíže nespecifikovaného rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že dlužník byl oprávněn podat odvolání toliko do usnesení č.j. MSPH 77 INS 4140/2016-A-5 ze dne 23.2.2016, posoudil výše uvedené podání jako odvolání proti předmětnému usnesení.

Insolvenční soud cituje § 57, § 204 odst. 1 věta prvá a § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), dospěl k závěru, že dlužníku lhůta pro podání odvolání marně uplynula již dne 29.3.2016, neboť jeho odvolání bylo soudu (osobně) doručeno až dne 4.4.2016 (d.č. A-8), odvolání bylo tedy podáno opožděně, a proto je podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s odůvodněním, že lhůta pro odvolání byla zachována, neboť odvolání podal u soudu včas elektronicky e-mailem doručeným soudu 29.3.2016, jehož vyhotovení osobně doručil soudu dne 1.4.2016. isir.justi ce.cz

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není opodstatněno.

Podle § 7 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak anebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá.

Podle § 49 o.s.ř. do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud (odst. 1). Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručení, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu (odst. 2). Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu (odst. 4).

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle § 57 o.s.ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odst. 1). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odst. 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3).

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením z 23.2.2016 (A-5) insolvenční soud odmítl insolvenční návrh dlužníka a návrh na moratorium; toto rozhodnutí bylo zveřejněno dne 23.2.2016 v insolvenčním rejstříku a dlužníku bylo doručováno poštou na jím uvedenou adresu Polabská 770, Praha 9, do vlastních rukou (§ 49 o.s.ř.) dle pokynu věc rozhodujícího soudce doručenkou typu I. Z ní se podává, že adresát (dlužník) nebyl v den doručení, tj. 29.2.2016 na uvedené adrese zastižen, zásilka byla uložena a připravena k vyzvednutí a byla mu zanechána výzva. Dále na zásilce doručující pošta vyznačila, že si adresát zásilku nevyzvedl v úložní době, proto mu byla dne 11.3.2016 vhozena do domovní schránky.

Z uvedeného je zřejmé, že k doručení usnesení A-5 došlo ve středu dne 10.3.2016 (§ 49 odst. 4 o.s.ř.) a ode dne následujícího, tj. od 11.3.2016 začala běžet dlužníku patnácti denní lhůta k podání odvolání, jež skončila dne 25.3.2016 (pátek). Pokud podal dlužník odvolání elektronicky dne 29.3.2016 a doručil jeho vyhotovení dne 1.4.2016 insolvenčnímu soudu, čímž by byla lhůta zachována ve smyslu § 42 odst. 2 o.s.ř. (nikoliv 4.4.2016, jak uvedl soud v napadeném rozhodnutí), pak je zřejmé, že lhůta k podání odvolání nebyla dodržena a odvolání dlužníka bylo podáno pozdě. Z úvah insolvenčního soudu v napadeném rozhodnutí a z odvolání dlužníka lze dovodit, že počátek běhu patnácti denní odvolací lhůty stanovili oba zřejmě od data následujícího po vhození zásilky do domovní schránky dlužníka, tedy 12.3.2016, neboť pak by lhůta k podání odvolání skončila skutečně dne 29.3.2016 (poslední den lhůty by připadl na sobotu 26.3.2016, nejbližší pracovní den pak bylo úterý 29.3.2016, neboť v pondělí 28.3.2016 byl svátek).

S ohledem na shora uvedené závěry odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil, neboť insolvenční soud, i přes výhrady naznačené shora k obsahu odůvodnění tohoto rozhodnutí, správně postupoval podle § 208 odst. 1 o.s.ř. a odmítl dlužníkovo odvolání z důvodu jeho opožděného podání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 31. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková