3 VSPH 1015/2012-A-14
KSUL 79 INS 10130/2012 3 VSPH 1015/2012-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka Vlastimil anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem SNP 2082, 440 01 Louny, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. července 2012, č.j. KSUL 79 INS 10130/2012-A-9,

t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. července 2012, č.j. KSUL 79 INS 10130/2012-A-9, se m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení se neukládá.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 16. července 2012, č.j. KSUL 79 INS 10130/2012-A-9, uložil Vlastimilovi anonymizovano (dále jen dlužník ), aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že za současných výdělkových poměrů, dlužník není schopen ze svých příjmů uhradit nezajištěným věřitelům ani 30 % jejich pohledávek, když dárce nemá dostatečný příjem na to, aby dlužníkovi mohl poskytovat dar. V daném případě by nebylo možné řešit úpadek dlužníka jinak, než konkursem (popř. nepatrným konkursem). Insolvenční soud považoval za nepřípustné, aby náklady insolvenčního řízení, které v daném případě nepovedou ani k nejmenšímu uspokojení věřitelů a v případě řešení úpadku konkursem činí minimálně 45.000,--Kč (+ příp. DPH), hradil stát ze státního rozpočtu v celé výši.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že požádal o povolení oddlužení současně s manželkou, avšak řízení dosud nebyla spojena. Jejich příjmy jsou postačující na nezbytné životní potřeby, proto manželům se splácením pomohou jejich synové. Již jeden ze synů doložil darovací smlouvu (částka 5 tis. Kč). Dlužník tvrdil, že tak vysokou zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatit schopen není.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Pro rozhodnutí o odvolání je podstatné, že soud prvního stupně náležitě nepřihlédl k tomu, že současně s dlužníkem podala u téhož soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení též manželka dlužníka Zdeňka anonymizovano (řízení vedené pod sp.zn. KSUL 79 INS 10131/2012). V obou těchto návrzích na povolení oddlužení (v kolonce č. 22 formuláře návrhu) byl podle § 392 odst. 3 IZ obsažen souhlas druhého manžela s oddlužením a připojen jeho podpis návrhu. Tím dali oba dlužníci-manželé-najevo, že trvá jejich společné jmění manželů a že jejich majetek do něj náležející bude navrženým oddlužením postižen, tj. že mají závazky, které z tohoto společného majetku mají být uspokojeny (mají majetek a závazky, jenž spadají do jejich společného jmění manželů ve smyslu § 143a obč. zák.). Zúžení společného jmění manželů, ani to, že by společné jmění manželů neexistovalo, ze spisu neplyne. Dlužníci netvrdili, že by jejich závazky vznikly nebo majetek byl nabyt ještě před uzavřením manželství a před vznikem SJM. Podle domněnky stanovené v § 144 obč. zák. platí, že pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří SJM.

Za popsané procesní situace je nutné, aby insolvenční soud samostatně podané návrhy obou manželů (jejich insolvenční návrhy spojené s návrhem na povolení oddlužení) posoudil a projednal společně. V tomto jediném (spojeném) řízení pak náleží společně posuzovat i podmínky pro uložení zálohy na náklady (společného) insolvenčního řízení. (K problematice společného projednání insolvenčních návrhů manželů-dlužníků spojených s návrhem na povolení oddlužení viz podrobný výklad v usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSPH 40 INS 10341/2010, 3 VSPH 325/2011-B ze dne 19.4.2011).

Zhodnotit, zda oba manželé-dlužníci splňují ekonomické podmínky oddlužení a zda jsou dány důvody k uložení jejich společné povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a v jaké výši, tedy bude možné zásadně až poté, co bude projednávaná věc spojena podle § 112 o.s.ř. s věcí dlužnice Zdeňky anonymizovano vedené pod sp.zn. KSUL 79 INS 10131/2012.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. září 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva