3 VSPH 1010/2011-P3-8
KSHK 40 INS 2164/2010 3 VSPH 1010/2011-P3-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Bílá Třemešná č.p. 157, o odvolání věřitelky Edity Brossmannové, nar. 21.8.1983, bytem Bílá Třemešná č.p. 157, zast. JUDr. Helenou Humlovou, advokátkou se sídlem Dvůr Králové nad Labem, J. Hory 33, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 2164/2010-P3-3/celk.2 ze dne 19. května 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 2164/2010-P3-3/celk.2 ze dne 19. května 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 40 INS 2164/2010-P3-3/celk.2 ze dne 19.5.2011 odmítl přihlášku pohledávky věřitelky Edity Brossmannové (dále jen věřitelka) ve výši 81.510,--Kč, a vyslovil, že se účast věřitelky v insolvenčním řízení právní mocí tohoto usnesení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 17.3.2010 (č.j. KSHK 40 INS 2164/2010-A-2) byl zjištěn úpadek dlužníka Jaroslava anonymizovano (dále jen dlužník) a rozhodnuto o způsobu jeho řešení oddlužením, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jan Urban (dále též jen insolvenční správce) a věřitelé dlužníka byli vyzváni ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení k podání přihlášek, pokud tak již neučinili.

Při přezkumném jednání konaném dne 5.5.2010 insolvenční správce popřel co do pravosti celou přihlášenou pohledávku věřitelky. O popření pohledávky byla věřitelka z důvodu neúčasti na přezkumném jednání insolvenčním správcem podle § 197 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), vyrozuměna dopisem ze dne 6.5.2010, jenž byl doručen její zástupkyni dne 17.5.2010, včetně uvedení důvodu popření.

Soud konstatoval, že lhůta k podání určovací žaloby popřené pohledávky věřitelky začala věřitelce plynout dne 6.5.2010, resp. 18.5.2010 a skončila ve smyslu ust. § 198 IZ dne 4.6.2010, ve stanovené lhůtě však věřitelka žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky nepodala. Z uvedených důvodů podle ust. § 198 odst. 1 IZ ve spojení s § 185 IZ rozhodl o odmítnutí přihlášky věřitelky a o ukončení její účasti v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se věřitelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil s tím, že nadále je účastnicí insolvenčního řízení. Zdůraznila, že žije ve Velké Británii, a proto zmocnila JUDr. Helenu Humlovou k zastupování v této věci; té poskytla veškeré důkazní materiály včas a k soudu se dostavila osobně. Uvedla, že nepochopila, když jí bylo Okresním soudem v Trutnově sděleno, že její žádosti do insolvenčního řízení dlužníka zařadit nemohou z důvodu pozdního přihlášení. Uzavřela, že nic nezapříčinila, neboť zastupující advokátce předala z předstihem dvou měsíců veškeré důkazní materiály.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že věřitelka, zastoupená advokátkou JUDr. Helenou Humlovou (jíž udělila plnou moc dne 15.3.2010 pro zastupování v insolvenčním řízení sp.zn. KSHK 40 INS 2164/2010 ve věci dlužníka Jaroslava anonymizovano ), přihláškou ze dne 12.4.2010 přihlásila do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka nevykonatelnou pohledávku za dlužníkem ve výši 85.510,--Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 5.5.2010 insolvenční správce tuto pohledávku věřitelky co do pravosti zcela popřel. Vzhledem k tomu, že se věřitelka, ani její právní zástupkyně přezkumného jednání nezúčastnily, insolvenční správce zaslal právní zástupkyni vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky podle § 197 odst. 2 a § 198 IZ. V tomto vyrozumění správce uvedl, že přihlášenou pohledávku věřitelky ve výši 85.510,--Kč popřel co do pravosti s odůvodněním, že tato pohledávka neexistuje, neboť závazky, které věřitelka plnila, patří do společného jmění manželů dlužníka a věřitelky, jež sice rozvodem manželství zaniklo, nebylo však dosud vypořádáno; ze shodného důvodu popřel uvedenou pohledávku i dlužník. Současně správce ve vyrozumění věřitelku poučil o tom, že své právo může uplatnit žalobou na určení pohledávky u insolvenčního soudu včetně lhůt pro podání této žaloby, a poučil ji též o následcích, pokud by žalobu nepodala, nebo pokud by žaloba insolvenčnímu soudu nedošla včas.

Vyrozumění insolvenčního správce bylo zástupkyni věřitelky doručeno dne 17.5.2010. Lhůta 30 dnů k podání určovací žaloby věřitelce začala plynout dne 6.5.2010, resp. 18.5.2010, jak dovodil správně soud prvního stupně, a skončila dnem 4.6.2010.

Jelikož věřitelka, resp. její právní zástupkyně žalobu na určení pravosti své popřené pohledávky ve výši 85.510,--Kč u insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě nepodala, nastal ohledně této pohledávky podle § 198 odst. 1 IZ nezvratně následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a byly tedy dány důvody k jejímu odmítnutí podle § 185 IZ.

K tomu odvolací soud ještě poznamenává, že případné závady při právním zastupování odvolatele advokátem, jež vedly ke zmeškání lhůty k jeho procesnímu úkonu, mohou mít důsledky jen z hlediska vnitřního mandátního vztahu právního zástupce a zastoupené osoby, tj. z pohledu odpovědnosti advokáta za řádné poskytování právních služeb jeho mandantu. Je přitom zcela v poměrech advokáta, aby řádný výkon těchto služeb zajistil.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 22. května 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva