3 VSPH 101/2014-P2-10
KSUL 81 INS 11654/2013 3 VSPH 101/2014-P2-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jind icha Havlovce v insolvenní vČci dlužník a) Zde ka anonymizovano , anonymizovano , b) Helgy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem ve VČtrušicích 3, 438 01 Žatec, o odvolání vČ itele FINPOL, spol. s r.o., IýO 27816311 se sídlem v Olomouci, Jiráskova 81/13 proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, .j. KSUL 81 INS 11654/2013-P2-4 a KSUL 81 INS 11654/2013-P3-4 ze dne 4. prosince 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, .j. KSUL 81 INS 11654/2013-P2-4 a KSUL 81 INS 11654/2013-P3-4 ze dne 4. prosince 2013 se m Č n í tak, že p ihlášky pohledávek P2 a P3 se neodmítají.

Od vodnČní:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenní soud) odmítl p ihlášku pohledávky P2 vČ itele FINPOL, spol. s r.o., IýO 27816311 (VČ itel) ve výši 690.000,-K a p ihlášku pohledávky P3 v téže výši téhož vČ itele.

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud uvedl, že VČ itel p ihlásil do insolvenního ízení p ihlášku pohledávky P2 ve výši 690.000,-K jako zajištČnou a vykonatelnou. P i p ezkumném jednání 28.11.2013 byla pohledávka P2 pop ena insolvenním správcem do výše 431.939,47 K, zatímco p ihláška pohledávky P3 nebyla p ezkoumávána, nebo se jedná o pohledávku shodnou s p ihláškou pohledávky 2. Insolvenní soud uvedl, že 2.12.2013 mu bylo dorueno zpČtvzetí p ihlášky pohledávky P2 ástenČ zpČt do výše, v níž byla pop ena, tj. 431.939,47 K (zjištČna z stala jen v rozsahu 258.060,53 K) a ve shodném rozsahu byla vzata zpČt i p ihláška pohledávky P3. Cituje ustanovení § 178 a § 185 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (InsZ), insolvenní soud dospČl k závČru, že pohledávka P 2 byla zjištČna jen v rozsahu menším než 50% výše p ihlášené pohledávky, a proto k ní nelze p ihlížet. P ipustil, že ustanovení § 184 InsZ nebrání vČ itel m, aby disponovali se svou pohledávkou i po p ezkumném jednání (nap . ji v pop ené ásti vzali zpČt), avšak zárove dovozoval výkladem InsZ, že nelze p iznat relevanci zpČtvzetí p ihlášky pohledávky z hlediska ustanovení § 178 InsZ, nebo úmyslem zákonodárce bylo p edejít úelovým manipulacím s p ihláškami pohledávek s cílem ovliv ovat pr bČh insolvenního ízení p i hlasování na sch zi vČ itel nebo ve vČ itelském orgánu a pak vzít p ihlášku pohledávky zpČt, což by mohlo zásadnČ ovlivnit další ízení. P ihlášku pohledávky P3 odmítl z toho d vodu, že jí byla p ihlášena shodná pohledávka jako v p ihlášce pohledávky P2.

Toto usnesení napadl VČ itel v zákonem stanovené lh tČ odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a vČc vrátil insolvennímu soudu k dalšímu ízení. Zejména namítl, že p ihláška pohledávky P2 byla pop ena v rozsahu 431.939,47 K, který odpovídá smluvnímu úroku p irostlému k jistinČ za dobu po zjištČní úpadku dlužníka ve smyslu § 170 písm. a) InsZ, jež se v insolvenním ízení neuspokojují žádným ze zp sob ešení úpadku, emuž koresponduje ustanovení § 189 odst. 1 InsZ, podle nČhož vylouení pohledávky z uspokojení se neza azují do seznamu pohledávek. Dovozoval tak, že v rozsahu pop ení nemČla být p ihláška pohledávky P2 v bec p ezkoumávána a není pak namístČ, že byla zjištČna v rozsahu menším než 50 % p vodnČ p ihlášené pohledávky. Akcentoval dále, že ustanovení § 184 InsZ (ve znČní do 31.12.2013) mu dává právo vzít p ihlášku pohledávky kdykoli v pr bČhu insolvenního ízení zpČt zcela nebo zásti a že insolvenní soud p i svých závČrech nerespektoval dikci tohoto ustanovení. Poznamenal nadto, že ke zpČtvzetí p ihlášky pohledávky P2 došlo d íve, než uplynula lh ta insolvennímu správci k podání incidenní žaloby, tj. d íve, než nastala skutenost, že se k p ihlášené pohledávce nep ihlíží. Upozornil zárove na to, že insolvenní soud dosud nerozhodl o zpČtvzetí p ihlášky pohledávky P2 a P3. Doplnil, že podle § 178 odst. 2 InsZ úinném od 1.1.2014 se za p ihlášenou nepovažuje ta ást p ihlášené pohledávky, kterou vzal vČ itel úinnČ zpČt p edtím, než nastal úinek, na základČ kterého se podle InsZ k pop ené pohledávce nep ihlíží.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že je opodstatnČno.

Podle § 185 InsZ nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 170 písm. a) InsZ v insolvenním ízení se neuspokojují žádným ze zp sob ešení úpadku, není-li dále stanoveno úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek p ihlášených vČ itel , vzniklých p ed rozhodnutím o úpadku, pokud p irostly až v dobČ po tomto rozhodnutí.

Podle § 178 InsZ ve znČní úinném do 31.12.2013 bude-li po p ezkoumání postupem podle tohoto zákona p ihlášená pohledávka zjištČn tak, že skutená výše p ihlášené pohledávky, iní ménČ než 50% p ihlášené ástky, k p ihlášené pohledávce se nep ihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištČna. Podle § 178 odst. 2 InsZ ve znČní úinném od 1.1.2014 pro úely posouzení, zda jsou splnČny podmínky uvedené v odstavci 1, se nepovažuje za p ihlášenou ta ást pohledávky, kterou vzal vČ itel

úinnČ zpČt p edtím, než nastal úinek, na základČ kterého se podle tohoto zákona nep ihlíží k pop ené ásti pohledávky.

Podle § 189 odst. 1 InsZ insolvenní správce sestaví seznam p ihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovnČ uvede. Do seznamu se neza azují pohledávky, ke kterým se nep ihlíží, pohledávky vylouené z uspokojení a další pohledávky, u který to stanoví zákon.

Podle § 199 odst. 1 insolvenní správce, který pop el vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dn od p ezkumného jednání u insolvenního soudu žalobu, kterou své pop ení uplatní proti vČ iteli, který vykonatelnou pohledávku p ihlásil. Lh ta je zachována, dojde-li žaloba nejpozdČji posledního dne lh ty soudu.

Podle § 201 odst. 2 InsZ vykonatelná pohledávka je zjištČna také tehdy, jestliže insolvenní správce nepodal vas žalobu o její pop ení nebo byla-li taková žaloba zamítnuta nebo že ízení o ní skonilo jinak než rozhodnutím ve vČci samé.

K odmítnutí p ihlášky pohledávky P2:

Ze spisu plyne, že p ihláškou pohledávky P2 uplatnil VČ itel svou pohledávku za dlužníkem Zde kem Trostem 11.10.2013 ve výši 690.000,-K jako vykonatelnou a zajištČnou majetkem dlužníka pat ícím do majetkové podstaty, mající p vod ve smlouvČ o p jce uzav ené 23.10.2012 na ástku 270.000,-K s úrokem z prodlení ve výši 1,25% mČsínČ z p jené ástky, že p i p ezkumném jednání konaném 28.11.2013 byla p ihláška pohledávky P2 pop ena v rozsahu 431.939,47 K, jak plyne z upraveného seznamu pohledávek (dok. B-5), 2.12.2013 VČ itel vzal p ihlášku pohledávky P2 a P3 v rozsahu 431.939,47 K zpČt (pohledávka byla zjištČna ve výši 258.060,53 K). Ke dni vydání napadeného usnesení, ale ani pozdČji ve lh tČ 30 dn bČžící od p ezkumného jednání insolvenní správce nepodal žalobu na urení, že v pop eném rozsahu nemá žalovaný za dlužníkem pohledávku. Insolvenní soud o zpČtvzetí p ihlášky pohledávek P2 a P3 dosud nerozhodl.

K výkladu právní úpravy ustanovení § 178 InsZ ve znČní úinném do 31.12.2013 se vyjád il Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sen. zn. 29 NSýR 82/2012, v nČmž formuloval a od vodnil závČr, podle kterého i p ed 1.1.2014 pro úely posouzení, zda jsou splnČny podmínky uvedené v § 178 vČtČ první insolvenního zákona se nepovažuje za p ihlášenou ta ást pohledávky, kterou vzal p ihlášený vČ itel úinnČ zpČt p edtím, než nastal úinek, na základČ kterého se podle InsZ nep ihlíží k pop ené ásti pohledávky, jinak eeno i p ed 1.1.2014 se ustanovení § 178 InsZ vykládalo tak, jak je formulován jeho druhý odstavec od 1.1.2014.

V projednávané vČci nenastal úinek, na základČ kterého se nep ihlíží k pop ené ásti pohledávky P2 v rozsahu 431.939,47 K, nebo insolvenní správce nepodal žalobu, jímž by uplatnil své pop ení p ihlášky pohledávky P2. Stalo se tak patrnČ právČ proto, že VČ itel vzal p ihlášku pohledávky P2 zpČt ještČ d íve, než uplynula lh ta 30 dn k podání incidenní žaloby bČžící ode dne následující po dni konání p ezkumného jednání, tj. 4 den této lh ty (2.12.2013). Již z tohoto d vodu se ustanovení § 178 InsZ ve znČní úinném do 31.12.2013 neuplatní. NamístČ jsou i VČ itelovy námitky stran toho, že pop ení p ihlášky pohledávky P2 se týkalo úrok narostlých k jistinČ po zjištČní úpadku dlužník , nebo pokud tomu tak bylo (insolvenní správce neuvedl d vody pop ení p ihlášky pohledávky P2 ve seznamu pohledávek), je správný jeho úsudek, že takové pohledávky jsou vyloueny z uspokojení v insolvenním ízení, z ehož plyne závČr, že nemČly být za azeny do seznamu pohledávek a p ezkoumány.

K odmítnutí p ihlášky pohledávky P3:

Ze spisu plyne, že do insolvenního ízení p vodnČ vedeného jen s dlužnicí byla p ihlášena pohledávka P3, jež je vymezena shodnými skutenostmi jako pohledávka P2. Podle napadeného usnesení P3 nebyla v bec p ezkoumávána.

Z uvedeného je t eba dovodit, že nemohl nastat úinek, že se k p ihlášce pohledávky P3 nep ihlíží a pro její odmítnutí nenastaly v insolvenním ízení podmínky.

Na základČ výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 InsZ ve spojení s ustanovením § 167 odst. 2 o.s. . zmČnil tak, že se p ihlášky pohledávek P2 a P3 neodmítají.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lh tČ 2 mČsíc ode dne jeho doruení k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím soudu prvního stupnČ, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 17. íjna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková