3 VSPH 1008/2014-A-13
KSPL 54 INS 8386/2014 3 VSPH 1008/2014-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Ivany Mlejnkové a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenčním řízení dlužnice Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem 345 22 Mnichov 3, zahájeném na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 8386/2014-A-8 ze dne 24. dubna 2014, takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 8386/2014-A-8 ze dne 24. dubna 2014 se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 8386/2014-A-8 ze dne 24.4.2014 odmítl insolvenční návrh dlužnice Martiny anonymizovano (dále jen dlužnice).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že mu byl dne 26.3.2014 doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, k němuž ale dlužnice nepřipojila příslušné seznamy (povinné přílohy) se všemi zákonem předepsanými náležitostmi. Proto ji soud podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) usnesením č.j. KSPL 54 INS 8386/2014-A-6 ze dne 27.3.2014 vyzval, aby svůj insolvenční návrhu doplnila o chybějící seznamy, resp. aby je opravila v souladu s § 104 IZ; zároveň ji poučil o následcích nesplnění této výzvy. Dlužnice však požadované doplnění insolvenčního návrhu neprovedla, když nepředložila úplný a řádný seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů označených způsobem předepsaným v § 103 odst. 1 IZ. Protože pro tyto neodstraněné nedostatky příloh zůstal insolvenční návrh dlužnice nezpůsobilý projednání, soud ho podle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala s požadavkem, aby je odvolací změnil tak, že jí povolí v insolvenčním řízení pokračovat. Uvedla, že usnesením ze dne 27.3.2014 (A-6) byla vyzvána k doplnění insolvenčního návrhu o úplný a řádný seznam závazků s uvedením jejích věřitelů, což také dne 14.4.2014 náležitě učinila, když označení svého věřitele Davida Mencla doplnila o jeho datum narození, které v původním návrhu chybělo.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Z § 97 odst. 1 a 5 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ, přičemž podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají, nebo o rozhodnutích, jež byla ohledně dlužníkova majetku příslušným orgánem vydána (§ 104 odst. 2 IZ). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 IZ). Seznam závazků dlužníka musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených (§ 104 odst. 2 IZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami-zejména seznamy majetku, závazků a zaměstnanců obsahujícími údaje uvedené v § 104 odst. 2 až 4 IZ. Dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením, musí podat spolu s insolvenčním návrhem i návrh na povolení oddlužení (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 IZ), který lze dle § 391 odst. 3 IZ podat pouze na formuláři předepsaném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 311/2007 Sb.). Formulář návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 390 odst. 1 IZ umožňuje, aby byl využit k současnému podání insolvenčního návrhu, a to prostřednictvím jeho kolonky č. 7. V tom případě slouží připojené seznamy jako povinná příloha insolvenčního návrhu a současně i jako příloha vyžadovaná v § 392 odst. 1 IZ pro návrh na povolení.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1 IZ. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že soudu byl dne 26.3.2014 podán insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení učiněným na předepsaném formuláři. V kolonce č. 7 formuláře určené pro podání insolvenčního návrhu vyznačila, že se domáhá rozhodnutí o svém úpadku, a řádně vylíčila rozhodujících skutečnosti osvědčující její tvrzený úpadek odkazem na své vykonatelné nezajištěné závazky vůči 2 věřitelům v celkové výši 518.976,-Kč, splatné již několik let, které ze svého příjmu (mzdy) není schopna plnit. K insolvenčnímu návrhu dlužnice připojila řádný seznam majetku i seznam svých závazků, který vykazoval jediný marginální nedostatek, a to neúplnost označení druhého z věřitelů-Davida Mencla-absencí data jeho narození.

Soud prvního stupně vyzval dlužnici k odstranění tohoto nedostatku seznamu závazků usnesením č.j. KSPL 54 INS 8386/2014-A-6 ze dne 27.3.2014, jež bylo dlužnici doručeno dne 8.4.2014 a jemuž v dané sedmidenní lhůtě také zcela vyhověla, když podáním učiněným u soudu dne 14.4.2014 (A-7) předložila nový seznam závazků, v němž u věřitele D. Mencla doplnila údaj o datu jeho narození.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužnice ve skutečnosti svůj insolvenční návrh před vydáním napadeného usnesení požadovaným způsobem-předložením řádného seznamu závazků-doplnila. Protože její insolvenční návrh nevykazuje ani jiné nedostatky (z hlediska obsahových náležitostí stanovených v § 103 odst. 2 IZ), které by bránily pokračovat v řízení, k odmítnutí tohoto návrhu dle § 128 IZ nebylo žádného důvodu.

Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 15. října 2014

Mgr. Ivana M l e j n k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová