3 VSPH 1007/2016-A-37
MSPH 79 INS 21065/2015 3 VSPH 1007/2016-A-37

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: LIBEŇSKO-VYSOČANSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o., IČO 257 22 778, se sídlem v Praze 9, Ocelářská 329, zast. Mgr. Ing. Davidem Veselým, advokátem, se sídlem v Praze 2, Ladova 1, zahájené k návrhu: BEZ BANKY, spol. s r.o., IČO 292 29 316, se sídlem v Brně, Kopečná 31, zast. JUDr. Veronikou Malenovskou, advokátkou, se sídlem v Brně, Bubeníčkova 44, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 21065/2015-A-31 ze dne 24. března 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) zjistil dlužníkův úpadek (bod I. výroku), prohlásil na jeho majetek konkurs (bod II. výroku), ustanovil mu insolvenčního správce (bod III. výroku) a do dalších bodů výroku IV. až X. promítl povinné náležitosti rozhodnutí o úpadku upravené v § 136 odst. 2 zák. č. 182/2016 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) a svůj další procesní postup.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě blanketním odvoláním, jež přislíbil ve lhůtě 7 dnů doplnit.

Usnesením č.j. MSPH 79 INS 21065/2015-A-33 z 20.4.2016 insolvenční soud vyzval dlužníka k doplnění odvolání ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení, poučil jej o obsahových náležitostech (§ 205 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu-o.s.ř.), a to zejména o povinnosti do odvolání uvést odvolací důvod a odvolací návrh. Zároveň dlužníka poučil o tom, že nebude-li usnesení ve stanovené lhůtě doplněno, bude odvolání odmítnuto.

Z insolvenčního spisu plyne, že výše uvedené usnesení bylo dlužníkovi (právnímu zástupci) ve smyslu § 74 a § 75 InsZ doručeno 21.4.2016. Doplnění odvolání soudu doručeno nebylo.

Poslední den lhůty k doplnění odvolání běžící od 22.4.2016 připadl na čtvrtek 28.4.2016 a dlužníkovo odvolání zůstalo neprojednatelné.

Napadené usnesení je rozhodnutím ve věci samé a nelze je přezkoumat ve smyslu § 212a odst. 2 o.s.ř. podle § 212 o.s.ř., neobsahuje-li odvolání přes výzvu podle § 43 o.s.ř. žádné odvolací důvody.

Odvolání je neúplné, resp. neprojednatelné, a proto nezbylo odvolacímu soudu než je podle § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. za přiměřeného použití podle § 7 InsZ odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 19. května 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková