3 VSPH 1004/2013-B-19
KSPL 29 INS 28092/2012 3 VSPH 1004/2013-B-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Jozef anonymizovano , anonymizovano , bytem Domažlice, náměstí Míru 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 28092/2012-B-5 ze dne 29. března 2013,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (dále též soud) usnesením č.j. KSPL 29 INS 28092/2012-B-5 ze dne 29.3.2013 v bodě I. výroku schválil oddlužení dlužníka (Jozef anonymizovano -dále jen dlužník) plněním splátkového kalendáře. V bodě II. výroku uložil dlužníku, aby po dobu následujících 5 let od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platil prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce pravidelně měsíčně, nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci, ze všech příjmů uvedených v bodě IV. výroku, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, přičemž z takto určené částky pak insolvenční správce nejprve vyplatí zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši přiznané v bodě III. výroku a poté další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň; označil nezajištěné věřitele s uvedením jejich pohledávek a poměr, v jakém mají být uspokojeni. První termín takto určených plateb soud stanovil do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení oddlužení. V bodě III. výroku soud přiznal insolvenčnímu správci za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře právo na zálohu na jeho odměnu ve výši 750,-Kč a na náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč, obojí s DPH, je-li správce plátcem této daně a zálohu na tuto uvedenou odměnu a hotové výdaje za každý započatý měsíc trvání účinků úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení. V bodě IV. výroku soud přikázal plátcům všech příjmů dlužníka, jímž je nyní Veolia Transport Praha, s.r.o. se sídlem v Praze, provádět ode dne doručení tohoto usnesení (bez ohledu na jeho právní moc) stanovené měsíční srážky podle platných právních předpisů a tyto vyplácet insolvenčnímu správci. V bodě V. výroku uložil insolvenčnímu správci povinnosti k provádění splátkového kalendáře, včetně povinnosti podávání pravidelných zpráv o jeho plnění a stavu insolvenčního řízení, v bodě VI. uložil povinnosti dlužníku, v bodě VII. výroku uložil věřitelům, aby insolvenčnímu správci do 10 dnů od zveřejnění usnesení sdělili svá bankovní spojení a v bodě VIII. konstatoval, že insolvenčním správcem je v okamžiku vydání rozhodnutí Štancl-insolvence, v.o.s. se sídlem v Plzni.

V odůvodnění svého usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPL 29 INS 28092/2012-A-12 ze dne 15.1.2013 rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil insolvenčního správce (dále jen správce). Na přezkumném jednání správce uznal přihlášené pohledávky P-1 až P-5, P-7 až P-9, zcela popřel pohledávku P-6. Konstatoval, že stanovisko dlužníka o uznání či popření přihlášených pohledávek se soudu při přezkumném jednání nepodařilo získat, že žádný z věřitelů pohledávku jiného věřitele nepopřel, a že dlužníkův měsíční čistý příjem 18.332,-Kč, z něhož je schopen po úplné úhradě přednostních pohledávek za podstatou (včetně hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, jejichž zálohové placení soud povolil) nabídnout postupem podle § 279 až 281 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) takové zabavitelné částky (splátky), jež umožňují poskytnout hodnotu plnění, která by po dobu pěti let pro nezajištěné věřitele uvedené v bodu II. výroku činila nejméně 30 % jejich pohledávek ve smyslu § 395 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ). O provedení oddlužení plněním splátkového kalendáře rozhodl soud ve smyslu § 402 odst. 5 IZ, neboť na řádně svolanou schůzi věřitelů se žádný věřitel nedostavil. Zvolený způsob oddlužení soud vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka shledal nejvhodnějším, neboť majetkem umožňujícím provést oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužník nedisponuje. Závěrem pak odůvodnil přiznání odměny a hotových výdajů správci.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítl, že věřitele (uvedené v bodě II. výroku) jako EOS KSI ČR, s.r.o. (s pohledávkou ve výši 51.933,46 Kč, jež byla na přezkumném jednání popřena), Bohemia faktoring, s.r.o. (s pohledávkou ve výši 10.102,-Kč) a Tessile ditta, a.s. (s pohledávkou ve výši 8.085,-Kč) vůbec nezná, ani si od nich nic nepůjčil, ČSOB leasing, a.s. (s pohledávkou 658.127,30 Kč) společně s AAA auto Praha, a.s. (ve splátkovém kalendáři tato firma není zahrnuta) jsou podvodníci. U posledně jmenované společnosti zakoupil v roce 1998 osobní vozidlo Citroën Xantia za 120 tis. Kč. Dostavil se do jejich prodejny v 15:00 hod. a jeho zástupci mu přislíbili financování vozu. V 21:00 hod. jim sdělil, že žádné vozidlo nechce a že mu odjíždí vlak do Domažlic, přemlouvali ho takovým způsobem, že se jednání protáhlo do půlnoci, nakonec s autem odjel s tím, že celková cena leasingu bude kolem 150 tis. Kč. Po čtrnácti dnech obdržel splátkový kalendář, z něhož se dozvěděl, že po pěti letech by cena měla být 272 tis. Kč. Vozidlo vykazovalo opakovaně závady, proto ho po šesti měsících vrátil, protože jeho cena a technický stav pro něj nebyly zajímavé a jednalo se o pokus o podvod ze strany AAA auto, a.s. Přiznává toliko závazky vůči Ferratum Czech, s.r.o. ve výši 3.250,-Kč, Pražské energetice, a.s. ve výši 10.750,08 Kč, Finančnímu úřadu pro Plzeňský kraj ve výši 28.394,-Kč, Telefónica Czech Republic, a.s. ve výši 11.323,-Kč a Všeobecné zdravotní pojišťovně, jejíž výši neuvedl (do výroku II. byl tento věřitel zařazen s pohledávkou 261.582,-Kč). Zdůraznil, že ho v současné době pronásleduje fobie-tzv. bezmoc, je v pracovní neschopnosti, a proto se nemohl a nemůže zúčastnit soudního jednání, léčil se v psychiatrické léčebně. Ohledně svého platu uvedl, že neví, odkud se vzala Fa Fokey 18.000, u About ME měl 14-16 tis. Kč (bývalý zaměstnavatel dlužníka) a u Veolie (současný zaměstnavatel dlužníka) to samé, ale jen když měl odpracováno 100 přesčasových hodin. Uzavřel, že ke své práci potřebuje klid a v padesáti letech uvedenou situaci i s ohledem na životní náklady jako nemocný člověk nezvládá.

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda dlužník je k odvolání oprávněn, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 406 odst. 4 IZ odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat jen ten dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník v návrhu na povolení oddlužení ze dne 5.11.2012 (spojeném s insolvenčním návrhem) nepožádal insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, naopak v tomto návrhu podaném na předepsaném formuláři v příslušné kolonce č. 15 výslovně vyznačil, že takový návrh nepodává.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužník není osobou věcně legitimovanou k podání odvolání proti napadenému usnesení, a odvolací soud proto jeho odvolání podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

Nad rámec uvedeného odvolací soud poznamenává, že dlužníku nebránilo nic v tom, aby se zúčastnil přezkumného jednání, na němž by pohledávky jím shora v odvolání označených věřitelů popřel, avšak na výsledek odvolacího řízení nemá tato skutečnost žádný vliv. Důkazy o své nemoci, jež by mu v tom bránily, soudu nepředložil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 13. října 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková