3 VSPH 100/2014-P6-8
KSHK 35 INS 3675/2013 3 VSPH 100/2014-P6-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Dany anonymizovano , anonymizovano , bytem v Broumově, Klášterní 132, o odvolání věřitele Door Financial, a.s., IČO 29016126, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1481/4, zast. Mgr. Jakubem Janouškem, advokátem se sídlem v Praze 10, Vlašimská 1876/13, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 3675/2013-P6-3 ze dne 3. října 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 3675/2013-P6-3 ze dne 3. října 2013 se zr u š u j e a věc se vr a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) vyslovil, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky věřitele Door Financial, a.s. (Věřitel), přihlášku jeho pohledávky ve výši 21.939,-Kč odmítl (bod I. a II. výroku) a uvědomil Věřitele, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení 15.5.2013 svou pohledávku za dlužnicí ve výši 21.939,-Kč z právního důvodu smlouvy o půjčce ze dne 30.4.2012, kterou s ní jako věřitel uzavřel. Vyšel z toho, že 24.5.2013 byla Věřiteli doručena výzva insolvenčního správce, aby ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení svou přihlášku doplnil o listiny dokazující vznik přihlášené pohledávky, tj. aby doložil smlouvu o poskytnutí půjčky, platební historii půjčky a smluvní podmínky s poučením o následcích, nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno. Poté, co zjistil, že výzva byla doručena Věřiteli 24.5.2013 a Věřitel ani prostřednictvím svého právního zástupce na výzvu nereagoval, dospěl k závěru, že ve smyslu ustanovení § 188 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (InsZ), nelze k přihlášce pohledávky přihlížet, neboť je nadále neprojednatelná, a proto vyslovil, že se k přihlášce nepřihlíží a postupem podle § 185 InsZ přihlášku pohledávku odmítl s tím, že právní mocí rozhodnutí účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Namítl,

že přihláška pohledávky, jak ji podal, odpovídá formálně i věcně požadavkům zákona a že výzva k jejímu doplnění nebyla namístě. Dále namítl, že insolvenční správce adresoval výzvu k rukám jeho právního zástupce na adresu v Praze 10, Vlašimská 1876/13, namísto Praha 4, Vyskočilova 1481/4. V důsledku chyby při doručování výzvy k doplnění přihlášky insolvenční správce nesprávně považoval za datum jejího doručení 24.5.2013, ačkoliv výzva byla řádně doručena až 27.5.2013; není tak správný závěr, že přihlášku nedoplnil řádně a včas.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele je opodstatněno, byť z jiných než jím namítaných důvodů.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (viz § 136 odst. 2 písm. d/ InsZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 InsZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu, dále též jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 InsZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 InsZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 InsZ). Podle § 177 InsZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 InsZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 InsZ).

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu (§ 7 InsZ) je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. (míněn zejména § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). Proto insolvenční soud i v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že se tato odmítá, musí kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla věřitelova přihláška mít či v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům však Soud v odůvodnění napadeného usnesení zjevně nevyhověl. Omezil se v něm totiž jen na zjištění, že insolvenční správce vyzval Věřitele k doplnění přihlášky pohledávky v rozsahu, jak uvedeno výše s poučením, o následcích, nebude-li přihláška pohledávky ve stanovené lhůtě doplněna. Následek, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, dovodil jen z toho, že ve stanovené lhůtě Věřitel přihlášku pohledávky nedoplnil, aniž by zhodnotil samotný obsah výzvy, zda byla důvodná a mohla mít právní účinky upravené v ustanovení § 188 odst. 2 InsZ.

Z napadeného usnesení tak není patrné, zda vůbec byl důvod odvolatele k opravě či doplnění jeho přihlášky vyzývat a zda k odstranění nedostatků své přihlášky byl insolvenčním správcem postupem dle § 188 odst. 2 InsZ řádně veden. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně odvolatelovy přihlášky pohledávky nastal následek, že se k ní nepřihlíží a že podmínky pro vydání napadeného usnesení byly dány.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil Soudu k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. září 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková