3 VSOL 994/2017-B-41
č. j. KSBR 33 INS 21508/2016 3 VSOL 994/2017-B-41

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužnice: Michala anonymizovano , anonymizovano bytem Přerovská 507, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

o návrhu dlužnice na zproštění insolvenčního správce funkce

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2017 č. j. KSBR 33 INS 21508/2016-B-17

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2017 č. j. KSBR 33 INS 21508/2016-B-17 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zamítl návrh dlužnice ze dne 16. 6. 2017 na zproštění funkce insolvenčního správce Mgr. Martina Červinky. 2. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 12. 4. 2017 zjistil úpadek dlužnice, na majetek dlužnice prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Martina Červinku, IČO: 61207390, se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová. Dne 18. 7. 2017 došlo soudu podání dlužnice, v němž uplatnila návrh na zproštění insolvenčního správce funkce, který odůvodnila tím, že správce řádně nepečuje o chované psy, ohrožuje jejich zdraví, odsouvá platby za veterinární péči, nerespektuje předpisy ČMKÚ, a psi jsou neprávem zahrnuti

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

v majetkové podstatě. Insolvenční správce ve svém vyjádření ze dne 21. 7. 2017 poukázal na to, že si není vědom žádných pochybení, faktury za veterinární péči zaplatí, až bude-li zřejmé, že všechny pohledávky se stejným pořadím bude možné zapravit v plném rozsahu, vynětí psů z majetkové podstaty zatím nelze realizovat, neboť možnost jejich zpeněžení je reálná, avšak není vyloučeno, že později některý ze psů může být z majetkové podstaty vyňat. K tvrzenému nerespektování předpisů ČMKÚ a FCI správce uvedl, že tyto nejsou pro výkon jeho funkce závazné, nicméně v rozporu s nimi nepostupuje. Poté, co soud prvního stupně citoval ustanovení § 32 odst. 1 insolvenčního zákona, a vyložil toto ustanovení i se zřetelem na závěry v blíže označených rozhodnutích Vrchního soudu v Praze, uzavřel, že návrh dlužnice není důvodný. Podle soudu případné nerespektování pravidel ČMKÚ a FCI není porušením povinností insolvenčního správce v intencích jím provedeného výkladu, nadto v době, kdy se již pokračování provozu podnikání (chovatelské stanice) v návaznosti na rozhodnutí soudu ze dne 4. 8. 2017 nerealizuje. Tvrzení dlužnice o tom, že správce o psy řádně nepečuje, dokonce ohrožuje jejich zdraví, nejsou ničím podložena, správcem je evidentně výživa psů a veterinární péče o ně zajištěna (sama dlužnice například uvádí, že platby za veterinární péči správce odsouvá na později). Okolnost, odvolatelkou namítaná, že psi mají být vyňati ze soupisu majetkové podstaty, je třeba řešit postupem, o kterém byla dlužnice soudem řádně přípisem ze dne 13. 6. 2017 informována, to je dodržením ustanovení § 226 insolvenčního zákona, nikoli prostřednictvím návrhu na zproštění správce funkce. Soud zdůraznil, že insolvenční správce jako zvláštní procesní subjekt má nezávislé postavení jak vůči dlužníku, tak vůči věřitelům, cílem jeho činnosti je v součinnosti s ostatními subjekty insolvenčního řízení uspořádat majetkové vztahy k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a co nejvyšší uspokojení věřitelů. Správce se řídí i ustanovením § 37 odst. 3 insolvenčního zákona, tedy dbá o to, aby věřitelům pohledávek za majetkovou podstatou nevznikla škoda tím, že nemohla být uspokojena pro nedostatek peněžních prostředků v majetkové podstatě pohledávka vzniklá na základě právního úkonu správce. Insolvenční správce při uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou respektuje i ustanovení § 305 insolvenčního zákona, to je skutečnost, že odměna a hotové výdaje správce se uspokojují přednostně, až poté náklady spojené s údržbou a správou majetkové podstaty. S ohledem na to, že soud neshledal, že by správce neplnil povinnosti uložené mu zákonem či soudem, případně že by jednal v rozporu s požadavkem odborné péče, návrh dlužnice na zproštění správce funkce zamítl. 3. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Odvolatelka poukázala na to, že dne 18. 4. 2017 na první schůzce s ustanoveným správcem, která se konala v místě jejího trvalého bydliště, kdy správce zjišťoval a sepisoval veškerý její majetek a hotovostní finanční prostředky, kterými v této době disponovala, uvedla, že momentálně má finanční hotovost 26.148 Kč za zálohované a plně zaplacené štěně jménem Lucky a za prodané štěně jménem King of Dream zbylou částku 1.066 Kč. Prohlásila pravdivě, že jinými než těmito finančními prostředky momentálně nedisponuje, dohromady tedy měla 27.114 Kč. Správce ji vyzval k tomu, aby částku 20.000 Kč neprodleně odeslala na blíže označené číslo účtu majetkové podstaty a zbylou částku 7.214 Kč jí zanechal na provoz chovatelské stanice, přičemž uvedl, že minimálně do doby přezkumného jednání bude provoz chovatelské stanice zachován v dosavadním režimu tak, jak byl před prohlášením konkursu. Na její výzvu o zanechání potřebné částky na živobytí jí sdělil, že si ji má obstarat na patřičných úřadech, že jej to nezajímá. Podle odvolatelky správce porušil ustanovení § 207 odst. 1 a odst. 2 insolvenčního zákona, když jí měla být ponechána ze zákona částka ve výši dvojnásobku životního minima na ni a její rodinu (odvolatelka, manžel odvolatelky, jedno dítě

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. ve věku 7 let, jedno dítě ve věku 12 let). Takto odvolatelku správce zanechal i s její rodinou bez jakékoliv částky na živobytí do doby dalšího prodeje štěňat dne 14. 5. 2013 i přesto, že zažádala u soudu o částku na živobytí (25. 4. 2014), a byly jí přiděleny dvě pětiny z výdělku. Vyplacení částky z 20.000 Kč se doposud nedočkala. Dále odvolatelka poukázala na to, že na zmiňované schůzce upozornila správce, že je potřeba řádně a včas hradit za veterinární léčbu, ošetření a další veterinární výdaje v souvislosti s chovem psů, odchovem štěňat a vynaložené náklady veterinárního lékaře spojené s možností prodeje těchto štěňat do zahraničí. Insolvenční správce kontaktoval telefonicky veterinárního lékaře s tím, že se odvolatelka ocitla v insolvenčním řízení a na její majetek byl prohlášen konkurs, že tedy přebírá odpovědnost platit za psy i štěňata veškeré výdaje spojené s touto veterinární péčí a žádá, aby mu veterinární lékař výdaje dosud vynaložené a další vynaložené výdaje za psy vyfakturoval a odeslal na e-mail se splatností minimálně 14 dnů, s čímž lékař souhlasil a vystavil podle dohody faktury. Insolvenční správce však dohodu nedodržel, faktury neproplatil, na což veterinární lékař e-mailem dne 9. 6. 2017 insolvenčního správce upozornil. Odvolatelka citovala odpověď insolvenčního správce veterinárnímu lékaři, a dále uvedla, že ohledně těchto nezaplacených faktur insolvenčnímu správci rovněž volala, a bylo jí sděleno, že sice uvedl, že splatnost je 14 dnů, ale že neslíbil, že to v uvedené době zaplatí, a že si má zajistit veterinární péči u tohoto veterináře prozatímně zcela zdarma, v rámci dobrých dlouholetých vztahů. Uvedla, že insolvenční správce jí dále sdělil, že momentálně IS žádné pohledávky za majetkovou podstatou hradit nebude, jelikož si není jist, zda bude na účtu majetkové podstaty dostatečná částka na úhradu nákladů za majetkovou podstatou , ale ve vyjádření k soudu ze dne 19. 4. 2017 žádal soud-opět citovala- vzhledem k uvedenému pokládám za nutné, aby byl zajištěn chod této stanice alespoň do doby, než proběhne schůze věřitelů, tedy zejména aby bylo zajištěno financování potravy pro psy, platby energií a vody, jakož i péče dlužnice o zvířata, protože tito psi budou (zřejmě) předmětem zpeněžování majetkové podstaty, když fakticky představují jediné nezajištěné aktivum. Jako insolvenční správce tímto zdvořile žádám insolvenční soud, aby mi vyplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení na účet majetkové podstaty tak, abych z této částky mohl financovat chod chovné stanice . Do e-mailové korespondence ze dne 21. 4. 2017 správce uvedl: Dobrý den, je třeba, abyste si podala na insolvenční soud žádost o poskytnutí částky na Vaši obživu, přičemž v této žádosti je třeba konkretizovat to, jaké náklady na živobytí máte. Já se pokusím zajistit, aby Vám bylo možno ponechat dvě pětiny z čistého příjmu, tedy po odečtení nákladů, k tomu však budu nutně potřebovat, aby mi účetní (nebo Vy sama) pravidelně dělala přehled příjmů a výdajů . Odvolatelka namítla, že tento přehled řádně správci podala za měsíc duben i květen, v uvedeném měsíci květnu byl již zůstatek na účtu za psy v minusu. Avšak po uvedené skutečnosti a výrocích pana insolvenčního správce ztratila veškeré iluze o tom, jak se má starat o majetkovou podstatu s péčí řádného hospodáře-na tomto místě citovala ustanovení § 230 odst. 1 a odst. 2 insolvenčního zákona. V další části svého odvolání se odvolatelka zabývala tím, jak je v našem právním řádu definován pojem zvíře, jaké kategorie zvířat platné právo rozlišuje, jaké druhy zvířat patří do kategorie zvíře v zájmovém chovu, co se považuje za týrání zvířat podle zákona na ochranu zvířat č. 246/1992 Sb., jaké povinnosti ke zvířeti chovatel má, co je pojem veterinární péče, a připojila citaci ustanovení § 62 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb. Opět citovala z korespondence se správcem, citovala jeho odpovědi, a poukázala na to, že insolvenční správce od května 2017, kdy je výpis za uvedené výdaje za psy v minusu , až do dne podání odvolání, to je 3. 9. 2017, neobdržela za zmíněné udržování chovu a nákladů za ně ničeho. Za veterinární péči od začátku až do dne podání odvolání správce nezaplatil nic. Dále se odvolatelka vyjadřovala ke své žádosti o vynětí psů

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

z majetkové podstaty a citovala z reakce správce s tím, že správce byl jednáním odvolatelky za její práva a za práva zvířat tak rozhořčen, že místo vyjádření k tomuto stavu nejdříve odeslal výzvu k ukončení jejího živnostenského oprávnění, dne 21. 7. 2017 sepsal vyjádření o tom, že její námitky jsou neopodstatněné. Dne 28. 7. 2017 odeslal veterinární lékař insolvenčnímu správci e-mailovou formou opět upomínku za neuhrazené faktury za veterinární péči o psy ze dne 9. 5. 2017, splatnou dne 24. 5. 2017-odvolatelka citovala z odpovědi insolvenčního správce: Vážený pane doktore, je mi líto, ale vzhledem k přístupu paní anonymizovano mi nezbývá, než vyčkat s hrazením pohledávek za majetkovou podstatou na rozvrh (§ 305 insolvenčního zákona). Problém je v tom, že paní anonymizovano odmítá respektovat mé pokyny směřující k tomu, aby majetková podstata nebyla zatěžována zbytečnými výdaji přímo nesouvisejícími s konkursem (odvody na sociální a zdravotní pojištění), a já tak nemám jistotu, že budu všechny pohledávky za majetkovou podstatou schopen uhradit zplna. Pokud by se Vám podařilo přesvědčit paní anonymizovano k tomu, aby si v souladu s mými pokyny pozastavila živnostenské oprávnění a zaevidovala na úřadu práce tak, aby za ni zdravotní a sociální pojištění hradil stát, mohl bych Vaši pohledávku uspokojit podstatně dříve . Odvolatelka namítla na to, že nechápe, proč by jí veterinární lékař měl o něčem přesvědčovat, je svéprávná osoba a správce jasně uvedl, že mu pohledávku z titulu veterinární péče zaplatí hned po přezkumném jednání. Dále odvolatelka upozornila na špatné jednání správce v rámci soupisu majetkové podstaty, do které správce zahrnuje i věci, které jsou podle insolvenčního zákona a exekučního řádu nezabavitelné. Zdůraznila, že o vynětí psů požádala opětovně dne 3. 9. 2017, s tím, že v daném případě se jedná o živá zvířata-psy, které insolvenční správce sepsal do majetkové podstaty a zavázal se za ně hradit potřebné výdaje s jejich údržbou spojené, s výživou, péčí a veterinární péčí, které jsou dané zákonem. Podle zákona je pes živý tvor a má určitá svá práva a porušením těchto práv se správce dopouští porušení zákonů, psy nelze exekučně či jinak podle insolvenčního zákona zabavit věřitelem, pokud by jí insolvenční správce tyto psy prozatím neponechal, neměl by je kde tzv. uskladnit, prozatímně ponechat do doby zpeněžení, a už by zřejmě ani nežili. Opět citovala ustanovení § 230 odst. 1 písm. a), § 207 odst. 1, odst. 2 a § 278 insolvenčního zákona s tím, že správce ji ponechal s celou rodinou bez jakékoliv finanční hotovosti od 18. 4. 2017 do 14. 5. 2017 přesto, že měla nárok na ponechání jednorázové nezabavitelné částky ve výši dvojnásobku životního minima. Odvolatelka navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení, případně aby napadené usnesení změnil tak, že jejímu návrhu na zproštění insolvenčního správce funkce se vyhovuje. 4. Insolvenční správce v písemném vyjádření k odvolání, k námitkám odvolatelky, že spolu s rodinou byla ponechána bez jakékoliv částky na živobytí , poukázal na to, že si není vědom žádného ustanovení insolvenčního zákona, které by mu, jako insolvenčnímu správci, ukládalo povinnost dlužnici nějakou částku na obživu, vyjma částek, které jsou ve smyslu předpisů upravujících výkon rozhodnutí, z výkonu rozhodnutí vyloučeny, ponechat, když aplikace ustanovení § 282 odst. 2 insolvenčního zákona zjevně nepřichází v úvahu, neboť žádná žádost ze strany dlužnice v tomto směru ve vztahu ke schůzi věřitelů nezazněla. Pokud se týká prostředků, které byly do majetkové podstaty získány jako příjem z podnikání dlužnice, z těchto prostředků byla dlužnici ponechána nesrazitelná částka ve výši dvou pětin (viz ustanovení § 318 o.s.ř.), a správci proto není jasné, jaké další prostředky by měl dlužnici pro její obživu a obživu její rodiny přenechávat. 5. V této věci postupuje odvolací soud podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 64/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2017 mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Jak vyplývá z ustanovení Čl. II. bodu 1. zákona č. 64/2017 Sb., přechodná ustanovení, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem zabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 6. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné. 8. Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 19. 9. 2016 k insolvenčnímu návrhu věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 60192852. Na základě tohoto insolvenčního návrhu Krajský soud v Brně usnesením ze dne 12. 4. 2016 č. j. KSBR 33 INS 21508/2016-A-15 zjistil úpadek dlužnice Michaly anonymizovano , na majetek dlužnice prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Martina Červinku, IČO: 61207390, se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová. Dne 26. 4. 2017 došla soudu první zpráva insolvenčního správce o činnosti a o situaci dlužnice ze dne 19. 4. 2017, v níž správce soudu sděluje, že dlužnici poté, co ji kontaktoval telefonicky, osobně navštívil v místě jejího bydliště, dlužnice vlastní chovnou stanici se psy, kterou provozuje na základě živnostenského oprávnění v místě svého bydliště, a vzhledem k tomu pokládá správce za nutné, aby byl zajištěn chod této stanice alespoň do doby, než proběhne schůze věřitelů, tedy zejména aby bylo zajištěno financování potravy pro psy, platby energií a vody, jakož i péče dlužnice o zvířata, protože tito psi budou (zřejmě) předmětem zpeněžování majetkové podstaty, když fakticky představují jediné nezajištěné aktivum. K osobním poměrům dlužnice uvedl, že má dvě děti, o které se stará se svým manželem, který je zdravotně handicapován a v důsledku toho je nezaměstnaný, dlužnice vlastní polorozpadlý dům, jehož odhadovaná cena je cca 100.000 Kč, což nedosahuje ani jedné čtvrtiny pohledávky věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., jiný postižitelný majetek nemá, nepočítá-li uvedené psy (čtyři psi, šest fen, pět štěňat), s tím, že štěňata jsou zamluvena a kupující již na úhradu kupní cenu vyplatili zálohy, které mu byly vyplaceny na účet majetkové podstaty, kupní cena jednoho štěněte je cca 1.000 EUR, do majetkové podstaty z prodeje štěňat tak očekává příjem cca 5.000 EUR, tedy cca 135.000 Kč, přičemž značnou komplikací je to, že chov a prodej štěňat za uvedenou cenu je vázán přímo na osobu dlužnice coby chovatele. Podle dalších údajů uvedených ve zprávě se do insolvenčního řízení přihlásilo pět věřitelů-tyto věřitele správce označuje a uvádí výši jejich pohledávek. Součástí této zprávy je požadavek insolvenčního správce adresovaný soudu, aby mu soud vyplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, z níž by mohl financovat chod chovné stanice, a zároveň, aby soud rozhodl o výši přiměřené odměny, kterou by mohl dlužnici vyplatit v souvislosti s jí vynakládanou osobní péčí o zvířata alespoň do doby, než proběhne schůze věřitelů s tím, že výši odměny ponechává na zvážení soudu. Současně navrhl, aby do funkce prozatímního

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. věřitelského výboru byl ustanoven zajištěný věřitel Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Dne 27. 4. 2017 došlo soudu podání dlužnice, označené jako žádost o ustanovení částky na živobytí , v němž dlužnice potvrdila, že dne 18. 4. 2017 se konala schůzka s insolvenčním správcem, a popsala průběh této schůzky včetně uvedení údajů, sdělených jí správcem. V tomto podání dlužnice dále popsala majetkovou situaci rodiny tak, že celá rodina je nemocná, manžel dlužnice nemá žádné příjmy, dlužnice je OSVČ a věnuje se chovu psů, tuto činnost vykonává v místě svého bydliště a její měsíční příjem nelze pevně stanovit, protože je založen především na prodeji štěňat, vrhy jsou maximálně dvakrát ročně, a s ohledem na tuto situaci požádala o stanovení částky na živobytí . Přípisem ze dne 2. 5. 2017 insolvenční soud poskytl dlužnici k její žádosti poučení o tom, že podle § 207 odst. 2 insolvenčního zákona z příjmů dlužníka náleží do majetkové podstaty příjmy ve stejném rozsahu, v jakém z něj mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky (pohledávky osob, které jsou podnikateli-§ 318 o. s. ř.), tedy tři pětiny z příjmů, další dvě pětiny z příjmů do majetkové podstaty nepatří. Usnesením ze dne 2. 5. 2017 č. j. KSBR 33 INS 21508/2016-A-24 insolvenční soud jmenoval prozatímní věřitelský výbor podle ustanovení § 61 odst. 1 insolvenčního zákona, insolvenční soud tak učinil na návrh insolvenčního správce ze dne 19. 4. 2017, když podle insolvenčního správce je třeba, aby byla přijata opatření v souvislosti s podnikáním dlužnice (chovem psů) do doby konání schůze věřitelů. Přípisem ze dne 2. 5. 2017, adresovaným insolvenčnímu správci, reagoval insolvenční soud na požadavek insolvenčního správce v jeho podání ze dne 19. 4. 2017 ohledně přiznání úhrad životních potřeb dlužnice a její rodiny, s poučením, že ve smyslu ustanovení § 282 insolvenčního zákona může o tomto návrhu rozhodnout na návrh dlužníka nebo členů jeho rodiny (nikoliv insolvenčního správce) jen schůze věřitelů, a dále, že podle § 207 odst. 2 insolvenčního zákona příjmy dlužnice náleží do majetkové podstaty jen v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Dne 5. 6. 2017 došlo soudu podání dlužnice ze dne 2. 6. 2016, v němž dlužnice obsáhle popisuje svá jednání s insolvenčním správcem s námitkou, že v dubnu 2017 byla veterinárním lékařem, s nímž dlužnice dlouhodobě spolupracuje, ošetřena štěňata určená k prodeji do zahraničí vakcinováním, odčervením, čipováním a vystavením EU pasů, insolvenční správce bez ohledu na předchozí telefonickou domluvu však odmítl z účtu majetkové podstaty zaplatit veterinárnímu lékaři za tyto služby, na které byla vystavena faktura se splatností do 24. 5. 2017. V uvedeném podání dlužnice dále namítá, že od dubna 2017, kdy byl prohlášen konkurs, nejsou na její osobu hrazeny měsíční předepsané zálohy na veřejném zdravotním pojištění ve výši 730 Kč měsíčně a důchodovém pojištění v předepsané částce 2.061 Kč, přestože na tuto skutečnost správce upozorňovala, správce jí však sdělil, že až do schůze věřitelů z účtu majetkové podstaty nevydá ničeho, a podle zákona ani nemůže. Dlužnice žádala o zaplacení dlužných faktur po splatnosti, dále žádala Krajský soud v Brně o upřesnění, kdy a jakým způsobem má insolvenční správce platit z účtu majetkové podstaty povinné zdravotní a důchodové pojištění předepsané v daných měsíčních splátkách tak, aby nedocházelo k nárůstu dluhů, a konečně požádala o vyjmutí všech psů v majetku chovatelské stanice ze soupisu majetkové podstaty se základní argumentací, že uvedení psi jsou podle novely exekučního zákona - nezabavitelná položka , byť jde o psy chovné s určitou hodnotou, jedná se však o společenské plemeno, vyžadující lidský kontakt, a je proti etice vzít domácího mazlíčka, který je fixován na členy rodiny a oni na něj. Na podání dlužnice reagoval Krajský soud v Brně přípisem ze dne 13. 6. 2017, doručeným dlužnici dne 15. 6. 2017, v němž soud poskytl dlužnici k jejímu požadavku o vyjmutí všech psů z majetkové podstaty podrobné poučení podle ustanovení § 226 odst. 1 až odst. 5 insolvenčního zákona. Dne 21. 6. 2017 došla soudu zpráva insolvenčního správce

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. o dosavadní činnosti z téhož dne, podle údajů uvedených ve zprávě se dne 19. 6. 2017 uskutečnila další schůzka s dlužnicí, při které (za účasti jeho kolegyně, insolvenční správkyně Mgr. Ing. Michaely Jedličkové, která správce při přezkumném jednání a následné schůzi věřitelů zastoupí, když ještě v tento den bude na dovolené) provedli přezkum pohledávek, a společně s kolegyní Mgr. Ing. Michaelou Jedličkovou se snažili dlužnici vysvětlit, že její představy o jejím fungování v rámci konkursu a o tom, že bude možno chovatelskou stanici dlužnice provozovat bez jakéhokoliv (zejména časového) omezení tak, aby se z tohoto provozu umořily veškeré závazky dlužnice, jsou nereálné, a v řízení bude nutno postupovat tak, jak stanoví zákon a zejména jak rozhodnou věřitelé, potažmo soud. Podle předpokladu správce bude v zájmu co největšího rozmnožení majetkové podstaty a uspokojení co největšího objemu pohledávek provoz chovatelské stanice pokračovat se změnami, dále popsanými, do doby, než se mu podaří zpeněžit nemovitost sloužící k zajištění pohledávky insolvenčního navrhovatele, což bude s ohledem na špatný stavebnětechnický stav nemovitosti obtížné. Ve své zprávě reaguje insolvenční správce i na podání dlužnice ze dne 2. 6. 2017 tak, že při hrazení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených hodlá postupovat v souladu s ustanovením § 203 (ve spojení s ustanovením § 305) insolvenčního zákona s tím, že do doby přezkumného jednání považuje za nezbytné hradit jen náklady nezbytně nutné, to je stravu pro psy, přičemž ostatní pohledávky, tedy i pohledávky z titulu veterinární péče, uhradí ihned, jakmile bude mít jistotu, že bude i nadále v insolvenčním řízení osobou s dispozičním oprávněním, a také že v majetkové podstatě je dostatek prostředků na úhradu všech pohledávek za majetkovou podstatou tak, aby se nedostal do situace, že by některé z těchto pohledávek podle ustanovení § 168 a § 169 insolvenčního zákona musel hradit na úkor své odměny; nicméně pohledávku veterináře z titulu jím poskytnuté péče jako pohledávku za majetkovou podstatou uznává. Dále informoval soud o tom, že na účtu majetkové podstaty eviduje částku ve výši 110.967 Kč, z čehož 50.000 Kč představuje záloha na náklady konkursu složená zajištěným věřitelem, který již o její vrácení požádal. Ve vztahu k dlužnicí požadované úhradě záloh na zdravotní a sociální pojištění správce uvedl, že tyto výdaje nepovažuje za nezbytně nutné pro chod chovatelské stanice a s jejich úhradou vyčká až na rozvrh; zdůraznil, že dlužnici při jednání konaném dne 19. 6. 2017 vyzval, aby si své živnostenské oprávnění pozastavila a zaevidovala se na úřadě práce, když v takovém případě za ni bude zdravotní pojištění hradit stát a nebudou pohledávky za majetkovou podstatou podle ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) insolvenčního zákona vznikat, s tím, že při zpeněžování majetkové podstaty nepovažuje za nutné, aby dlužnice disponovala živnostenským oprávněním, neboť v takovém případě se nebude jednat o podnikání, tedy soustavnou činnost konanou vlastním jménem dlužnice, na její odpovědnost a na její účet, za účelem dosažení zisku, a udržování chovatelské stanice v provozu a s tím související výnos z případného prodeje přírůstků tedy nebude podléhat odvodům na důchodové a zdravotní pojištění. K požadavku na vynětí psů z majetkové podstaty uvedl, že to není možné, když insolvenční zákon je postaven na jiných základech než exekuční řád, což dovozuje z toho, že zatímco v rámci exekuce či soudního výkonu rozhodnutí jsou věci nutné k výkonu podnikatelské činnosti povinného považovány za exekučně nepostižitelné, insolvenční zákon s jejich zpeněžením výslovně počítá (§ 207 odst. 1, část věty za středníkem insolvenčního zákona), tímto majetkem, který nelze v rámci insolvenčního řízení zpeněžit, pak jistě nejsou ani psi, které dlužnice v rámci svého podnikání chová za účelem jejich rozmnožování a prodeje štěňat-poukázal na ustanovení § 322 odst. 2 písm. g) o. s. ř., podle něhož z výkonu rozhodnutí jsou vyloučena zvířata ve vlastnictví povinného či jeho manžela, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a která slouží člověku jako společník.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

Současně správce předložil do spisu soupis majetkové podstaty a seznam přihlášených pohledávek. Dne 10. 7. 2017 došlo soudu podání dlužnice, označené jako Vyjádření k dosavadní činnosti a jednání insolvenčního správce vůči mé osobě, rodině v průběhu celého řízení. Osvětlení chovu psů s průkazem původu spojené s žádostí o vynětí ze soupisu majetku včetně nezabavitelných věcí dle insolvenčního zákona § 207 a exekučního řádu-o. s. ř. § 322. Žádost o zrušení konkursu na mou osobu spojenou s možností podání nového návrhu na povolení oddlužení , v němž dlužnice velmi podrobně popisuje dosavadní jednání s insolvenčním správcem (tak jak vyplývají i z jeho zprávy o činnosti), včetně citace jeho odpovědí, a opět snáší argumenty ke svému požadavku na vynětí psů z majetkové podstaty. Dne 12. 7. 2017 se konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů, jemuž byli přítomni zástupkyně insolvenčního správce-Mgr. Ing. Michaela Jedličková na základě plné moci ze dne 19. 6. 2017, a dlužnice, u přezkumného jednání byly přezkoumány přihlášené pohledávky věřitelů č. 1 až č. 12, všechny pohledávky byly zjištěny. Následovala schůze věřitelů, na kterou se žádný z věřitelů nedostavil, a soud konstatoval, že působnost věřitelského výboru bude vykonávat insolvenční soud podle § 61 odst. 2 insolvenčního zákona. Insolvenční správce odkázal na svoji písemnou zprávu ze dne 21. 6. 2017, dlužnice odkázala na své aktuální písemné podání a vyjádřila pochybnosti o správném vedení konkursu ze strany správce . Dne 13. 7. 2017 byla soudu předložena na vědomí výzva insolvenčního správce ze dne 13. 7. 2017 adresovaná dlužnici, v níž správce dlužnici vyzývá k neprodlenému přerušení živnostenského oprávnění a k jejímu zaevidování na příslušném úřadu práce, když v rámci zpeněžování majetkové podstaty tohoto živnostenského oprávnění nebude zapotřebí a jen takovým způsobem bude zajištěno, že uspokojení pohledávek oprávněných věřitelů nebude snižováno nadbytečnými výdaji na zdravotní a sociální pojištění, které za dlužnici může v plném rozsahu hradit stát, a to spolu s upozorněním, že v opačném případě podá správce příslušnému živnostenskému úřadu podnět k tomu, aby živnostenské oprávnění dlužnice z moci úřední zrušil. Na tuto výzvu reagovala dlužnice podáním ze dne 16. 7. 2017, došlým soudu dne 18. 7. 2017, označeným jako vyjádření k důrazně opakované výzvě insolvenčního správce ve věci přerušení živnostenského oprávnění , v němž opětovně informuje soud o dosavadním průběhu jednání s insolvenčním správcem a o tom, že jím byla vyzvána k přerušení živnostenského oprávnění a k nahlášení na Úřad práce v Bystřici pod Hostýnem, přičemž podle dlužnice byla výzva učiněna proto, že se obrátila na soud s žádostí o vyjmutí psů a jiných věcí z majetkové podstaty, což insolvenčního správce pravděpodobně rozhořčilo. Dlužnice současně navrhla, aby soud přistoupil k odvolání insolvenčního správce Mgr. Martina Červinky. Tento návrh odůvodnila tím, že insolvenční správce nepřistupuje k řádné péči a k celému chovu psů s průkazem původu zodpovědně, ohrožuje jejich zdraví i psychickou pohodu, porušuje zákon na ochranu zvířat, v podstatě psy vystavuje riziku týrání v podobě neposkytování nutné veterinární péče tím, že odmítl hradit veškerou veterinární péče, kterou odsunul na roveň ostatních pohledávek a kterou odmítá zaplatit, protože by to bylo na úkor jeho odměny; insolvenční správce přestal po její první žádosti o živobytí k soudu a zveřejnění jejich e-mailové korespondence zcela přes e-mail komunikovat, na jakoukoliv její výzvu či žádost, například o upřesnění její situace či dalšího postupu, již nereaguje e-mailem a začal s ní komunikovat výhradně již telefonicky; nedostavil se k jednání soudu dne 12. 7. 2017, přesto byl tak rychlý a dne 13. 7. 2017 jí odeslal e-mail s výzvou k přerušení živnostenské činnosti; pokud by mu šlo o zájmy věřitelů, zcela jistě by se věnoval problémům s majetkovou podstatou, především by psy z majetkové podstaty vyjmul, a nechal by dlužnici dále provozovat živnost, a tudíž by jí umožnil vydělávat peníze na splácení dluhů věřitelů. K návrhu dlužnice na zproštění funkce se správce vyjádřil podáním ze dne 21. 7. 2017, došlým soudu téhož dne, v němž uvedl že si

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

není vědom žádného pochybení, opět vysvětlil, že dosud neuhradil fakturu za veterinární péči, neboť tuto pohledávku, stejně jako ostatní pohledávky za majetkovou podstatou, uhradí v souladu se zákonem ihned, jakmile bude mít jistotu, že bude schopen všechny pohledávky se stejným pořadím uhradit v plném rozsahu s tím, že za situace, kdy dlužnice nerespektuje jeho pokyny směřující k tomu, aby bylo zabráněno vzniku dalších zbytečných pohledávek za majetkovou podstatou, mu však nezbývá jiná možnost, než vyčkat s hrazením zapodstatových pohledávek až na rozvrh. Dále uvedl, že požadavku dlužnice, aby psi, kteří byli sepsáni do majetkové podstaty jako součást podniku dlužnice, byli z majetkové podstaty postupem podle § 277 vyňati, nelze za současné situace vyhovět, když to, zda bude možno uvedené psy zpeněžit či nikoli, nelze zatím předjímat; tím ovšem nevylučuje možnost, že by později někteří ze sepsaných psů mohli být z majetkové podstaty vyňati. K výhradě dlužnice, že nedostatečně respektuje a nehodlá ani respektovat stanovy a směrnice Českomoravské kynologické unie a FCI, uvedl, že při vedení konkursu je vázán pouze zákonem, nikoli dlužnicí uváděnými právními předpisy. Dne 21. 7. 2017 pak došel soudu návrh insolvenčního správce na ukončení provozování podniku dlužnice podle ustanovení § 261 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, a na základě tohoto návrhu Krajský soud v Brně dne 4. 8. 2017 pod č. j. KSBR 33 INS 21508/2016-B-15 vydal vyhlášku, podle níž se provozování podniku dlužnice končí. Následně soud prvního stupně vydal odvoláním napadené usnesení. 9. Podle ustanovení § 32 odst. 1 IZ, Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně. 10. Ustanovení § 32 odst. 1 IZ patří k právním normám s relativně neurčitou hypotézou, to je k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem, a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Nutno zdůraznit, že Nejvyšší soud České republiky rozhodovací praxi soudů při výkladu ustanovení § 32 odst. 1 IZ sjednotil tím, že pod číslem 91/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu uveřejnil usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.6.2014, sen. zn. 2 VSOL 358/2014, v němž Vrchní soud v Olomouci, jako soud odvolací, formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého důležitým důvodem pro zproštění funkce insolvenčního správce ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 IZ je zejména skutečnost, že při výkonu funkce neplní insolvenční správce řádně povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek náležející do majetkové podstaty v rozporu s ustanovením § 225 odst. 4 nebo ustanovením § 226 odst. 5 IZ, nebo že nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce. Takovým důvodem může být také skutečnost, že insolvenční správce bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele, nebo že nerespektuje soudní rozhodnutí o vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení insolvenčního správce může vést soud ke zproštění správce funkce i zjištění ojedinělého, leč závažného, porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem. 11. Po posouzení obsahu spisu se zřetelem na shora uvedený výklad odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně uzavírá, že v řízení nebylo zjištěno, že by insolvenční správce Mgr. Martin

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

Červinka neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí, anebo že by závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Insolvenční správce poté, co byl ustanoven do funkce, kontaktoval dlužnici, učinil potřebná šetření ohledně jejích poměrů, podal soudu zprávu ze dne 19. 4. 2017 o situaci dlužnice spolu s návrhem na ustanovení prozatímního věřitelského výboru, a to zejména s ohledem na zjištění, že je třeba financovat chov chovné stanice se psy, kterou dlužnice provozovala na základě živnostenského oprávnění v místě bydliště. Dne 21. 6. 2017 došla soudu další zpráva o hospodářské situaci dlužnice a o činnosti insolvenčního správce, a správce současně předložil do spisu soupis majetkové podstaty a seznam přihlášených pohledávek. Prostřednictvím své zástupkyně Mgr. Ing. Michaely Jedličkové (na základě plné moci ze dne 19. 6. 2017) se také zúčastnil přezkumného jednání a schůze věřitelů. Z obsahu spisu rovněž vyplývá, že reaguje řádně na výzvy insolvenčního soudu k podání vysvětlení (zejména vysvětlení k podáním dlužnice) a s insolvenčním soudem spolupracuje, komunikuje (minimálně telefonicky) i s dlužnicí. 12. Odvolatelkou uplatněná výhrada, podle níž insolvenční správce řádně nepečuje o psy, které zahrnul do soupisu majetkové podstaty dlužnice, a že ohrožuje jejich zdraví, neobstojí. Taková okolnost se rozhodně z obsahu spisu nepodává, naopak, insolvenční správce již ve své první zprávě informoval soud o existenci chovné stanice a o tom, že psy z této chovné stanice, jako součást podniku dlužnice, zahrnul do soupisu majetkové podstaty dlužnice, a požádal také o vyplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení tak, aby bylo možno financovat chov této chovné stanice, to je zajistit především výživu psů. Míní-li odvolatelka nedostatečnou péčí tu skutečnost, že insolvenční správce neuhradil veterinárním lékařem účtovanou částku za poskytnutí veterinární péče, pak správce uvedenou skutečnost nepopřel, pohledávku veterinárního lékaře jako pohledávku za majetkovou podstatou však uznává, přičemž také soudu a odvolatelce vysvětlil, z jakého důvodu nebyla tato částka zaplacena s tím, že tuto pohledávku spolu s ostatními pohledávkami za majetkovou podstatou uhradí ihned, jakmile finanční prostředky na účtu majetkové podstaty umožní tyto pohledávky se stejným pořadím uhradit v plném rozsahu. 13. Vytýká-li odvolatelka insolvenčnímu správci, že dosud nevyňal psy náležející do chovné stanice z majetkové podstaty, nutno zdůraznit, že ve smyslu ustanovení § 209 odst. 1 IZ insolvenční správce od svého ustanovení zajišťuje zjišťování majetkové podstaty, přičemž se řídí pokyny insolvenčního soudu. Jeho povinností je pak provádět podle ustanovení § 217 odst. 1 IZ soupis majetkové podstaty, do něhož zapisuje majetek náležející do majetkové podstaty, tento soupis provádí a soustavně doplňuje v průběhu celého insolvenčního řízení podle pokynu insolvenčního soudu a za součinnosti věřitelského výboru. Ve smyslu ustanovení § 217 odst. 2 IZ je insolvenční správce oprávněn vyřadit ze soupisu majetkové podstaty ty hodnoty, o kterých v průběhu insolvenčního řízení vyjde najevo, že do majetkové podstaty nenáleží (s tím, že tak však učiní po projednání s věřitelským výborem a poté, co o tom vyrozumí insolvenční soud). Podle ustanovení § 209 odst. 1 a ustanovení § 217 IZ je tedy zjišťování a soupis majetkové podstaty v kompetenci insolvenčního správce, který je oprávněn posoudit, zda konkrétní majetek do majetkové podstaty dlužníka náleží či nikoli. Domnívá-li se odvolatelka, že jí chovaní psi v daném případě do majetkové podstaty nepatří, bylo pouze na ní, aby podala návrh na jejich vynětí z majetkové podstaty podle ustanovení § 226 IZ, o čemž byla také soudem náležitě poučena; k tomu odvolací soud dodává, že tak učinila až poté, co podala návrh na zproštění Mgr. Martina Červinky z funkce-podáním, které soudu došlo dne 5. 9. 2017.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

14. Nedůvodná je i námitka odvolatelky, že správce ji a její rodinu ponechal bez jakékoliv částky na živobytí. Odvolatelka se především mýlí, dovozuje-li, že by jí měla být insolvenčním správce ponechána ze zákona částka ve výši dvojnásobku životního minima (na ni a její rodinu). Odvolatelce, coby podnikatelce-fyzické osobě náleží z příjmů, které byly do majetkové podstaty získány jako příjem z jejího podnikání, částka toliko ve výši dvou pětin (srov. ustanovení § 318 o.s.ř.), a tyto dvě pětiny z uvedeného příjmu také odvolatelka obdržela-v odvolání potvrdila, že jí bylo přiděleno dvě pětiny z výdělku . Odkaz odvolatelky na § 278 o.s.ř., který stanoví, že povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka, s tím, že způsoby jejího výpočtu stanoví nařízením Vláda České republiky (dále jen nezabavitelná částka ), je nepřípadný, neboť odvolatelka nebyla v pracovním či jiném obdobném poměru, z něhož by jí náležel příjem ve formě mzdy. 15. Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 26. února 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.