3 VSOL 983/2016-A-94
KSBR 24 INS 24870/2012 3 VSOL 983/2016-A-94

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka: DNO o.s. v likvidaci, se sídlem Brno, Staré Brno, Mendlovo náměstí 20/11, PSČ 603 00, identifikační číslo osoby 27009521, o insolvenčním návrhu věřitelky Lenny anonymizovano (dříve Lenky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Jevíčko, Soudní 22, PSČ 569 43, adresa pro doručování: Brno, Veveří 537/56, PSČ 602 00, zastoupené JUDr. Václavem Kocmanem, bytem Nová 459, Kunštát, PSČ 679 72, o odvolání věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.3.2016, č. j. KSBR 24 INS 24870/2012- A-65

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku XIII. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným shora soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude veden jako nepatrný, a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Ladislava Pauluse (výroky I. až IV. usnesení). Dále učinil další výzvy a poučení dle insolvenčního zákona a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 13.6.2016 (výroky V. až XII. usnesení). Ve výroku XIII. věřitelce uložil, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení uhradila soudní poplatek za insolvenční návrh, který činí podle položky 4 bodu 1 písm. c/ Sazebníku soudních poplatků 2.000 Kč, a to na účet Krajského soudu v Brně č. 3703-5720621/0710, variabilní symbol 2449248702, konstantní symbol: 1148, nebo kolkovými známkami.

Proti usnesení soudu prvního stupně, a to proti jeho výroku XIII., kterým byla uložena poplatková povinnost, podala věřitelka včasné odvolání. Odvolání zdůvodnila tím, že soud ji neupozornil na skutečnost , že má s ohledem na své majetkové, zdravotní a osobní poměry možnost podat návrh na přiznání osvobození isir.justi ce.cz od soudních poplatků. Sdělila, že takový návrh podala a jeho kopii připojuje k odvolání.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitelky dne 11.10.2012, která v něm tvrdila a dokládala pohledávky za dlužníkem z pracovněprávního poměru. Soud návrhu věřitelky vyhověl a současně ji zavázal k zaplacení soudního poplatku. Dne 7.4.2016, spolu s podaným odvoláním, doručila věřitelka soudu prvního stupně žádost o osvobození od soudních poplatků, které soud usnesením ze dne 1.6.2016 č.j. KSBR 24 INS 24870/2012-A-82 nevyhověl. Na základě odvolání věřitelky bylo usnesení o nepřiznání osvobození od soudních poplatků potvrzeno Vrchním soudem v Olomouci jeho usnesením ze dne 26.10.2016, č.j. KSBR 24 INS 24870/2012, 3 VSOL 984/2016-A-88, které nabylo právní moci téhož dne.

Podle § 2 odst. 1, písm. a) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích), jsou poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 3 odst. 1, věta první zákona o soudních poplatcích, ve věcech poplatků za řízení rozhoduje soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni.

Podle § 4 odst. 1, písm. e) zákona o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu.

Podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Vzniká-li poplatková povinnost způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) až i), je poplatek splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložena nebo jímž byl schválen smír, nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší.

Závěr soudu prvního stupně, že poplatníkem soudního poplatku je věřitelka jako insolvenční navrhovatelka, je správný (§ 2 odst. 1, písm. a/ zákona o soudních poplatcích). Vzhledem k tomu, že věřitelka podala projednatelný insolvenční návrh, vznikla jí poplatková povinnost uložením této povinnosti soudem prvního stupně v souvislosti s rozhodnutím o jejím insolvenčním návrhu (§ 3 odst. 1, § 4 odst. 1, písm. e/ zákona o soudních poplatcích).

Námitka odvolatelky, že nebyla soudem poučena o svém právu požádat o osvobození od poplatkové povinnosti, je právně nevýznamná v situaci, kdy o přiznání osvobození požádala, a soud její žádosti nevyhověl, přičemž toto rozhodnutí je pravomocné.

Výši soudního poplatku 2.000 Kč za insolvenční řízení, které není řízením o peněžité plnění, stejně jako jeho splatnost, určil soud prvního stupně správně a odvolací soud v tomto zcela odkazuje na podrobné odůvodnění přezkoumávaného usnesení v části, týkající se uložené poplatkové povinnosti.

Ze všech shora uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení ve výroku XIII. podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřitelce se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 29. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu