3 VSOL 983/2015-B-66
KSBR 26 INS 6178/2010 3 VSOL 983/2015-B-66

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Marka anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Vrběticích 99, PSČ: 763 24, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.8.2015, č.j. KSBR 26 INS 6178/2010-B-56,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. potvrzuje .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.) a rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (výrok III.).

V důvodech rozhodnutí uvedl, že na základě skutečností, vyplývajících z obsahu spisu a zejména ze zpráv insolvenční správkyně zjistil, že oddlužení není řádně plněno podle schváleného splátkového kalendáře; řádně bylo plněno pouze za rok 2010, tj. za 4 měsíce a poté dlužník změnil zaměstnavatele a další řádná splátka byla uhrazena až v červnu 2011 spolu s mimořádnou splátkou ve výši 133.150,28 Kč. Z darovací smlouvy, kterou uzavřel dlužník s paní Annou Rektoříkovou, nebylo nikdy plněno. Po jednání o zrušení oddlužení a v březnu 2014 uhradil dlužník mimořádnou splátku ve výši 15.000 Kč, a poté obdržela insolvenční správkyně již jen srážky ze mzdy za měsíce květen a červen 2014. Dlužník přestal se správkyní komunikovat a od července 2014 nebylo plněno ničeho, dlužník nehradí ani odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyni. Výše plnění věřitelům činí pouze 23,27 % za 58 měsíců trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře. Je zřejmé, že dlužník řádně neplní splátkový kalendář, plnění je poskytováno pouze nepravidelně a se značným zpožděním, dar nebyl poskytován. Tento postup je v rozporu se zájmy věřitelů a účelem celého institutu oddlužení. V situaci, kdy nebyl řádně plněn splátkový kalendář ze strany dlužníka, nebyla projevena žádná snaha o řešení nastoleného problému. Místo toho dlužník jako již několikrát předtím v průběhu řízení přestal komunikovat s insolvenční správkyní, neposkytuje jí součinnost, nezasílá přehledy svých příjmů a tak soud, ani správkyně nemají žádné informace o příjmech dlužníka za poslední rok. Přestože dlužník neplnil splátkový kalendář, dal mu soud možnost vzniklou situaci napravit a dlužné částky dorovnat. Od jednání, které se konalo dne 9.4.2014 však nedošlo k žádné podstatné nápravě, když dlužník uhradil pouze 2 řádné splátky, a poté přestal komunikovat se správkyní a již rok je nekontaktní, do doby vydání rozhodnutí uhradil věřitelům pouze 24 % jejich pohledávek. Soud proto postupoval podle ust. § 418 odst. 1, písm. a) a b) insolvenčního zákona a schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem s tím, že konkurs bude řešen jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém uvedl, že je pravdou, že měl problémy se zajištěním všech splátek, ale poslední splátku by měl zaplatit dne 5.9.2015; celkový dluh činí 63.900 Kč. Tuto částku je ochoten mu darovat jeho bratr Aleš Lysáček, pokud bude zrušeno usnesení o zrušení schváleného oddlužení. Zasílá přehled příjmů za poslední rok a případné nedoplatky uhradí do 5 dnů po jejich vyčíslení. Žádá, aby soud přihlédl ke skutečnosti, že do splnění splátkového kalendáře mu zbývá uhradit částku 63.900 Kč, kterou jako dar uhradí jeho bratr a že pětiletá lhůta bude končit 5.9.2015. Současně s podaným odvoláním dlužník předložil odvolacímu soudu smlouvu o budoucí smlouvě darovací, kterou uzavřel jako budoucí obdarovaný s budoucím dárcem Alešem Lysáčkem, v níž se budoucí dárce zavázal zaplatit budoucímu obdarovanému částku ve výši 63.900 Kč za předpokladu, že usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.8.2015 bude zrušeno a budoucí obdarovaný bude dále pokračovat ve schváleném oddlužení. Současně s podaným odvoláním předložil dlužník přehled příjmů ze zaměstnání za poslední rok.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Odvolací soud zjistil, že v projednávané věci bylo usnesením ze dne 11.8.2010 pod č.j. KSBR 26 INS 6178/2010-B-8 schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, kterým bylo dlužníku uloženo, aby po stanovenou dobu pěti let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenční správkyně částky ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny předností pohledávky, a to po odečtení pohledávek za podstatou, odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900 Kč, navýšené o daň z přidané hodnoty a výživné nezletilé dcery ve výši 1.500 Kč podle poměru pohledávek nezajištěných věřitelů, kteří jsou specifikováni ve výroku II. pod č. 1 až 13. Bylo stanoveno, že první splátku je dlužník povinen uhradit věřitelům k 5.9.2010, a to z čisté měsíční mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele PECHTOR Logistic s.r.o. ve Zlíně. Současně bylo tímto usnesením uloženo dlužníku, aby po dobu trvání účinků rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře si dlužník plnil své povinnosti, které jsou stanoveny insolvenčním zákonem v ust. § 412 odst. 1, pod písm. a) až g).

Ze zjištění ze zpráv insolvenční správkyně, která jsou obsahem napadeného usnesení a na něž také pro stručnost odůvodnění odvolací soud odkazuje, vyplývá, že dlužník řádně plnil oddlužení pouze v roce 2010; poté dlužník často měnil své zaměstnavatele, tyto změny však neoznamoval ani insolvenční správkyni a ani insolvenčnímu soudu, na splátky do oddlužení svým věřitelům platil zcela nepravidelně, přestal komunikovat s insolvenční správkyní a neposkytoval jí součinnost. V průběhu oddlužení byla dlužníku dána možnost, aby situaci napravil, a to u jednání insolvenčního soudu dne 9.4.2014, u kterého se dlužník s insolvenční správkyní dohodl, že do 14.4.2014 jí předloží seznam všech svých zaměstnání od schválení oddlužení, přehled všech svých příjmů, všechny pracovní smlouvy, a pokud došlo k situaci, že mu zaměstnavatel špatně provedl srážku ze mzdy, pak veškeré tyto platby zaplatí do 14.4.2014. Jak zjistil odvolací soud ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 11.4.2014, dlužník dodal veškeré pracovní smlouvy a dále výplatní pásky, doplatil její odměnu a plní oddlužení na 30 %. Poté, jak vyplývá z dalších zpráv insolvenční správkyně, dlužník opět přestal plnit své povinnosti, což vyústilo v další návrh insolvenční správkyně na zrušení oddlužení, v němž insolvenční správkyně uvedla, že dlužník opět neplní své povinnosti, nekomunikuje s ní, nedodal žádnou novou pracovní smlouvu a na jeho účet nechodí žádný dar, ze kterého by se mohlo provádět uspokojení věřitelů, opět je v prodlení se splátkami, má za sebou 49 měsíců oddlužení a vzhledem k jeho laxnímu přístupu k problematice a nedodržování slibu navrhuje, aby soud zrušil oddlužení a prohlásil na dlužníka konkurs. Z dalších zpráv insolvenční správkyně pak vyplynulo, že až do doby vydání napadeného usnesení stran neplnění povinností dlužníka v insolvenčním řízení, nedošlo k žádné změně.

Podle ust. § 412 odst. 1 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Podle ust. § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle ust. § 418 odst. 4 IZ rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Lhůta pěti let stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.2.2013, sen. zn. 29 NSČR 12/2013, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 77/2013). V době, kdy odvolací soud rozhodoval o odvolání dlužníka, lhůta pěti let stanovená dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů již uplynula, neboť první splátka měla být zaplacena v září 2010 a poslední splátku pak bylo nutno zaplatit nejpozději v měsíci srpnu 2015. Jak vyplynulo ze zprávy insolvenční správkyně, dlužník po 58 měsících trvání oddlužení splátkovým kalendářem uspokojil své věřitele v rozsahu 23,27 %. Vzhledem k tomu, že v současné době nelze již na pohledávky věřitelů v rámci oddlužení plnit žádné splátky, nemůže obstát ani odvolací námitka dlužníka, že zbývající dluh do oddlužení by dlužník zaplatil z daru od svého bratra.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1, písm. a) IZ, tedy, že dlužník neplní, resp. neplnil podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. V průběhu oddlužení se předpokládá dlužníkův aktivní přístup a vysoká míra součinnosti, a i to, že bude řádně a včas plnit všechny povinnosti, které mu z toho vyplývají. Důvodem pro zrušení schváleného oddlužení může být pouze neplnění podstatných povinností. Co lze považovat za podstatné povinnosti zákon nedefinuje, posouzení této otázky bude vždy proto na úvaze soudu. Podle přesvědčení odvolacího soudu za podstatné povinnosti lze považovat zcela nepochybně poskytování součinnosti insolvenční správkyni, dále předkládání zpráv o změnách svého bydliště nebo zaměstnání a zcela jistě předkládání přehledu příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců tak, aby insolvenční správce a insolvenční soud mohli ověřit, zda dlužník poskytuje na splátky svých věřitelů částky, které odpovídají jeho dosahovaným příjmům. Pokud jde o plnění této povinnosti, tak z obsahu spisu vyplývá, že za celou dobu pěti let do doby, než rozhodl insolvenční soud o zrušení schváleného oddlužení, není součástí spisu jediná zpráva dlužníka o jeho příjmech, kromě toho, dlužník neoznamoval změny svých zaměstnavatelů a nespolupracoval s insolvenční správkyní, jeho přístup k plnění jeho povinností byl laxní, dlužník se vždy snažil situaci nějakým způsobem dodatečně napravovat, a to až pod hrozbou návrhu insolvenční správkyně na zrušení schváleného oddlužení. U odvolacího jednání dlužník připustil, že se choval poněkud nezodpovědně. Uvedl, že hodně cestuje, takže se nemohl s insolvenční správkyní spojit. K tomu odvolací soud pouze uvádí, že zcela jistě mohl dlužník i za této situace využít dostupných komunikačních prostředků a být i přes své cestování v pravidelném kontaktu s insolvenční správkyní.

Po projednání věci odvolací soud dospěl ke shodnému závěru jako soud prvního stupně v tom směru, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení, jelikož dlužník si neplnil podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Odvolací soud postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích I. a II. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 10. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu