3 VSOL 979/2016-A-23
KSOS 14 INS 4516/2016 3 VSOL 979/2016-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Olgy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 193, PSČ 742 42, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.4.2016, č.j. KSOS 14 INS 4516/2016-A-12,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet Krajského soudu v Ostravě specifikovaný ve výroku rozhodnutí. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že návrh dlužnice na povolení oddlužení nebyl přes výzvu soudu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat, když zejména se zřetelem ke všem okolnostem dlužnicí tvrzeným a doloženým nelze učinit závěr o tom, zda hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by byla nižší/vyšší než 30 % jejích pohledávek. Ačkoliv byla dlužnice vyzvána k doložení svého příjmu a prohlášení dárce, ve kterém uvede a doloží všechny své příjmy za poslední 3 měsíce a výši svých pravidelných měsíčních výdajů, dlužnice tyto doklady nedoložila. Je tedy odůvodněn závěr, že návrh dlužnice na povolení oddlužení by byl odmítnut a jediným možným způsobem řešení úpadku dlužnice je prohlášení konkursu. Pro případ konkursu je třeba, aby dlužnice zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení, neboť je to nutné ke krytí budoucích nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, kterým se domáhá zrušení, popřípadě změny napadeného usnesení tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebude uložena. V rámci podaného odvolání doložila zvýšení příjmu, konkrétně zvýšení příspěvku na péči, rozhodnutí z května 2016 a sdělení z konce července 2016.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, kterým se dlužnice domáhá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedla, že její finanční situace je taková, že má několik věřitelů, kteří po ní požadují dlužné částky; závazky jsou několik let po splatnosti a není schopna je splácet, zastavila veškeré platby svých finančních závazků. V návrhu na povolení oddlužení ohledně údajů o všech svých příjmech za poslední 3 roky uvedla, že tyto doplní co nejdříve. Usnesením ze dne 17.3.2016, č.j. KSOS 14 INS 4516/2016-A-9 vyzval insolvenční soud dlužnici podle ust. § 128 odst. 2 a § 393 odst. 1 a 2 IZ, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnila insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že 1) doloží seznam majetku aktuální ke dni podání návrhu s poučením o tom, jaké skutečnosti v tomto seznamu musí být uvedeny, 2) doloží listiny dokládající její příjem za poslední 3 roky (např. potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu, výplatní pásky, potvrzení o vyplacených nemocenských dávkách apod.), 3) doloží seznam zaměstnanců s tím, že pokud nemá žádné zaměstnance, výslovně to v seznamu uvede, 4) doloží výpis z rejstříku trestů, 5) doloží zvýšení svého měsíčního příjmu tak, že z návrhu bude zřejmé, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude minimálně 30 % jejich pohledávek, 6) v případě uzavření darovací smlouvy prohlášení dárce, ve kterém dárce uvede a doloží všechny své příjmy za poslední 3 měsíce a uvede údaje o všech svých příjmech, které očekává v následujících 5 letech, 7) z návrhu bude zřejmé, zda některé dluhy nevznikly v souvislosti s podnikáním, popř. které dluhy vznikly v souvislosti s podnikáním dlužnice a 8) z návrhu bude zřejmé, že věřitelé, jejichž pohledávky vznikly v souvislosti s podnikáním dlužnice, souhlasí s řešením úpadku dlužnice oddlužením. Dlužnice byla poučena o tom, že je povinna seznam majetku, závazků a zaměstnanců vlastnoručně podepsat a výslovně o něm prohlásit, že je úplný a správný. Dlužnice byla současně poučena podle ust. § 393 odst. 3 IZ o možném odmítnutí insolvenčního návrhu v případě nesplnění výzvy. Na výzvu soudu dlužnice reagovala doložením seznamu majetku, ze kterého vyplývá, že dlužnice nemá žádný majetek vyjma obvyklého vybavení domácnosti, a současně doložila dohodu o finančním daru uzavřenou s Denisem Kedroněm, který se zavázal jí poskytovat pravidelný finanční dar, a to každý měsíc částku ve výši 1.000 Kč vždy do 20. dne v měsíci v hotovosti. Poté rozhodl soud prvního stupně nyní napadeným usnesením s odůvodněním, jak výše uvedeno.

Podle ust. § 391 odst. 1 IZ, návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech, c) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Podle ust. § 392 odst. 1 IZ, k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

Podle ust. § 393 IZ, neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odstavec 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odstavec 3). Rozhodnutí podle odstavce 3 doručí insolvenční soud dlužníku, předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a osobě, která návrh na povolení oddlužení podala; odvolání proti němu může podat jen osoba, která návrh na povolení oddlužení podala (odstavec 4).

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně v tom směru, že návrh dlužnice na povolení oddlužení by byl odmítnut podle ust. § 393 odst. 3 IZ. Jednou z náležitostí návrhu na povolení oddlužení je uvedení údajů o příjmech dlužníka za poslední 3 roky. V návrhu na povolení oddlužení dlužnice k této skutečnosti uvedla, že údaje o svých příjmech za poslední 3 roky doplní co nejdříve. Na výzvu soudu, aby doložila listiny dokládající její příjmy za poslední 3 roky, dlužnice žádným způsobem nereagovala, a to ani v rámci podaného odvolání, neboť předložila pouze listiny dokládající její současné příjmy, nikoliv však listiny o jejích příjmech za poslední 3 roky. Jelikož dlužnice k návrhu na povolení oddlužení přes výzvu insolvenčního soudu nepřipojila zákonem požadované přílohy, tj. listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, tak, jak vyplývá z ust. § 392 odst. 1, písm. b) IZ, nutno uzavřít, že návrh dlužnice na povolení oddlužení by byl z tohoto důvodu odmítnut a podle ust. § 396 IZ by bylo rozhodnuto o způsobu řešení jejího úpadku konkursem.

Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že pro případ konkursu je nutno zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, neboť je to nutné ke krytí budoucích nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení je to, aby insolvenční správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku měl k dispozici finanční prostředky, ze kterých by mohl hradit počáteční náklady insolvenčního řízení. Složená záloha slouží též jako záruka úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by se je nepodařilo uhradit ze zpeněžení majetku dlužnice, což se v daném případě jeví nanejvýš pravděpodobné, neboť dlužnice, jak sama uvedla v seznamu majetku, nemá žádný majetek. Soud prvního stupně správně stanovil i výši zálohy na náklady insolvenčního řízení částkou 50.000 Kč, neboť pouze odměna insolvenčního správce v případě řešení úpadku konkursem podle ust. § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, činí 45.000 Kč. Vedle toho má insolvenční správce nárok na náhradu hotových výdajů a je-li plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu též k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající dani z přidané hodnoty.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 27. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu