3 VSOL 979/2015-A-11
KSBR 24 INS 16656/2015 3 VSOL 979/2015-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Velké Meziříčí, Pionýrská 2011, PSČ: 594 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 24 INS 16656/2015-A-3 ze dne 26.6.2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 24 INS 16656/2015-A-3 ze dne 26.6.2015 se z r u š u j e a insolvenční řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka s odůvodněním, že insolvenční návrh neobsahuje podstatné náležitosti, neboť v něm nejsou vylíčeny rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka, a tato vada insolvenčního návrhu brání pokračování v řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, kterým se domáhal změny napadeného rozhodnutí tak, že jeho insolvenční návrh se neodmítá.

Dříve než odvolací soud o odvolání dlužníka rozhodl, vzal dlužník v odvolacím řízení podáním (doručeným soudu prvního stupně dne 31.8.2015) zpět insolvenční návrh i odvolání proti napadenému rozhodnutí.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř., vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

V dané věci dlužník poté, co podal odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byl jeho insolvenční návrh odmítnut (přičemž toto odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou), vzal svůj insolvenční návrh zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř., rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a insolvenční řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 10. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu