3 VSOL 977/2012-A-20
KSBR 28 INS 18885/2012 3 VSOL 977/2012-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka MGO Trading s.r.o., se sídlem ve Znojmě, Družstevní 3392/5a, IČ: 27667090, zastoupeného JUDr. Romanem Haisem, advokátem se sídlem v Brně, Jiráskova 41, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.11.2012 č.j. KSBR 28 INS 18885/2012-A-11

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníku, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu prvního stupně specifikovaný ve výroku rozhodnutí zálohu na náklady řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že mu bude uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000 Kč.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ) pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního

řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podáním ze dne 2.1.2013, doručeným odvolacímu soudu 4.1.2013, vzal odvolatel své odvolání v plném rozsahu zpět s odůvodněním, že záloha na náklady insolvenčního řízení byla v plné výši uhrazena.

Protože odvolání bylo vzato zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 10. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu