3 VSOL 975/2015-B-57
KSBR 29 INS 9073/2014 3 VSOL 975/2015-B-57

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka MALOCH spol. s r.o., sídlem v Brně, Zákoutí 2839/29, PSČ 616 00, identifikační číslo 28318714, o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, rozhodl o opravě usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. KSBR 29 INS 9073/2014, 3 VSOL 975/2015-B-50 ze dne 7.9.2016,

takto:

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. KSBR 29 INS 9073/2014, -B-50 ze dne 7.9.2016 se v odstavci I. výroku o p r a v u j e tak, že částka 32.010 Kč se n a h r a z u j e částkou 38.405,09 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí odvolací soud rozhodl o odvolání věřitelky č. 8 Hany Holíček Opatřilové proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 9073/2014-B-28 ze dne 9.7.2015 tak, že toto usnesení ve výroku I. změnil tak, že soud vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce vydal zajištěné věřitelce výtěžek zpeněžení majetku, který soužil k zajištění věřitelkou přihlášené pohledávky, ve výši 32.010 Kč. Při vyhotovení tohoto usnesení však došlo k zřejmé nesprávnosti-chybě v psaní, když ve výroku I. rozhodnutí odvolacího soudu byla uvedena nesprávně částka ve výši 32.010 Kč namísto částky 38.405,09 Kč.

Podle § 7 zákona č. 182/1996 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení isir.justi ce.cz občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 164 o.s.ř, předseda senátu opraví v rozsudku kdykoli i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozsudku nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Z obsahu spisu vyplývá, že podáním ze dne 2.10.2014 vzal insolvenční správce svůj popěrný úkon učiněný u přihlášky č. P8 zpět, a proto pohledávka věřitelky byla zcela zjištěna. Z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku ve výši 60.598,52 Kč po odečtení nákladů spojených se správou ve výši 17.500 Kč a odměny insolvenčního správce ve výši 4.693,43 Kč včetně DPH (odměna ve výši 3.878,87 Kč, tj. 9 % z částky 43.098,52 Kč, zvýšená o DPH ve výši 814,56 Kč) zůstává částka 38.405,09 Kč k uspokojení pohledávky zajištěné věřitelky č. 8 Hany Holíček Opatřilové zjištěné ve výši 238.838 Kč.

Odvolací soud proto podle ustanovení § 164 (§ 167 odst. 2 o.s.ř.) opravil uvedenou zřejmou nesprávnost tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelce č. 8 se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. prosince 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu