3 VSOL 968/2013-B-30
KSBR 30 INS 22084/2012 3 VSOL 968/2013-B-30

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka BOSTER-TRADE s.r.o., se sídlem 763 21 Slavičín-Hrádek na Vlárské dráze, Hradecká 111, IČ 253 09 625, o odvolání insolvenčního správce, o odvolání společnosti anonymizovano a partneři, v.o.s., se sídlem Na Zahrádkách 268/18, 503 41 Hradec Králové, IČ 24 20 33 19, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. září 2013, č.j. KSBR 30 INS 22084/2012-B-19,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e .

II. Odvolání se v části, ve které směřovalo proti výroku II. usnesení soudu prvního stupně, o d m í t á.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně odvolal dosavadního insolvenčního správce, společnost anonymizovano a partneři, v.o.s. (dále též jen dosavadní správce ) z funkce insolvenčního správce dlužníka BOSTER-TRADE s.r.o. (výrok I.), insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Ing. Petru anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Karlovarská 195/3, 163 00 Praha 6, IČ 743 60 809 (dále též jen nová správkyně , výrok II.), a uložil dosavadnímu insolvenčnímu správci povinnosti dle § 31 odst. 6 insolvenčního zákona (výrok III.).

Na odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 9.1.2013, č.j. KSBR 30 INS 22084/2012-A-14 rozhodl o úpadku dlužníka a jeho insolvenčním správcem ustanovil společnost anonymizovano a partneři, v.o.s. Dosavadní správce však ukončil činnost insolvenčního správce ke dni 31.8.2013 a od 1.9.2013 jeho ohlášený společník Mgr. Ing. Petra Hýsková opět vykonává funkci insolvenčního správce jako fyzická osoba. Proto soud, s odkazem na ust. § 31 odst. 3, věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ) odvolal dosavadního insolvenčního správce z jeho funkce a do této funkce ustanovil Mgr. Ing. Petru anonymizovano (§ 31 odst. 5 věta první IZ).

Dne 30.9.2013 bylo soudu doručeno podání dosavadního insolvenčního správce anonymizovano a partneři, v.o.s., za něhož jednala Mgr. Ing. Petra Hýsková, kterým se dosavadní insolvenční správce a současně i Mgr. Ing. Petra Hýsková jako nová insolvenční správkyně vzdali práva podat odvolání proti usnesení soudu ze dne 20.9.2013, č.j. KSBR 30 INS 22084/2012-B-19.

Dne 7.10.2013 bylo soudu doručeno odvolání dosavadního správce, společnosti anonymizovano a partneři v.o.s., za něhož jednal společník Dr. oec. Michal anonymizovano , MBA, ve kterém brojil proti výrokům I. a II. usnesení. Mimo argumentů proč se jeho druhá společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková nemohla za společnost účinně vzdát práva odvolání proti napadenému usnesení, soudu vytýkal neúplně zjištěný skutkový stav, neboť zápis zániku práva dosavadního správce vykonávat činnost insolvenčního správce ke dni 31. srpna 2013 a provedení zápisu této skutečnosti do seznamu insolvenčních správců je následkem předchozího neoprávněného jednání ohlášené společnice Mgr. Ing. Petry Hýskové, která tuto skutečnost sdělila Ministerstvu spravedlnosti a v návaznosti na to se pokouší docílit, aby byl dosavadní správce ze svých funkcí odvolán a na jeho místo ustanovena ona sama. Toto jednání je dle dosavadního správce nepřípustné, protože ten má zájem nadále vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka a tvrdí, že nedošlo k faktickému ukončení výkonu činnosti insolvenčního správce ani k žádným změnám, které by mohly mít jakýkoliv vliv na další výkon činnosti. Zejména nedošlo ke změně předmětu podnikání, změně jeho společníků či osoby ohlášeného společníka. Dosavadní správce je schopen zajistit řádný výkon své funkce a jeho společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková je oprávněna svou činnost vykonávat výhradně v rámci společnosti ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále též jen ZoIS ). Dnem, kdy dosavadnímu správci vzniklo právo vykonávat správcovskou činnost, proto došlo k pozastavení práva tuto činnost vykonávat pro Mgr. Ing. Petru anonymizovano . Tento závazek vyplývá i ze společenské smlouvy dosavadního správce a vztahuje se na něj zákaz konkurence. Podle názoru dosavadního správce, pokud je Mgr. Ing. Petra Hýsková oprávněna vykonávat správcovskou činnost a současně je společníkem společnosti dosavadního správce, je tuto činnost oprávněna vykonávat pouze v rámci společnosti, přičemž ke změně společenské smlouvy ani jiné dohodě společníků dosavadního správce nedošlo. Pokud by před vydáním napadeného usnesení soud dosavadního správce vyslechl, bylo by zřejmé, že skutkový stav, ze kterého vycházel, je v rozporu se skutečným stavem. Navíc má insolvenční soud pouze možnost, nikoliv povinnost, odvolat insolvenčního správce z jeho funkce v případě, že mu zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce (§ 31 odst. 3 IZ). Odvolat insolvenční správce z funkce lze především v případě řádného neplnění jeho povinností (§ 32 IZ), pokud tak rozhodnou samotní věřitelé (§ 29 IZ), nebo pokud vyjde najevo, že insolvenční správce nesplňuje obecné a kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu. Dosavadní správce však nadále předpoklady na kvalifikovaný výkon činnosti insolvenčního správce splňuje a i s ohledem na rychlost a hospodárnost insolvenčního řízení má za to, že žádné důvody pro jeho odvolání z funkce nejsou dány. V této souvislosti odkazoval dosavadní správce na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. července 2013, sp. zn. 1 VSPH 734/2013, či na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. dubna 2009, sp. zn. 2 VSOL 107/2009, z nichž podle něj vyplývá, že vyškrtnutí osoby insolvenčního správce ze seznamu, ať již jako důsledek oznámení dle § 12 písm. e) či důsledek § 40 odst. 2 zákona ZoIS, není důvodem pro odvolání insolvenčního správce z funkce, neboť žádné zákonné ustanovení takovému insolvenčnímu správci nebrání, aby v této funkci dané řízení dokončil. Proto napadené usnesení spočívá na nesprávném právním závěru a změna v osobě insolvenčního správce je ve zjevném rozporu s principem rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení. Z těchto důvodů se v odvolacím řízení domáhal změny napadeného usnesení tak, aby dosavadní správce z funkce insolvenčního správce odvolán nebyl a Mgr. Ing. Petra Hýsková nebyla ustanovena novou insolvenční správkyní.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda úkon vzdání se odvolání proti usnesení soudu prvního stupně, který za společnost anonymizovano a partneři v.o.s. učinila jeho společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková, je účinným procesním úkonem. Vzhledem k tomu, že usnesením, proti kterému se za dosavadního správce vzdala práva podat odvolání, byla tato společnice současně ustavena do funkce nové insolvenční správkyně jako fyzická osoba, nelze tomuto procesnímu úkonu přiznat účinky, neboť zájmy Mgr. Ing. Petry Hýskové jsou v rozporu se zájmy dosavadního správce (§ 21 odst. 4 o.s.ř.). Proto odvolací soud s tímto úkonem ve vztahu k dosavadnímu správci nespojuje účinky dle § 207 odst. 1 o.s.ř.

Poté, co shledal, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním dotčených částech, v tomto rozsahu přezkoumal i řízení, které jejich vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, a 6 o.s.ř.), a aniž by nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání dosavadního správce proti výroku I. není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu, mimo skutečnosti o zjištění úpadku dlužníka a ustanovení společnosti anonymizovano a partneři v.o.s. insolvenčním správcem vyplývá, že dne 14.1.2013 bylo soudu doručeno sdělení dosavadního insolvenčního správce, že za společnost v tomto řízení bude pověřenou osobou Dr.oec. Michal anonymizovano , MBA. Dne 9.4.2013 proběhl na přezkumném jednání přezkum pohledávek přihlášených věřitelů, za insolvenčního správce u tohoto jednání jednal Dr.oec. Michal anonymizovano , MBA. Dne 18.7.2013 bylo soudu doručeno sdělení dosavadního správce (za kterého jednala Mgr. Ing. Petra Hýsková jako ohlášený společník), že společník Dr.oec. Michal anonymizovano , MBA nadále nebude v řízení vykonávat jménem společnosti úkony ve funkci insolvenčního správce a téhož dne dosavadní správce (za kterého jednal Dr.oec. Michal anonymizovano , MBA) sdělil, že v návaznosti na aktuální judikaturu Vrchního soudu v Praze bude dosavadní správce vykonávat funkci insolvenčního správce výhradně prostřednictvím svého ohlášeného společníka Mgr. Ing. Petry Hýskové. Následně dne 10. 9. 2013 bylo soudu doručeno podání dosavadního správce, učiněné za něj Dr.oec. Michalem anonymizovano , MBA., ve kterém sděluje, že trvá na výkonu funkce a nejsou důvody pro jeho odvolání. V tomto podání dosavadní správce rovněž uvedl, že právo vykonávat činnost insolvenčního správce skončilo dle § 12 odst. 1 písm. e) ZoIS, nedošlo však k ukončení výkonu jeho činnosti ani ke změnám, které by mohly mít vliv na její výkon (ke změnám v předmětu podnikání a osobách jeho společníků či v osobě ohlášeného společníka). Dle dosavadního správce je jeho ohlášená společnice oprávněna svou činnost vykonávat jen v rámci dosavadního správce, ve vlastním zájmu zneužila svého postavení a jednala v rozporu se zájmy dosavadního správce a pokouší se převzít insolvenční řízení, v němž dosavadní správce vykonával svou funkci, na jeho úkor se snaží nepřípustným způsobem obohatit . S ohledem na to, že dosavadní správce nadále splňuje předpoklady kladené na kvalifikovaný výkon činnosti insolvenčního správce a s ohledem na princip rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení, nejsou dle něj dány důvody pro odvolání. Dne 11.10.2013 byla soudu doručena zpráva nové správkyně, podaná na firemním papíře dosavadního insolvenčního správce o průběhu insolvenčního řízení, v jejímž záhlaví je jako insolvenční správce označen dosavadní správce.

Z přípisu Mgr. Ing. Petry Hýskové datovaného 29.7.2013, adresovaného Ministerstvu spravedlnosti ČR, které dosavadní insolvenční správce připojil k odvolání, vyplývá, že jmenovaná jako ohlášený společník společnosti anonymizovano a partneři. v.o.s., s odkazem na ust. § 12 odst. 1, písm. a) ZoIS oznamuje ministerstvu ukončení činnosti insolvenčního správce společnosti anonymizovano a partneři, v.o.s. Současně oznamuje obnovení činnosti insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petry Hýskové dne 1.9.2013.

Ze smlouvy o založení společnosti anonymizovano a partneři, v.o.s., datované 15.12.2011, kterou dosavadní správce připojil k odvolání, vyplývá, že předmětem podnikání společnosti je mimo jiné výkon činnosti insolvenčního správce a jejím ohlášeným společníkem bude Petra Hýsková, anonymizovano . Společníky společnosti jsou Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Ořech, Na Beránku IV 285, okres Praha-Západ PSČ 252 25 a Petra Hýsková, anonymizovano , bytem U Smaltovny 1375/25, Praha 7-Holešovice, PSČ 170 00 (viz čl. 1, 3, 5 smlouvy).

Podle aktuálních údajů v seznamu insolvenčních správců, vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, dostupném na jeho internetových stránkách, je dosavadní správce veden v seznamu insolvenčních správců se zaniklou činností, právo vykonávat činnost insolvenčního správce mu zaniklo dne 31.8.2013 z důvodů dle § 12 odst. 1 písm. e) ZoIS a nemá zapsaného ohlášeného společníka ve smyslu § 5 odst. 1, písm. d) ZoIS. V seznamu insolvenčních správců je evidována Mgr. Ing. Petra Hýsková, anonymizovano , bytem U Smaltovny 1375/25, Praha 7-Holešovice, jejíž právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniklo dne 9.1.2012.

Podle § 5 odst. 1, 2 ZoIS návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat a) obchodní firmu, b) sídlo, c) identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku, d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen "ohlášený společník"), e) číslo jednací povolení ohlášeného společníka nebo číslo jednací zvláštního povolení ohlášeného společníka. K návrhu se připojí a) prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 pouze v rámci veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti; podpis ohlášeného společníka musí být úředně ověřen, b) doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 8 odst. 1 písm. c) a c) doklad o zaplacení správního poplatku.

Podle § 8 odst. 1 ZoIS na návrh vydá ministerstvo povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, a) která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno povolení, b) jejíž ohlášený společník učinil prohlášení podle § 5 odst. 2, c) která uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a d) která je bezúhonná.

Podle § 9 odst. 1, písm. d), odst. 2 ZoIS právo vykonávat činnost insolvenčního správce se insolvenčnímu správci pozastavuje, jde-li o insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dnem, kdy veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce. Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká dnem, kdy pominula okolnost, která byla důvodem k pozastavení tohoto práva.

Podle § 13 odst. 1, písm. a) ZoIS ministerstvo zruší povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 1 nebo podle § 8 odst. 1 zákona.

Podle § 32 odst. 3, 4 IZ ve znění účinném od 1.8.2013, insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně. Insolvenčního správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích, insolvenční soud odvolá z funkce. Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích.

Odvolací soud souhlasí s názorem dosavadního správce, že zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce dle § 12 odst. 1, písm. a) ZoIS sám o sobě nemusí být důvodem pro jeho odvolání z funkce (viz například rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. dubna 2009 sp. zn. KSBR 26 INS 292/2009, 2 VSOL 107/2009). Soud prvního stupně však jen z tohoto důvodu dosavadního správce z funkce neodvolal, protože v odůvodnění uvedl, že od 1.9.2013 Mgr. Ing. Petra Hýsková, která je ohlášeným společníkem dosavadního insolvenčního správce, začala jako fyzická osoba opět vykonávat činnost insolvenčního správce.

Jak vyplývá z úpravy § 12 odst. 1, písm. e) ZoIS, dnem 1.9.2013 zaniklo dosavadnímu správci právo vykonávat činnost insolvenčního správce a tím zaniklo pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce Mgr. Ing. Petře Hýskové (§ 9 odst. 2 ZoIS), která tuto činnost dále vykonává jako fyzická osoba. Odvolací námitka, že Mgr. Ing. Petra Hýsková je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce jen v rámci společnosti dosavadního správce, proto důvodná není. Naopak, jmenovaná ohlášená společnice tuto činnost v rámci dosavadního správce vykonávat nemůže, protože tomu brání překážka dvojího výkonu této funkce, stanovená v § 9 odst. 1 písm. d) ZoIS (viz rovněž usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2013 sp. zn. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012). Tomu rovněž odpovídá obsah údajů, evidovaných pro dosavadního správce v seznamu insolvenčních správců, vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Dosavadní insolvenční správce nyní nesplňuje podmínku pro vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce dle § 8 odst. 1, písm. b), § 5 odst. 2, písm. a) ZoIS, což je dle tohoto zákona důvodem pro zrušení povolení dosavadního správce vykonávat činnost insolvenčního správce (§ 8 odst. 1, písm. a/, § 13 odst. 1, písm. a/ ZoIS).

Dosavadní správce nemůže dále činnost insolvenčního správce v tomto řízení vykonávat proto, že jeho jediný ohlášený společník Mgr. Ing. Petra Hýsková nemůže v jeho rámci vykonávat činnost insolvenčního správce, a jinou osobu ohlášeného společníka, který by splňoval kvalifikační předpoklady stanovené zákonem a jehož prostřednictvím by činnost insolvenčního správce vykonával, dosavadní správce nemá. V tom, že Mgr. Ing. Petra Hýsková nemůže za dosavadního správce činnost insolvenčního správce vykonávat spočívá změna, která má vliv na další výkon činnosti dosavadního správce, neboť, zjednodušeně řečeno, dosavadní správce nemá kým tuto činnost vykonávat. S odvolací námitkou dosavadního správce, že k takové změně nedošlo, souhlasit nelze, stejně jako s námitkou, že soud prvního stupně nedostatečně zjistil skutkový stav a měl rozhodnout po slyšení dosavadního správce. Zásadní skutečnosti, kterými jsou zánik práva dosavadního správce vykonávat činnost a další výkon činnosti jeho jedinou ohlášenou společnicí jako fyzickou osobou, soud zjištěny měl a na nich by se nic nezměnilo ani po slyšení dosavadního správce. Proto v této věci nebylo možno postupovat jinak, než dosavadního správce z funkce odvolat (§ 31 odst. 3 IZ), a usnesení soudu prvního stupně je ve výroku I. věcně správné. Skutečnost, že nedošlo ke změně společenské smlouvy a Mgr. Ing. Petra Hýsková je nadále dle smlouvy jedinou ohlášenou společnicí dosavadního správce a je vázána závazkem plynoucím ze zákazu konkurence, je pro závěr, že dosavadní správce nemůže v tomto řízení činnost insolvenčního správce dále vykonávat, bez právního významu. Stejně tak jsou nevýznamné skutečností plynoucí z obsahu zprávy nové správkyně ze dne 11.10.2013.

Protože dosavadní insolvenční správce nebyl úspěšný s odvoláním proti výroku I., na jehož základě přestal v řízení vykonávat funkci insolvenčního správce, ve výroku II., kterým byla do funkce nové insolvenční správkyně ustanovena Mgr. Ing. Petra Hýsková, soud nerozhodoval o jeho právech a povinnostech a z těchto důvodů dosavadní správce nemá subjektivní právo se proti tomuto výroku odvolat. Proto odvolací soud odvolání dosavadního správce, pokud směřovalo proti výroku II. usnesení soudu prvního stupně, posuzuje jako odvolání podané neoprávněnou osobou (srovnej rovněž usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.11.2003 sp. zn. 29 Odo 552/2001, které je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR).

Odvolací soud shledal napadené usnesení ve výroku I. věcně správným, proto je podle § 219 o.s.ř. v tomto výroku potvrdil. V části, ve které odvolání dosavadního správce směřovalo proti výroku II. napadeného usnesení, je odmítl jako odvolání podané někým, kdo k jeho podání není oprávněn (§ 218 písm. b/ o.s.ř.).

Závěrem odvolací soud poukazuje na závěr Vrchního soudu v Praze ve zmiňovaném usnesení ze dne 21. června 2013 sp. zn. KSPH 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012, podle něhož úkony, které za insolvenčního správce-veřejnou obchodní společnost-učinil v insolvenčním řízení její neohlášený společník, nemají účinky úkonů insolvenčního správce. Pokud insolvenční soud připustil jednání insolvenčního správce jeho neohlášeným společníkem, je v daném insolvenčním řízení nutné znovu (řádně jednajícím insolvenčním správcem) provést soupis majetkové podstaty a sestavit seznam přihlášených pohledávek, na jehož podkladě teprve bude možno řádné přezkoumání přihlášených pohledávek při novém přezkumném jednání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, dosavadnímu insolvenčnímu správci, nové správkyni, věřitelskému orgánu a státnímu zastupitelství pokud vstoupilo do řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 11. prosince 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu