3 VSOL 965/2015-A-10
KSBR 26 INS 17287/2015 3 VSOL 965/2015-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Kyjov, Květná 1239/33, PSČ: 697 01, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.7.2015, č.j. KSBR 26 INS 17287/2015-A-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka, neboť v něm nevylíčil rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek. V návrhu dlužník pouze uvedl, že má více věřitelů uvedených v příloze tohoto návrhu (žádnou přílohu nedodal), z toho 26 je vymáháno v exekučním řízení a dlužník je tedy v prodlení po dobu podstatně delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Jako své věřitele dlužník označil Aloise Schovance a Generali pojišťovnu bez dalšího. Dále uvedl výši závazku a číslo jednací exekučního řízení. Dlužník v návrhu neuvedl žádné konkrétní informace o splatnosti svých závazků a k návrhu nepřipojil seznam závazků, který by soud mohl použít jako další zdroj informací o rozhodujících skutečnostech, které osvědčují jeho úpadek. Své věřitele označil nedostatečně pouze jménem nebo obchodní firmou. Insolvenční návrh postrádá vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka a pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení. Soud proto postupoval podle ust. § 128 odst. 1 IZ a insolvenční návrh odmítl, neboť za této situace nelze rozhodnout, zda je dlužník v úpadku.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník včasné odvolání. V odvolání uvedl, proti kterému rozhodnutí směřuje, a sdělil, že své odvolání ve lhůtě tří týdnů dodatečně odůvodní nebo vezme zpět prostřednictvím zástupce, kterého si v mezidobí zvolí.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení, mimo zjištění uvedených v odůvodnění přezkoumávaného usnesení, vyplývá, že dlužník v jeho bodu 07 dále uvedl, že většina exekučních řízení byla zahájena před rokem 2015, je tedy v prodlení po dobu podstatně delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Prováděné exekuce zatím nebyly úspěšné a je patrno, že dlužníkův majetek k jejich plné úhradě nepostačí a že nebude schopen své závazky v celém rozsahu plnit a je tedy v úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2 IZ . V bodě 10 návrhu dlužník uvedl, že je vlastníkem nemovitých věcí uvedených v bodě 15 formuláře v celkové hodnotě 2.500.000 Kč. V bodě 17 návrhu označil své dva nevykonatelné závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění, a to závazek vůči věřiteli Alois Schovanec ve výši 266.969,92 Kč, u něhož uvedl č.j. 185 EX 3937/10-76 a věřiteli GENERALI POJIŠŤOVNA ve výši 59.371,29 Kč k němuž uvedl č.j. 081 EX 17764/10-317 . V bodě 18 návrhu dlužník označil zajištěný závazek vůči věřiteli Petru Romanovi ve výši 846.536,61 Kč, k němuž dále uvedl č.j. 167 EX 9590/10-151 .

Insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí dle ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. obsahovat náležitosti stanovené § 103 odst. 1 a 2 IZ. Mezi tyto zvláštní náležitosti patří uvedení skutečností osvědčujících úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka. Dále musí být z návrhu patrno, čeho se dlužník domáhá.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost). Dle odstavce 2, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Požadavky stran povinnosti insolvenčního navrhovatele vylíčit v insolvenčním návrhu skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka jsou ustáleny judikaturou Nejvyššího soudu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (viz usnesení sen. zn. 29 NSČR 7/2008 ze dne 26.2.2009, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 91/2009, usnesení sen. zn. 29 NSČR 1/2008 ze dne 27.1.2010, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88/2010, usnesení sen. zn. 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2011 a usnesení sen. zn. 29 NSČR 14/2011 ze dne 21.12.2011, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 44/2012). Z této judikatury plyne, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, se tak rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. To znamená, že insolvenční návrh musí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 IZ obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Jakkoli povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka podle citovaného R 91/2009 nelze mít za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, je soudní praxe ustálena v závěru, že taková skutková tvrzení může dlužník nabídnout i prostřednictvím připojeného řádného seznamu majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (coby jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ a b/ IZ) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné, tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Odvolací soud se zcela ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že insolvenční návrh dlužníka vykazuje vady, které brání pokračování v řízení. Domáhá-li se dlužník insolvenčním návrhem zjištění svého již nastalého úpadku pro platební neschopnost, což vyplývá z odkazu na úpravu § 3 odst. 1,2 IZ v bodě 07 návrhu, je podle § 103 odst. 1 a 2 IZ povinen v insolvenčním návrhu uvést rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek osvědčují.

Dlužník však v návrhu řádně neoznačil ani své věřitele údaji o jejich bydlišti (sídlu) a své závazky vůči nim popsal pouze jejich výší. Ke splatnosti svých závazků v návrhu neuvedl nic a jen z toho, že jsou vymáhány v exekučním řízení, jejichž spisové značky dlužník u každého závazku uvedl, nelze o jejich splatnosti činit žádný konkrétní závěr. Proto z insolvenčního návrhu nevyplývá, že dlužník má (nejméně) dva peněžité závazky vůči dvěma různým věřitelům, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Návrh tak postrádá tvrzení ke znaku úpadku dle § 3 odst. 1, písm. a) a b) IZ. Jak správně uvedl soud prvního stupně, v návrhu chybějící údaje o úpadku pro platební neschopnost nelze čerpat ani ze seznamu závazků, protože jej dlužník k insolvenčnímu návrhu nepřipojil.

S ohledem na chybějící náležitosti insolvenčního návrhu soud prvního stupně postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ odmítl, protože neobsahuje všechny náležitosti a pro tyto nedostatky nemůže být věcně projednán (nelze pokračovat v řízení o něm).

Odvolací soud proto napadené usnesení potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 11. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu