3 VSOL 963/2013-P29-7
KSOS 34 INS 1150/2013 3 VSOL 963/2013-P29-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Dalibora anonymizovano , anonymizovano , bytem Rýmařov, Bartákova 1284/48, PSČ 795 01, o přihlášce pohledávky věřitele č. 25 Cashdirect, a.s., se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, identifikační číslo: 28971086 (přihláška pohledávky č. 29), zastoupeného Mgr. Marošem Tomkem, advokátem se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.8.2013, č.j. KSOS 34 INS 1150/2013-P29-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele Cashdirect, a.s. se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku evidovanou pod č. P29 , věřitele č. 25 Cashdirect, a.s. (výrok I.) s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním ze dne 10.7.2013 přihlásil uvedený konkursní věřitel svoji pohledávku ve výši 24.833,96 Kč do insolvenčního řízení dlužníka Dalibora anonymizovano . Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla vydána dne 17.1.2013 a zveřejněna v insolvenčním rejstříku byla v 7.34 hod. V usnesení o zjištění úpadku, vydanému Krajským soudem v Ostravě dne 30.1.2013, ve výroku III., byli věřitelé, kteří do jeho vydání své pohledávky nepřihlásili, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno 28.2.2013 v 11.25 hod., lhůta k podání přihlášek tedy uplynula 2.4.2013. Věřitel Cashdirect, a.s. přihlásil svoji pohledávku ve výši 24.833,96 Kč do insolvenčního řízení dlužníka Dalibora anonymizovano podáním ze dne 10.7.2013. V přihlášce pohledávky věřitel uvedl, že dlužník byl v době nehody majitelem, provozovatelem a řidičem vozidla SPZ BRC 26-01, k vozidlu nebylo k datu nehody 4.10.2012 uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle § 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tak vznikla původnímu věřiteli České kanceláři pojistitelů povinnost podle ustanovení § 24 odst. 2, písm. b) tohoto zákona uhradit poškozenému v plné výši způsobenou škodu. Podle zákona má Česká kancelář pojistitelů regresní nárok, když plnila za řidiče vozidla, majitele vozidla a provozovatele vozidla. Cashdirect, a.s. uplatňuje tento nárok na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 10.4.2013. S odkazem na ustanovení § 24 zákona č. 168/1999 Sb. soud prvního stupně dále uvedl, že regresní nárok za plnění na vzniklou škodu má Česká kancelář pojistitelů, jejíž přihláška se považuje podle insolvenčního zákona za přihlášenou. Protože však Česká kancelář pojistitelů svoji přihlášku nepodala-neučinila právní úkon , který zákon předjímá, ale namísto toho svoji pohledávku postoupila dne 10.4.2013 na základě smlouvy o postoupení pohledávek společnosti Cashdirect, a.s., je nutno posuzovat přihlášku této společnosti jako přihlášku opožděnou. Soud proto v souladu s ustanovením § 185 insolvenčního zákona přihlášenou pohledávku odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Namítal, že předmětná pohledávka mu byla postoupena Českou kanceláří pojistitelů smlouvou ze dne 10.4.2013, přičemž uplatnil pohledávku z titulu náhrady plnění podle § 24 odst. 2, písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, která se podle ustanovení § 24 odst. 4 uvedeného zákona, v návaznosti na ustanovení § 165 odst. 2 insolvenčního zákona, považuje za přihlášenou. V této souvislosti odkázal na závěry v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.4.2009, sen.zn. 1 VSPH 33/2009-B-25, podle nichž se pohledávka České kanceláře pojistitelů z titulu náhrady za plnění podle § 24 odst. 2, písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle § 24 odst. 4, věty druhé téhož zákona ve znění účinném od 1.1.2008 ve spojení s § 165 odst. 1 insolvenčního zákona považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou (a má dle § 165 odst. 1 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení právo na uspokojení jako ostatní pohledávky podléhající přihlášení) bez ohledu na to, kdy vznikla; to však jedině za předpokladu, že v insolvenčním řízení byla věřitelem uplatněna, popřípadě že věřitelův požadavek na její úhradu dlužníkem vyšel v řízení jinak najevo, a musí se tak vždy stát způsobem umožňujícím zaujmout kvalifikované stanovisko k pravosti a výši této pohledávky při jejím přezkoumání. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 25 Cashdirect, a.s. ve výši 24.833,96 Kč neodmítá.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že dne 11.7.2013 došla soudu přihláška pohledávky věřitele Cashdirect, a.s., jíž uvedený věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku celkem ve výši 24.833,96 Kč (sestávající z jistiny ve výši 24.107 Kč a zákonných úroků z prodlení za dobu od 4.10.2012 do 27.2.2013 ve výši 726,96 Kč) s odkazem na tvrzení, že dne 4.10.2012 došlo k dopravní nehodě, při které došlo ke střetu vozidel (v přihlášce pohledávky blíže označených) s tím, že dlužník byl v době nehody jeho majitel , provozovatel , řidič , a vzhledem k tomu, že k vozidlu nebylo k datu nehody uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle § 1odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vznikla původnímu věřiteli-České kanceláři pojistitelů povinnost podle ustanovení § 24 odst. 2, písm. b) uvedeného zákona uhradit poškozenému v plné výši způsobenou škodu. Podle téhož zákona má Česká kancelář pojistitelů za plnění vyplacené poškozenému nárok na regresní náhradu. Dále tvrdil, že pohledávka původního věřitele České kanceláře pojistitelů byla postoupena společnosti Cashdirect, a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 10.4.2013 č. 2012-010732.

Podle ustanovení § 165 IZ, věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak (odstavec 1). Zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky (odstavec 2).

Shora citované ustanovení § 165 odst. 2 IZ předpokládá možnost speciální právní úpravy, jíž insolvenční zákon či jiný zákon stanoví, že věřitelé určitých pohledávek, které jinak náleží mezi pohledávky, jež mohou být v insolvenčním řízení podle ustanovení § 165 odst. 1 IZ uspokojovány jen, jsou-li řádně uplatněny přihláškou, mají právo na takové uspokojení bez toho, že by byly do insolvenčního řízení přihlašovány postupem podle ustanovení § 173 a násl. IZ. Přihlášky pohledávek se v takovém případě nepodávají a bez dalšího jim přísluší postavení pohledávek přihláškou uplatněných. Takový speciální režim zákon vztahuje například na pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví dlužníka, je-li jím banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo anebo pobočka zahraniční banky podle ustanovení § 367 odst. 1, písm. f), které se podle ustanovení § 373 odst. 1 IZ pokládají okamžikem prohlášení konkursu za přihlášené podle insolvenčního zákona. Obdobně tak činí i zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ohledně odvolatelem uplatňovaného nároku na náhradu za plnění podle ustanovení § 24 odst. 2, písm. b) citovaného zákona, který v ustanovení § 24 odst. 4, věta druhá, prohlašuje uvedenou regresní pohledávku za pohledávku, která se považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou (§ 165 odst. 2 IZ) bez ohledu na to, kdy vznikla. To platí pro každou fázi insolvenčního řízení, když pohledávce tohoto druhu nepřiznává zákon povahu pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň (srov. ustanovení § 168 a § 169 IZ), jež se dle ustanovení § 203 IZ v insolvenčním řízení přihláškou neuplatňují, proto se tato pohledávka, bez ohledu na dobu svého vzniku a bez přihlášky, uspokojuje v insolvenčním řízení podle ustanovení § 165 odst. 1 IZ jako ostatní nepřednostní pohledávky téhož pořadí.

S ohledem na to, že podle ustanovení § 524 odst. 2 občanského zákoníku s postoupenou pohledávkou přechází i všechna práva s ní spojená, uplatní se týž režim i pro případ, kdy Česká kancelář pojistitelů takovou pohledávku postoupí třetí osobě. Pokud podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se pohledávka České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění podle odstavce 2, písm. b), c) a g) považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního předpisu (insolvenční zákon) hledí jako na přihlášenou, nemůže konkrétní pohledávka této své vlastnosti pozbýt ani postoupením třetí osobě. Postupník je pak oprávněn pohledávku takového druhu uplatnit až poté, kdy ostatním věřitelům marně uplyne lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku (srov. např. závěry v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.4.2009, sp.zn. KSPA 48 INS 2744/2008, 1 VSPH 33/2009-B, na něž odkazuje i odvolatel v podaném odvolání, případně usnesení téhož soudu ze dne 31.7.2012, sp.zn. KSPA 59 INS 18227/2011, 1 VSPH 954/2012-P19-10, 1 VSPH 954/2012-P19-10).

Z uvedeného vyplývá, že věřitel Cashdirect, a.s. nebyl povinen postoupený nárok (to je plnění poskytnuté postupitelem podle ustanovení § 24 odst. 2, písm. b/ zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) přihlásit do 2.4.2013, jak soud prvního stupně nesprávně dovodil.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1, písm. a) o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení.

V Olomouci dne 28. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu