3 VSOL 959/2012-A-13
KSOS 8 INS 22190/2012 3 VSOL 959/2012-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Oldřicha anonymizovano , anonymizovano , Bruntál, Na Kopečku 3, PSČ 792 01, IČ: 49564889, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.11.2012 č.j. KSOS 8 INS 22190/2012-A-7

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 103 a § 104 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) uvedl, že k návrhu připojené přílohy nesplňovaly zákonem požadované náležitosti. Soud proto usnesením ze dne 13.9.2012 č.j. KSOS 8 INS 22190/2012-A-3 vyzval navrhovatele podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ k doplnění insolvenčního návrhu ve lhůtě sedmi dnů spolu s poučením, jakým způsobem má návrh doplnit a s poučením o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, bude odmítnut. Usnesení s výzvou bylo dlužníkovi doručeno dne 18.9.2012. Podáním, doručeným soudu dne 13.9.2012 a podáním ze dne 20.9.2012 dlužník k insolvenčnímu návrhu doložil listiny dokládající jeho úpadek, nikoliv však soudem požadovaný seznam závazků s prohlášením, že se jedná o seznam správný a úplný a s podpisem dlužníka. Soud proto insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že doplňující návrh ve stanovené lhůtě připravil, byl však současně vyzván novým zaměstnavatelem, aby se osobně dostavil k výběrovému řízení v zahraničí, opomněl vše odeslat, proto tak činí až nyní.

Podle ustanovení § 7 odst. 1IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ustanovení § 104 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odstavec 1). V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odstavec 2). Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odstavec 4, věta třetí).

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník se svým návrhem ze dne 11.9.2012, došlým soudu dne 12.9.2012, domáhá zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. V návrhu uvedl okolnosti, osvědčující jeho úpadek s tím, že má celkem patnáct finančních závazků u patnácti věřitelů, z toho tři jsou nevykonatelné, devět vykonatelných a tři jsou vykonatelné-zajištěné, tyto závazky jsou po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit po dobu delší jak tři měsíce po lhůtě splatnosti. Celková výše jeho závazků činí 1.480.161,60 Kč, z toho nevykonatelné závazky představuje 121.967 Kč, vykonatelné 896.476,13 Kč a vykonatelné-zajištěné závazky 461.721,50 Kč. Dále dlužník v návrhu uvedl přehled závazků . K návrhu dlužník připojil výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob, přílohu označenou jako seznam a charakteristika současného stavu závazků navrhovatele s uvedením údaje o tom, že tento seznam je konečný, úplný, pravdivý a správný, avšak neobsahující podpis dlužníka, tzv. čestné prohlášení o tom, že není OSVČ a nemá žádné zaměstnance s uvedením údaje, že se jedná o prohlášení správné, úplné a pravdivé a opatřené podpisem dlužníka, daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob a tzv. vyrozumění o zápisu adresy místa pro vypořádání závazků do živnostenského rejstříku Městského úřadu v Bruntále-Obecního živnostenského úřadu a rozhodnutí Městského úřadu Bruntál-Obecního živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění a dále seznam majetku, opatřený údajem o tom, že tento seznam je úplný, pravdivý a správný, a podpisem dlužníka. Dne 13.9.2012 pak dlužník předložil insolvenčnímu soudu listiny, dokládající jeho úpadek. Usnesením ze dne 13.9.2012 č.j. KSOS 8 INS 22190/2012-A-3 insolvenční soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě sedmi dnů ode doručení tohoto usnesení doplnil insolvenční návrh tak, že připojí přílohy, a to seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (s podrobným poučením, jaké údaje má dlužník v tomto seznamu uvést) s tím, že v tomto předloženém seznamu musí také výslovně prohlásit, že je správný a úplný, a musí jej podepsat. Současně byl dlužník poučen o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej odmítne. Na výzvu insolvenčního soudu reagoval dlužník tak, že dne 20.9.2012 došly k insolvenčnímu návrhu listiny, dokládající úpadek dlužníka (některé z těchto listin byly předloženy již dne 20.9.2012) nikoliv, však seznam závazků s požadovanými údaji.

Je třeba uvést, že seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců dlužníka (srov. ustanovení § 104 odst. 1, písm. a/ až c/, odst. 2 a odst. 4 IZ) představují povinnou (insolvenčním zákonem předepsanou) přílohu insolvenčního návrhu dlužníka, jejichž obsah je (současně) insolvenčním zákonem rovněž definován.

Dlužník ke svému insolvenčnímu návrhu sice připojil kromě seznamu majetku a seznamu zaměstnanců i seznam závazků s uvedením údaje o tom, že jde o seznam správný a úplný, toto prohlášení však neopatřil svým podpisem.

Nejvyšší soud České republiky přitom již ve svém usnesení ze dne 20.5.2010 sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009 (uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. vydání 2 ročník 2012 pod č. 26/2012), na něž v odůvodnění svého rozhodnutí odkazoval i soud prvního stupně, formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého dlužník, který předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců neopatří jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný (§ 104 odst. 4 insolvenčního zákona), povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem (§ 104 odst. 1 insolvenčního zákona) řádně nesplnil.

Za situace, kdy dlužník povinnost předložit současně s insolvenčním návrhem i seznam závazků řádně nesplnil, soud prvního stupně správně podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ vyzval dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu v tomto směru, a poučil jej o následcích neuposlechnutí této výzvy, to je o odmítnutí jeho návrhu.

Vzhledem k tomu, že dlužník pokyn soudu prvního stupně řádně nesplnil, neboť seznam svých závazků nepředložil podle poučení soudu, soud prvního stupně postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Listinami, předloženými dlužníkem v odvolacím řízení se odvolací soud nezabýval (a nezabýval se tedy ani tím, zda dlužníkem dodatečně předložený seznam jeho závazků vyhovuje požadavkům insolvenčního zákona), neboť by to bylo nadbytečné. K odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se totiž nepřihlíží (srov. závěry v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008 sen. zn. 1 VSPH 5/2008-A, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky, vydání 1 ročník 2009 pod č. 11/2009).

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužníkovi běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 19. prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu