3 VSOL 955/2014-B-34
KSOS 36 INS 1651/2012 3 VSOL 955/2014-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Zbyslavice, Horní 105, PSČ 742 83, identifikační číslo 74652834, o oddlužení dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.7.2014, č.j. KSOS 36 INS 1651/2012-B-14

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zrušil oddlužení dlužníka Václava anonymizovano schválené formou splátkového kalendáře (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), který bude veden jako nepatrný (výrok III.), s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením soudu ze dne 17.5.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, přičemž z výroku III. rozhodnutí, navazujícího na předchozí závěry řízení je patrno, že od počátku řízení byl zřejmý požadavek na doplnění nedostatečných příjmů dlužníka formou přislíbeného daru. Ze zpráv insolvenčního správce ze dne 19.12.2012 a 4.6.2013 však bylo zjištěno, že dlužník nehradí v přislíbené výši splátky jednotlivým věřitelům, negativně se projevuje zejména to, že není plněn přislíbený dar ve výši 3.000 Kč měsíčně. Dlužník byl insolvenčním správcem na uvedenou situaci upozorňován, změna však nenastala. Z následujících zpráv insolvenčního správce ze dne 10.12.2013 a 9.6.2014 bylo zjištěno, že přes poskytnuté mimořádné splátky dlužník nehradí v přislíbené výši splátky jednotlivým věřitelům. Podle závěrů soudu prvního stupně, protože dlužník nedosahoval na

částku nutnou k předpokládané úhradě 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, bylo mu oddlužení povoleno a schváleno na základě doplnění jeho příjmů darem ve výši 3.000 Kč. K měsíci květnu 2014 při výši dluhu 886.466,64 Kč je ovšem očekávané plnění, určené pro věřitele, při dalším splácení 21,76 % zjištěných pohledávek, takže aby bylo možno uspokojit věřitele a insolvenčního správce zákonem předvídaným způsobem, musel by dlužník od června 2014 splácet měsíčně nejméně 5.250 Kč. Dlužník možnost změny ve výši splácení neavizuje ani nenabízí. Z důvodu nedostatečných příjmů, zejména pro neplnění darovací smlouvy, je zřejmé, že oddlužení nemůže být v zákonem požadovaném rozsahu splněno. Soud prvního stupně proto uzavřel, že dlužník není schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře, neboť je patrné, že nemá potřebné příjmy, dar není plněn a dosavadní dlužníkovy kroky, na jejichž nutnost byl soudem upozorněn, neměly příslušný efekt. Z uvedených důvodů soud prvního stupně schválené oddlužení dlužníka podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona zrušil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona bude veden jako nepatrný.

Proti výrokům I. a II. usnesení podal dlužník odvolání. Odvolatel namítal, že soud prvního stupně při svém rozhodování vycházel ze skutečností, uvedených ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 9.6.2014, z níž se podává, že v období od února do května 2014 mu zaměstnavatel srážel z příjmů větší částku než předepsanou, a že souhlasil s rozdělením sražené částky mezi nezajištěné věřitele. V prosinci 2013 poukázal na účet podstaty částku 25.000 Kč jako dobrovolnou splátku, a také souhlasil s jejím rozdělením mezi nezajištěné věřitele. Dar ve výši 3.000 Kč měsíčně nebyl ve sledovaném období poukázán na účet podstaty. Odvolatel poukázal na to, že jeho měsíční příjem u zaměstnavatele Vaňkův kopec s.r.o. činí 8.900 Kč, dále pobírá dar od své matky Vladimíry Kurkové ve výši 3.000 Kč, nemá žádnou vyživovací povinnost. V průběhu insolvenčního řízení však došlo ke zhoršení finanční situace plátkyně daru, což mělo být kompenzováno tím, že budou sráženy vyšší částky, aby byly splněny podmínky stanovené v usnesení ze dne 17.5.2012. Odvolatel rovněž zdůraznil, že současně si hledal další zaměstnání, aby zvýšil svůj příjem, to se mu podařilo až nyní, kdy si sjednal smlouvu o pracovní činnosti se společností JT TROPP s.r.o., se sídlem Pustá Polom 90, u níž má dohodnutý čistý měsíční příjem 4.500 Kč. Z těchto příjmů bude dále schopen plnit splátkový kalendář v požadované výši tak, aby splnil povinnost uspokojit v rámci oddlužení 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že soud prvního stupně usnesením ze dne 1.2.2012, č.j. KSOS 36 INS 1651/2012-A-4 (mimo jiné) zjistil úpadek dlužníka Václava anonymizovano , insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Pavla Kortu a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 17.5.2012, č.j. KSOS 36 INS 1651/2012-B-7 pak schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, uložil plátci mzdy či jiného příjmu dlužníka Vaňkův kopec s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, aby počínaje měsícem červnem 2012 po dobu trvání účinků schváleného oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníkovi, ale zasílal je insolvenčnímu správci, a plátci mzdy uložil, aby současně s prováděním srážek zasílal každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách. Dále uložil obdarovanému dlužníkovi, aby každý měsíc počínaje měsícem červen 2012 vyplácel dar 3.000 Kč od dárkyně Vladimíry Kurkové insolvenčnímu správci nejpozději k 20. dni v měsíci. Insolvenčnímu správci uložil, aby každý měsíc k částce sražené dlužníkovi přičetl dar a z takto získané sumy si ponechal částku 900 Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a zbývající část vyplatil nezajištěným věřitelům v poměru ve výroku rozhodnutí specifikovaném. Dále stanovil, že oddlužení splátkových kalendářem bude probíhat od června 2012 do května 2017, s tím, že splátky věřitelům budou hrazeny vždy do konce kalendářního měsíce, přičemž první splátka nejpozději do 30.6.2012. Z obsahu spisu vyplývá, že soud při svém rozhodování vycházel ze zjištění, že zjištěné závazky dlužníka vůči jedenácti nezajištěným věřitelům činí částku 886.461,64 Kč, dlužník nemá žádnou vyživovací povinnost, od svého zaměstnavatele má příjem 8.900 Kč měsíčně a příjem z darovací smlouvy, uzavřené s matkou Vladimírou Kurkovou, ve výši 3.000 Kč měsíčně. Ze zpráv insolvenčního správce o plnění oddlužení ze dne 19.12.2012 a 4.6.2013 vyplývá, že není placen dar od dárkyně Vladimíry Kurkové, přičemž v období 12/2012 až 1/2013 poskytl dlužník mimořádný příjem ve výši 22.000 Kč a dlužník vyslovil souhlas s rozdělením těchto částek mezi věřitele. U jednání v řízení před soudem prvního stupně dne 18.7.2013 dlužník po poučení soudem sdělil, že je si vědom podmínek oddlužení, poukázal na to, že dar ze strany matky není plněn, neboť má nutné výdaje i v souvislosti s jinými rodinnými příslušníky. Přislíbil, že požádá svého otce o pomoc, a že se pokusí o zajištění vyšších příjmů vlastní aktivitou. Soud prvního stupně poté poskytl dlužníkovi lhůtu k vyrovnání dlužných splátek. Podle údajů, uvedených ve zprávách insolvenčního správce o plnění oddlužení ze dne 10.12.2013 a 9.6.2014 složil dlužník mimořádné příjmy ve výši 13.630 Kč v měsících červen, červenec a listopad 2013 a ve výši 25.000 Kč v prosinci 2013, a s jeho souhlasem byly tyto částky rozděleny mezi věřitele, dar ve výši 3.000 Kč měsíčně placen nebyl. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně napadeným usnesením.

Odvolací soud doplnil částečně dokazování listinami a zjistil : -z dohody o provedení práce ze dne 31.7.2014, uzavřené mezi dlužníkem a zaměstnavatelem JT TROPP s.r.o., se sídlem Pustá, Polom 90, identifikační číslo 29459729, že dlužník bude pro uvedeného zaměstnavatele vykonávat pomocné práce v období od 1.8.2014 do 31.8.2015 v rozsahu max. 300 hodin, odměna byla sjednána ve výši 60 Kč za hodinu, se splatností vždy k 20. dni následujícího měsíce, -ze zprávy insolvenčního správce ze dne 22. a 24.9.2014, že za období 25 měsíců plnění oddlužení byla věřitelům vyplacena částka 77.974 Kč, míra uspokojení věřitelů činí 8,80%, očekávané uspokojení věřitelů je 21,11%, dar není plněn, za dobu od července 2014 do 24.9.2014 byla na účet podstaty poukázána částka ve výši 15.890 Kč, která se nachází na účtu podstaty, -ze sdělení Penzionu Setina, JT TROPP s.r.o., Pustá Polom 90, že za měsíc srpen 2014 Václavu Kurkovi nebyla vyplacena žádná mzda, neboť v tomto měsíci nepracoval, -z dohody ze dne 10.8.2014, uzavřené mezi dlužníkem a zaměstnavatelem Vaňkův kopec s.r.o., Slavíkova 6142/18D, Ostrava-Poruba, identifikační číslo 26822792, že od 1.9.2014 se účastníci této dohody dohodli na zvýšení měsíční mzdy o 3.000 Kč měsíčně, -z tzv. přehledu mezd zpracovaného zaměstnavatelem dlužníka Vaňkův kopec s.r.o., že za období od ledna do července 2014 měl dlužník čistý měsíční příjem ve výši 8.900 Kč, -z výplatního lístku dlužníka, že zaměstnavatel JT TROPP s.r.o. vyplatil dlužníkovi za září 2014 částku 2.975 Kč čistého -z tzv. přehledu mezd, zpracovaného zaměstnavatelem Vaňkův kopec s.r.o., že v měsících srpen a září 2014 činila čistá mzda dlužníka 11.015 Kč.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

V přezkoumávané věci není pochybnosti o tom, že na úhradu minimálního zákonného limitu 30% pohledávek nezajištěných věřitelů (§ 395 odst. 1 písm. b) IZ) ve výši 265.938 Kč (z celkové výše 886.461,64 Kč) ze splátek poskytnutých dlužníkem byla mezi nezajištěné věřitele za dobu 25 měsíců trvání oddlužení rozdělena částka 77.974 Kč. Očekávané uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů představovalo v době rozhodování soudu prvního stupně 21,76%, v současné době 21,11% hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů. Za období od července do září 2014 byla na účet podstaty poukázána další částka ve výši 15.890 Kč.

K námitkám odvolatele je třeba uvést, že byť došlo ke zvýšení jeho příjmů ze zaměstnání, a to tak, že od září 2014 má čistý měsíční příjem ve výši 11.015 Kč od svého zaměstnavatele Vaňkův kopec s.r.o. a pobírá další čistý příjem od společnosti JT TROPP s.r.o. ve výši 2.975 Kč měsíčně, tj. celkem částku 13.990 Kč, dar od dárkyně Vladimíry Kurkové ve výši 3.000 Kč není nadále plněn, a dlužník tak požadovaného zákonného limitu 30% pohledávek nezajištěných věřitelů nesplní. Za zbývajících 35 měsíců schváleného oddlužení by odvolatel musel uhradit minimálně 21,11 % pohledávek nezajištěných věřitelů, což s ohledem na celkovou výši zjištěných nezajištěných závazků (886.461,64 Kč) představuje částku 187.132 Kč, kterou je třeba ponížit o částku 15.890 Kč (která se nachází na účtu podstaty), to je na částku 171.242 Kč. Měsíční srážka z příjmů odvolatele pro účely oddlužení by musela činit částku 4.892,62 Kč, k níž je však třeba připočítat odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, který je plátcem DPH, ve výši 1.089 Kč. Měsíční srážka z příjmů odvolatele pro účely oddlužení by tak musela činit 5.981,62 Kč měsíčně za období od srpna 2014 do května 2017. S ohledem na výši průměrného měsíčního příjmu 13.990 Kč, z něhož lze provádět měsíčně srážky pro účely oddlužení pouze ve výši 5.200 Kč měsíčně, je tudíž zřejmé, že dlužník nebude schopen do května 2017 splnit podstatnou část splátkového kalendáře.

Za tohoto stavu odvolací soud uzavírá, že je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně v odvoláním napadené části podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, dospěje-li dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo

je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje zvláštním způsobem.

Olomouc 21. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu