3 VSOL 953/2014-A-48
KSOS 36 INS 36366/2013 3 VSOL 953/2014-A-48

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Re GROUP, a.s., se sídlem U Soudu 6200/17, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČ: 25394738, zahájeném insolvenčním návrhem věřitelek a) Gabriely anonymizovano , anonymizovano , bytem Slezská 874, Český Těšín, PSČ 737 01, b) Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Strahovice 118, PSČ 747 24, o odvolání účastníka exekučního řízení ZVU Kovárna a.s., se sídlem Hradec Králové, Pražská 322, PSČ 501 47, IČ: 63219514, zastoupené Mag. jur. Martinem Allgaierem, advokátem se sídlem Vodičkova 28, Praha 1, PSČ 110 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2014, č.j. KSOS 36 INS 36366/2013-A-21,

takto:

I. Odvolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením insolvenční soud uložil pojišťovacím společnostem, vyjmenovaným v jeho výroku I., aby vyplácely veškeré peněžní prostředky určené pro dlužníka, zadržované na základě rozhodnutí exekutorského úřadu o přikázání pohledávek na účet sdělený předběžným insolvenčním správcem dlužníka -A

JUDr. Martinem Frischem. Ve výroku II. soud insolvenčnímu správci JUDr. Martinu Frischovi uložil, aby v řízení prováděl průběžnou úhradu závazků vzniklých z běžného hospodaření dlužníka za dobu trvání insolvenčního řízení; tyto závazky soud příkladmo vymezil a uložil správci, aby je posuzoval s péčí řádného hospodáře. Dále soud správci uložil, aby za účelem dispozice s prostředky zřídil zvláštní účet a výplatu peněz provedl po posouzení předloženého písemného požadavku dlužníka (výrok II.).

Na odůvodnění soud uvedl, že dlužník se podáním doručeným dne 22.1.2014 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud odblokoval platby jeho pohledávek vůči pojišťovnám , soud z připojených dokladů zjistil, že tyto pohledávky jsou postiženy exekucí Exekutorského úřadu Náchod 083 EX 1358/13 . Dlužník podal návrh na moratorium, kterému soud vyhověl, a dále provozuje svůj podnik. Dlužníkův návrh na vydání předběžného opatření podpořil také předběžný insolvenční správce. Podle soudu je v zájmu věřitelů dlužníka zajištění provozu jeho podniku do doby rozhodnutí o úpadku, respektive o způsobu jeho řešení, proto soud návrhu dlužníka vyhověl a vydal předběžné opatření s tím, že efektivita provozu podniku dlužníka a vyplácení mezd bude kontrolováno předběžným insolvenčním správcem.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal odvolání ZVU Kovárna a.s. (dále jen odvolatel ), který tvrdil, že je věřitelem dlužníka a pohledávky ve výši 1.887.640 Kč s příslušenstvím (náklady právního zastoupení a soudní poplatky) mu byly přiznány pravomocným rozhodnutím, které vydal Krajský soud v Hradci Králové v řízeních sp.zn. 47 Cm 81/2012, sp. zn. 47 Cm 82/2012, sp. zn. 47 Cm 83/2012 a sp. zn. 47 Cm 84/2012. Tyto pohledávky jsou předmětem exekuce v exekučním řízení vedeném pod sp.zn. 83 EX 1358/13 soudním exekutorem JUDr. Kamilem Součkem a byly přihlášeny do insolvenčního řízení dlužníka dne 6.3.2014. Podle odvolatele vydáním napadeného usnesení dojde ke zmaření exekuce, protože lze předpokládat, že částka deponovaná na účtech pojišťovacích společností by pokryla vymáhanou pohledávku odvolatele. Moratorium povolené soudem k návrhu dlužníka je dle odvolatele účelový krok k získání časového prostoru a dlužník není veden poctivým záměrem vyrovnat během moratoria své splatné závazky. Dále odvolatel tvrdil, že většina věřitelů, kteří souhlasili s moratoriem, je propojena s dlužníkem osobou Eduarda Krále (a to jak vlastnicky, či členstvím blízkých osob Eduarda Krále v orgánech věřitelů) a jedná se o subjekty podřízené jeho vlivu. Protože odvolatel nezaznamenal snahu dlužníka během uplynulé doby moratoria řešit danou situaci, podává odvolání a žádá, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V tomto řízení soud postupuje podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění zákona č. 293/2013 Sb., to je ve znění účinném od 1.1.2014 (čl. II. zák. č. 293/213 Sb., dále jen IZ ). -A

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 109 odst. 6 IZ k rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou subjektivní legitimace odvolatele k podání odvolání. V tomto směru z obsahu spisu vyplývá, že vydání napadeného usnesení se domáhal dlužník, který ke svému návrhu jako přílohu mimo jiné připojil i přípis JUDr. Kamila Součka, soudního exekutora, Exekutorský úřad Náchod, ze dne 17.1.2014, adresovaný společnosti Triglav pojišťovna, a.s., v němž soudní exekutor sděluje, že ve věci dlužníka jako povinného bylo dne 17.12.2013 zahájeno insolvenční řízení, a proto nelze provést exekuci postihující majetek náležející do majetkové podstaty. Z tohoto důvodu soudní exekutor vyzývá adresáta, aby prostředky postižené exekučním příkazem ze dne 1.11.2013 pod č.j. 083 EX 1358/13-76 nevyplácel, ale deponoval a vyčkal dalších pokynů soudního exekutora, případně insolvenčního správce. V přípise je jako oprávněný označen ZVU Kovárna a.s., se sídlem Pražská 322, Hradec Králové, PSČ 501 47, IČ: 63219514 , a jako povinný Re GROUP, a.s., U Soudu 6200/17, Ostrava, PSČ 708 00, IČ: 25394738 . Odvolací soud má uvedenou listinou za doloženo, že odvolatel je oprávněným v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem JUDr. Kamilem Součkem, Exekutorský úřad Náchod, pod sp. zn. 083 EX 1358/13. Napadené usnesení, kterým soud pozastavil vykonatelnost opatření přijatých při provádění exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1, písm. c), lze podřadit pod úpravu § 109 odst. 6 IZ a odvolateli jako oprávněnému v exekučním řízení svědčí subjektivní legitimace k podání odvolání proti předmětnému usnesení soudu prvního stupně. Vzhledem k tomu, že napadené usnesení nebylo odvolateli doručováno zvlášť (§ 109 odst. 6, věta třetí in fine ) je odvolání podáno včas (oprávněnému dosud nezačala běžet lhůta k jeho podání-§ 204 odst. 1 o.s.ř.). -A

Poté co odvolací soud dovodil, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvoláním se nelze zabývat věcně.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 17.12.2013 insolvenčním návrhem věřitelky a) Gabriely anonymizovano , k němuž téhož dne přistoupila věřitelka b) Alena anonymizovano . Návrhem doručeným soudu dne 13.1.2014 dlužník navrhl vyhlášení moratoria na svůj majetek. Soud návrhu dlužníka dne 14.1.2014 usnesením vydaným pod č.j. KSOS 36 INS 36366/2013-A-9 vyhověl a následně usnesením ze dne 20.1.2014, č.j. KSOS 36 INS 36366/2013-A-11 ustanovil předběžným insolvenčním správcem dlužníka JUDr. Martina Frische, Svornosti 2, Havířov, PSČ 736 01, IČ: 71446699. Dne 22.1.2014 byl soudu doručen návrh dlužníka ve věci odblokování zadržování finančních prostředků , kterým se dlužník domáhal, aby soud přikázal Exekutorskému úřadu Náchod zrušení všech příkazů vedoucích k zablokování finančních prostředků dlužníka, a to po dobu platnosti moratoria . V návrhu tvrdil své pohledávky za pojišťovacími společnostmi (shodnými jako subjekty uvedené ve výroku I. napadeného usnesení) a tvrdil, že v rámci exekuce, prováděné JUDr. Kamilem Součkem, soudním exekutorem, se sídlem Exekutorského úřadu, Masarykovo náměstí 56, Náchod, PSČ 547 01, pod sp. zn. 083 EX 1358/13, byly zablokovány jeho příjmy na provizích ve prospěch exekutorského úřadu, proto je dlužník bez prostředků k provozu svého podniku. Následně soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením.

Dále z obsahu spisu vyplývá, že po vydání napadeného usnesení insolvenční soud usnesením ze dne 28.5.2014, č.j. KSOS 36 INS 36366/2013-A-36 zastavil insolvenční řízení, rozhodl o náhradě nákladů řízení a uložil věřitelkám zaplatit soudní poplatek (výroky I.-III.). Ve výroku IV. usnesení uložil insolvenčnímu správci, aby po právní moci rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení prostředky deponované z příjmu dlužníka převedl na účet dlužníka s tím, že si vyžádá označení čísla účtu od dlužníka, avšak výplatu prostředků provede až poté, co si u soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, ověří, že se jedná o účet, na nějž je vedena exekuce 083 EX 1358/13 , či je dána vědomost exekutora o existenci tohoto účtu. Usnesení bylo zveřejněno dne 28.5.2014 v insolvenčním rejstříku a dne 19.6.2014 nabylo právní moci.

Podle § 142 IZ, jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu jsou a) odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost, b) zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, c) zamítnutí insolvenčního návrhu.

Podle § 146 odst. 1 IZ účinností rozhodnutí podle § 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. -A

Odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že insolvenční řízení již bylo pravomocně zastaveno a rozhodnutí o jeho zastavení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku, je bezpředmětné zabývat se odvoláním proti rozhodnutí, kterým soud pozastavil vykonatelnost opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí, neboť od účinnosti usnesení o zastavení insolvenčního řízení dne 28.5.2014 již napadené usnesení žádné účinky nemá (§ 142, písm. b/, § 146 odst. 1 IZ). Proto odvolací soud odmítl odvolání odvolatele, které vzhledem k účinnosti rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení posuzuje jako bezpředmětné (§ 218 o.s.ř.).

O náhradě nákladů řízení o odvolání bylo rozhodnuto podle § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř., když ostatním účastníkům odvolacího řízení žádné náklady dle obsahu spisu nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 11. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu