3 VSOL 952/2015-B-33
KSOS 39 INS 10945/2012 3 VSOL 952/2015-B-33

Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Silvie anonymizovano , anonymizovano , bytem Kelč-Němetice 14, PSČ: 756 43, zastoupené JUDr. Štefanem Adamem, advokátem se sídlem, Kelč-Němetice 44, PSČ: 753 43, o zrušení konkursu, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.8.2015 č.j. KSOS 39 INS 10945/2012-B-25,

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrh dlužnice na zrušení konkursu dle ust. § 308 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Na odůvodnění uvedl, že dlužnice navrhla zrušení konkursu prohlášeného na její majetek usnesením soudu prvního stupně ze dne 21.10.2013, č.j. KSOS 39 INS 10945/2012-A-39, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21.1.2014 sen. zn. 3 VSOL 1125/2013-A-49. Tvrzeným důvodem pro zrušení konkursu je to, že její úpadek nebyl ani dodatečně osvědčen, neboť rozhodčí nález ze dne 8.6.2007, sp. zn. R 1/2007 , kterým byla spolu s Josefem Novosadem společně a nerozdílně zavázána k úhradě částky 700.000 Kč s příslušenstvím a kapitalizované smluvní pokuty ve výši 687.200 Kč společnosti VLAMA Trading s.r.o., je neplatný stejně jako smlouva o postoupení pohledávky ze dne 19.1.2010, kterou tato společnost nároky vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 18.8.2005 postoupila insolvenčnímu navrhovateli FOCUS-METAL s.r.o., který nebyl aktivně legitimován k podání návrhu. Soud prvního stupně uzavřel, že ke dni 21.10.2013, kdy byl zjištěn úpadek dlužnice pro platební neschopnost a na její majetek prohlášen konkurs, měla závazky vůči dvěma věřitelům (FOCUS METAL, s.r.o. a FOKR Czech s.r.o.), které neplnila po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, přičemž skutková zjištění osvědčující úpadek dlužnice jsou popsána v rozhodnutích jak prvostupňového, tak odvolacího soudu, který se rovněž vyjádřil k rozhodčímu nálezu, proti němuž dlužnice brojí. Námitky dlužnice o neplatnosti rozhodčího nálezu i smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 19.1.2010 soud posuzuje jako zcela irelevantní pro postup dle § 308 odst. 1 písm. a) IZ, neboť se nejedná o nová skutková tvrzení, která by vyvrátila původní osvědčení stavu úpadku dlužnice k okamžiku rozhodnutí o úpadku insolvenčním soudem (v této souvislosti soud odkázal na závěry vyslovené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2015, sen. zn. 29 NSČR 8/2013). V situaci, kdy stav úpadku dlužnice existoval ke dni rozhodnutí o úpadku a trvá rovněž v době rozhodování o jejím návrhu na zrušení konkursu, soud prvního stupně uzavřel, že zákonné předpoklady pro zrušení konkursu nejsou splněny.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice odvolání, v němž namítala, že soud věc nesprávně právně posoudil, když dovodil, že její námitky proti předmětnému rozhodčímu nálezu jsou irelevantní. Nové skutečnosti, které vyvracejí původní osvědčení stavu úpadku, spatřuje dlužnice v tom, že soud při rozhodování o úpadku a způsobu jeho řešení vyšel pouze ze zjištění, že ke dni podání insolvenčního návrhu měl insolvenční navrhovatel za dlužnicí vykonatelnou pohledávku na základě pravomocného rozhodčího nálezu. Soud však neprovedl důkaz o tom, jakým způsobem byl určen rozhodce a nezabýval se tím, zda byl určen na základě transparentních pravidel, v této souvislosti dlužnice poukázala na závěry nálezu Ústavního soudu ze dne 27.9.2012 sp. zn. III. ÚS 1624/12, podle něhož zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů nevylučuje, aby byla otázka pravomoci rozhodce zkoumána v exekučním řízení a dle dlužnice i v řízení insolvenčním. Vzhledem k tomu, že výběr rozhodce nebyl uskutečněn podle transparentních pravidel a výsledek jeho rozhodování není akceptovatelný, nemohly být jak pohledávka věřitele FOCUS METAL s.r.o. na jistině ve výši 700.000 Kč, tak pohledávka věřitele FOKR Czech s.r.o. ve výši 687.200 Kč splatné nejpozději dne 8.6.2007. Proto nebylo prokázáno, že dlužnice tyto závazky neplnila po dobu delší tří měsíců. V exekučním řízení zahájeném návrhem věřitele FOKR Czech s.r.o. k vymožení jeho pohledávky byla nařízená exekuce pravomocně odložena do pravomocného skončení řízení o zastavení exekuce. Dne 11.5.2015 vydal Okresní soud ve Vsetíně-pobočka ve Valašském Meziříčí v exekučním řízení rozhodnutí o zastavení exekuce, o odvolání proti němu dosud nebylo rozhodnuto. Vzhledem k tomu se dlužnice v odvolacím řízení domáhá změny napadeného usnesení tak, že konkurs prohlášený na její majetek se zrušuje.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Zjištění o dosavadním průběhu insolvenčního řízení, uvedená v odůvodnění napadeného usnesení jsou správná, odpovídají obsahu spisu a odvolací soud z nich vychází (ostatně tato zjištění dlužnice v odvolání nezpochybňuje). Dále z obsahu spisu, a to protokolu o přezkumném jednání konaném dne 14.5.2013 a upraveného seznamu přihlášených pohledávek vyplývá, že v insolvenčním řízení byly zjištěny pohledávky věřitelů č. 1 FOKR Czech s.r.o., č. 2 FOCUS METAL s.r.o. (které byly přihlášeny jako splatné dne 19.12.2005) a č. 3 GE Money Bank, a.s. V podání ze dne 31.7.2015 dlužnice soudu sdělila, že usnesením Okresního soudu ve Vsetíně-pobočka ve Valašském Meziříčí ze dne 10.11.2014 vydaném v řízení sp. zn. 15 EXE 686/2011 byla exekuce odložena do pravomocného skončení řízení o zastavení exekuce, toto usnesení bylo k odvolání oprávněného FOKR Czech s.r.o. potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.1.2015 sp. zn. 9 Co 49/2015. Odklad exekuce byl proveden dle § 54 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb. a dne 11.5.2015 vydal Okresní soud ve Vsetíně-pobočka ve Valašském Meziříčí v řízení sp. zn. 15 EXE 686/2011 dosud nepravomocné rozhodnutí o zastavení exekuce. V podání ze dne 9.11.2015 dlužnice uvedla, že na den 25.11.2015 insolvenční správce JUDr. Pavel Korta a soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána opakovaně nařídili elektronickou dražbu nemovitostí dlužnice s tím, aby docílili zrušení konkursu dlužnice, přestože její úpadek nebyl osvědčen. Proto dlužnice žádá, aby soud v rámci své dohlédací činnosti učinil opatření za účelem zabránit zpeněžení nemovitostí, které představují podstatnou část majetkové podstaty dlužnice do doby, kdy odvolací soud rozhodne o odvolání dlužnice proti předmětnému usnesení. Dle obsahu insolvenčního spisu, jak zveřejněn v insolvenčním rejstříku ke dni rozhodování insolvenčního soudu, dosud nedošlo ke zpeněžení nemovitostí v majetku dlužnice.

Podle ustanovení § 308 odst. 1, písm. a) IZ, insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty,

V tomto řízení se dlužnice domáhá zrušení konkursu, který byl na její majetek prohlášen spolu s rozhodnutím o jejím úpadku (§ 148 IZ). Tvrdí, že den 8.6.2007, kdy bylo rozhodnuto o nároku VLAMA Trading s.r.o. (právního předchůdce věřitelů FOKR Czech s.r.o. a FOCUS METAL s.r.o.) rozhodčím nálezem rozhodkyně JUDr. Ladislavy Stradějové, nelze posuzovat jako nejzazší den splatnosti jeho pohledávky, protože rozhodkyně neměla pravomoc k vydání rozhodčího nálezu. Nedostatek její pravomoci dovozuje z neplatnosti ujednání o způsobu určení rozhodce. Proto dle dlužnice nelze dovodit, že ke dni 21.10.2013, kdy o jejím úpadku rozhodl soud prvního stupně, neplní pohledávky věřitelů FOKR Czech s.r.o. a FOCUS METAL s.r.o., o něž soud opřel svůj závěr o jejím stavu úpadku, po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti a nebyl naplněn znak úpadku dle § 3 odst. 1, písm. c) IZ. Dále tvrdí, že smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 19.1.2010, uzavřenou mezi VLAMA Trading s.r.o. jako postupitelem a FOCUS METAL s.r.o. jak postupníkem, jíž měly být postoupeny všechny nároky ze smlouvy o půjčce přisouzené rozhodčím nálezem, tyto nároky nemohly přejít a tento věřitel nebyl k podání insolvenčního návrhu aktivně legitimován (dlužnice výslovně netvrdí neplatnost postupní smlouvy, jak dovodil soud prvního stupně).

Odvolací soud se zcela shoduje se závěrem soudu prvního stupně v tom, že dlužnice se v návrhu na zrušení konkursu domáhá pouze jiného právního hodnocení těch skutečností, z nichž vyšel insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku. To však nemůže být důvodem ke zrušení konkursu dle ustanovení § 308 odst. 1, písm. a) IZ. Jak vysvětlil Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 26.2.2015 sen. zn. 29 NSČR 8/2013, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 73/2015 (na něž odkázal rovněž soud prvního stupně), institut § 308 IZ není náhradou opravných prostředků proti rozhodnutím o úpadku a prohlášení konkursu. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud rovněž cituje komentářovou literaturu, a to pasáž díla Kozák, J., Budín, P., Dadam, A., Pachl, L.: Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha, ASPI a. s., 2008, str. 404, v němž se uvádí, že: Důvodem pro zrušení konkursního řízení dle ustanovení § 308 odst. l písm. a/ je dodatečné zjištění, že není osvědčen dlužníkův úpadek. K takovéto situaci může dojít v případě, kdy k rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení formou konkursu dojde např. za nezájmu samotného dlužníka, který nereaguje na podání vůči němu směřovaná, ať již vědomě či z nedbalosti. V důsledku toho může dojít k závěru insolvenčního soudu o úpadku dlužníka. Poté co usnesení o úpadku dlužníka nabude právní moci, dlužník začne být aktivní a tvrdí, v podání u insolvenčního soudu, že stav úpadku, o kterém bylo rozhodnuto, u něj nenastal. Svá tvrzení však musí soudu doložit, soud si dle ustanovení § 86 k tomuto tvrzení může provést i další důkazy (str. 404, bod 2.). Insolvenční soud vyhoví návrhu na zrušení konkursu, pokud původní osvědčení stavu úpadku k okamžiku rozhodnutí o úpadku insolvenčním soudem je novými zjištěními vyvráceno a současně stav úpadku nenastal ani následovně po vydání rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení konkursem. Hospodaření dlužníka tedy není v úpadku v okamžiku, kdy insolvenční soud o návrhu na zrušení konkursu rozhoduje (str. 404, bod 3.).

Na uvedené závěry navázal Nejvyšší soud v usnesení ze dne 27.5.2015 sen. zn. 29 NSČR 13/2014 (dostupném veřejnosti na www.nsoud.cz), v němž opakoval, že postup podle ustanovení § 308 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona není náhradou opravných prostředků proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud zjistil, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí (rozhodnutí o úpadku), ani proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (prohlásil konkurs na majetek dlužníka). Byly-li zjištěny pohledávky přihlášených věřitelů, je pro účely rozhodnutí o návrhu dlužníka na zrušení konkursu podle ustanovení § 308 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona nevýznamná argumentace dlužníka zpochybňující existenci, případně výši zjištěných pohledávek. Akceptace opačného názoru by totiž znamenala nepřijatelnou možnost revize výsledků přezkumu přihlášených pohledávek (srov. ustanovení § 190 a násl. insolvenčního zákona). V této věci dlužnice existenci ani výši pohledávek věřitelů nezpochybňuje; rozhodčím nálezem vydaným rozhodkyní, která dle dlužnice neměla k jeho vydání pravomoc, argumentuje pouze ve vztahu ke dni splatnosti pohledávek věřitelů FOKR Czech s.r.o. a FOCUS METAL s.r.o. Přitom však zcela pomíjí, že splatnost pohledávek těchto věřitelů ve vazbě na den vydání rozhodčího nálezu je nejzazším dnem jejich splatnosti, když splatnost pohledávky věřitele FOCUS METAL s.r.o. na jistině nastala již 20.11.2005 a rozhodčí žalobu, kterou byla uplatněna také pohledávka na smluvní pokutě (pohledávka věřitele FOKR Czech s.r.o.), dlužnice převzala dne 14.5.2007, jak je uvedeno v odůvodnění potvrzujícího usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21.1.2014 sen. zn. 3 VSOL 1125/2013-A-49. Dlužnice tak žádá o revizi již jednou přijatých závěrů o splatnosti pohledávek těchto věřitelů, což není přípustné jinak, než v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí odvolacího soudu.

S názorem dlužnice, že otázkou pravomoci rozhodce se lze zabývat i v insolvenčním řízení, odvolací soud v zásadě souhlasí. Tato otázka je však významná zejména tam, kde je podstatné vyřešit povahu pohledávky a od toho se odvíjející režim pohledávky, zejména ve sporu o její určení (§ 199 IZ).

Jako další argument pro zrušení konkursu z důvodu dodatečného (ne)osvědčení jejího úpadku dlužnice tvrdí okolnosti o průběhu exekučního řízení, jehož předmětem byla pohledávka věřitele FOKR Czech s.r.o. Tato tvrzení jsou z hlediska důvodnosti návrhu na zrušení konkursu irelevantní. Z toho, že exekuční řízení, jehož předmětem je vymožení pohledávky přisouzené rozhodčím nálezem, bylo (nepravomocně) zastaveno proto, že rozhodčí nález byl vydán rozhodcem, který k jeho vydání neměl pravomoc z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky, nelze o stavu úpadku dlužnice činit žádné závěry. Rozhodčí nález není důvodem vzniku pohledávky dle hmotného práva, ale je pouze předpokladem (státem) vynuceného splnění přisouzeného práva (§ 40 zák. č. 120/2001 Sb. exekuční řád, § 274 o.s.ř.). Pokud takový titul není perfektní, nemůže být přiznané právo státem garantovaným postupem vymoženo. Pro závěr, zda pohledávka z hlediska osvědčení úpadku existovala ke dni rozhodnutí o úpadku je to, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, nevýznamné. I pro uspokojení vykonatelné pohledávky je v insolvenčních poměrech významné jen to, zda byla zjištěna. Proto není vyloučeno, aby pohledávka nevymožitelná v exekuci proto, že rozhodčí nález byl vydán rozhodcem, který k jeho vydání neměl pravomoc, byla v insolvenčním řízení uspokojena (neboť byla zjištěna).

V situaci kdy dlužnice netvrdí a neosvědčuje žádné nové skutečnosti, kterými by vyvrátila osvědčení stavu úpadku ke dni 21.10.2013 a ani později, nelze jejímu návrhu na zrušení konkursu vyhovět; otázkou zpeněžování majetkové podstaty se není třeba zabývat.

Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 11. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu