3 VSOL 95/2013-A-23
KSBR 26 INS 13688/2012 3 VSOL 95/2013-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , adresa pro doručování: Pelhřimov, Mezná 29, PSČ 393 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.11.2012, č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-10,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) insolvenční řízení zastavil.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 9.8.2012, č.j KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 uložil soud dlužnici, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč a poučil ji o tom, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, soud insolvenční řízení zastaví. Dlužnice proti tomuto usnesení odvolání nepodala, usnesení proto nabylo právní moci dne 29.8.2012. Posledním dnem lhůty k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení bylo pondělí dne 3.9.2012, ze záznamu účtárny krajského soudu však bylo zjištěno, že záloha zaplacena nebyla.

Dne 29.11.2012 bylo soudu prvního stupně doručeno podání dlužnice ze dne 26.11.2012 (jež bylo předáno poště k přepravě dne 28.11.2012), které dlužnice sice označila jako odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012 (odvolání též podával samostatně manžel, sp.zn. KSBR 26 INS 13685/2012 ze dne 23.8.2012) s uvedením údaje č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 , nicméně je zjevné, že tímto podáním reagovala na usnesení Krajského soudu v Brně o zastavení insolvenčního řízení, když (jak bude dále vysvětleno) odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012, č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 (jímž byla dlužnici uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč) podala dlužnice včas, dne 23.8.2012. Odvolání dlužnice ze dne 26.11.2012 proto odvolací soud posoudil jako odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.11.2012, č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-10 o zastavení insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení insolvenčního řízení je předčasné.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Brně usnesením ze dne 9.8.2012, č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 uložil dlužnici podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 IZ, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo složila v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně.

Především nelze souhlasit se soudem prvního stupně, že dlužnice proti tomuto usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení (včasné) odvolání nepodala.

Je třeba uvést, že Krajský soud v Brně odvolání dlužnice ze dne 26.11.2012, jímž reagovala na usnesení soudu prvního stupně o zastavení insolvenčního řízení, posoudil (s ohledem na údaje v něm uvedené) jako odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012, č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 o uložení povinnosti dlužnice zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a toto odvolání dlužnice svým usnesením ze dne 3.12.2012, č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-13 jako pozdě podané odmítl. K odvolání dlužnice ze dne 12.12.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.12.2012, č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-13 (o odmítnutí odvolání dlužnice pro opožděnost) však Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 13.2.2013, č.j. KSBR 26 INS 13688/2012, 3 VSOL 1017/2012-A-

21 rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012, č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 se neodmítá. V odvolacím řízení totiž bylo zjištěno, že dlužnice podala odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012, č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 o uložení povinnosti dlužnice zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení již v podání ze dne 23.8.2012, které bylo předáno poště k přepravě téhož dne a doručeno Krajskému soudu v Brně dne 24.8.2012, v důsledku pochybení soudu prvního stupně však bylo založeno nesprávně mezi kopie písemností ve spise Krajského soudu v Brně sp.zn. KSBR 26 INS 13685/2012, neboť soud s tímto podáním dlužnice zacházel jako se stejnopisem odvolání dlužníka Pavla Krásy.

O odvolání dlužnice ze dne 23.8.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.8.2012, č.j. KSBR 26 INS 13688/2012-A-8 o uložení povinnosti dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení odvolacím soudem dosud rozhodnuto nebylo, takže uvedené usnesení právní moci dosud nenabylo.

Z uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 14. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu