3 VSOL 945/2015-A-15
KSBR 38 INS 8438/2015 3 VSOL 945/2015-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníků a) Evy Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Jihlava, Srázná 4308/8, PSČ: 586 01, a b) Miroslava Biedermanna, nar. 19.4.1969, bytem tamtéž, o insolvenčním návrhu dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 38 INS 8438/2015-A-9 ze dne 9.7.2015,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 38 INS 8438/2015-A-3 ze dne 7.4.2015 o odmítnutí insolvenčního návrhu (výrok I.) a zastavil insolvenční řízení (výrok II.). V důvodech rozhodnutí soudu prvního stupně uvedl, že usnesením č. j. KSBR 38 INS 8438/2015-A-3 ze dne 7.4.2015 soud rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníků. Dlužníci proti tomuto rozhodnutí podali odvolání, o kterém dosud nebylo rozhodnuto. Podáním ze dne 5.6.2015 vzali dlužníci svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zcela zpět. Soud proto podle ustanovení § 130 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), zrušil rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci samostatná odvolání. V odvolání shodně uvedli, že zpětvzetí návrhu učinili z důvodu probíhajícího rozvodového řízení. V současné době jsou již pravomocně rozvedeni, a proto podávají odvolání s tím, aby mohlo řízení o oddlužení dále pokračovat.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání dlužníků byla podána včas a osobami oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že nejsou důvodná.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužníci podali u soudu prvního stupně dne 31.3.2015 insolvenční návrh spojený se společným návrhem dlužníků-manželů na povolení oddlužení. Usnesením č. j. KSBR 38 INS 8438/2015-A-3 ze dne 7.4.2015 soud prvního stupně insolvenční návrh dlužníků odmítl. Proti tomuto usnesení dlužníci podali odvolání, podáním ze dne 1.6.2015 (doručeným soudu prvního stupně dne 5.6.2015) dlužníci vzali zpět insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Podle ustanovení § 129 odst. 1 IZ, insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ustanovení § 130 odst. 1 IZ, je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Podle ustanovení § 41a odst. 4 o.s.ř., úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem.

Koncepce ustanovení § 129 a § 130 IZ vychází z principu, že insolvenční navrhovatel má plné dispoziční právo ke svému podanému návrhu, a to až do doby rozhodnutí o úpadku, přičemž zákon preferuje dispozici s insolvenčním návrhem v případě, kdy jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu ještě není pravomocné. Insolvenční soud tak bez dalšího rozhodne o zrušení svého rozhodnutí, kterým insolvenční řízení končí jinak než rozhodnutím o úpadku, a insolvenční řízení zastaví. Přitom z ustanovení § 41a odst. 4 o.s.ř. vyplývá, že úkon může být odvolán jen, jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem, to je procesní úkon, který lze odvolat, se tak považuje za odvolaný jen tehdy, jestli jeho odvolání dojde soudu nejpozději (ve stejný den) s odvolávaným procesním úkonem.

Vzhledem k tomu, že dlužníci poté, co podali odvolání (o kterém dosud nebylo rozhodnuto) proti rozhodnutí, kterým byl jejich insolvenční návrh odmítnut, vzali svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zcela zpět, soud prvního stupně postupoval podle ustanovení § 130 odst. 1 IZ, své rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zrušil a insolvenční řízení zastavil. Pokud dlužníci až v rámci podaného odvolání proti tomuto rozhodnutí mínili odvolat úkon, kterým vzali zpět insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, učinili tak poté, co jejich zpětvzetí návrhu již došlo soudu (nikoli nejpozději současně s tímto úkonem), a proto takový úkon nemá žádné účinky. Naopak účinný je tak úkon, kterým dlužníci vzali zpět insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 10. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu