3 VSOL 940/2015-A-22
KSBR 40 INS 8656/2015 3 VSOL 940/2015-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Ing. Rastislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Blučina, Hřbitovní 147, PSČ 664 56, o insolvenčním návrhu věřitelů a) GO INVEST SE, se sídlem Brno, Staré Brno, Leitnerova 975/34, PSČ 602 00, identifikační číslo: 29369223, a b) STAVBY KALOČAY s.r.o., se sídlem Brno, Židenice, Táborská 274/254, PSČ 615 00, identifikační číslo: 29366364, o odvolání věřitele b) proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 40 INS 8656/2015-A-11 ze dne 21.7.2015, takto:

Odvolání věřitele b) STAVBY KALOČAY s.r.o. se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil insolvenčnímu navrhovateli-věřiteli GO INVEST SE povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení na blíže specifikovaný účet soudu nebo v hotovosti na pokladně soudu.

Proti tomuto rozhodnutí podal včasné odvolání věřitel STAVBY KALOČAY s.r.o., který přistoupil do řízení podáním doručeným soudu prvního stupně dne 7.8.2015. Odvolatel se domáhá změny napadeného rozhodnutí tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebude uložena nebo bude uložena ve výši 15.000 Kč s tím, že je připraven zálohu v této výši obratem uhradit.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 107 odst. 1 IZ, další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele.

Podle ustanovení § 107 odst. 2 IZ, pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 1.4.2015 insolvenčním návrhem věřitele GO INVEST SE, kterým se domáhá rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Soud prvního stupně usnesením č. j. KSBR 40 INS 8656/2015-A-11 ze dne 21.7.2015 uložil tomuto insolvenčnímu navrhovateli, to je GO INVEST SE, povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, toto rozhodnutí mu bylo doručeno dne 24.7.2015. Následně podáním doručeným soudu prvního stupně dne 7.8.2015 do insolvenčního řízení přistoupila jako další insolvenční navrhovatel společnost STAVBY KOLOČAY s.r.o., která podáním ze dne 10.8.2015 (doručeným soudu prvního stupně téhož dne) podala proti rozhodnutí o uložení povinnosti věřiteli (GO INVEST SE) zaplatit zálohu na náklady insolvenční řízení odvolání.

Z ustanovení § 201 o.s.ř. vyplývá, že subjektivní legitimaci k podání odvolání zákon přiznává v prvé řadě účastníku řízení, avšak legitimaci k odvolání nemá účastník řízení bez dalšího. Z povahy odvolání jakožto řádného opravného prostředku totiž vyplývá, že odvolání může podat jen ten účastník, kterému nebylo rozhodnutím soudu prvního stupně plně vyhověno, popřípadě kterému byla tímto rozhodnutím způsobena jiná určitá újma na jeho právech. Rozhodujícím přitom je výrok rozhodnutí soudu prvního stupně, neboť existenci případné újmy lze posuzovat jen z procesního hlediska. Při tomto posuzování nelze brát v úvahu subjektivní přesvědčení účastníka řízení, ale jen objektivní skutečnost, že rozhodnutím soudu mu byla způsobena určitá, třeba i nepříliš významná újma, kterou lze odstranit zrušením nebo změnou napadeného rozhodnutí.

V dané věci nebyla napadeným rozhodnutím odvolateli způsobena žádná újma (nebyla mu uložena žádná povinnost), a proto podle odvolacího soudu není odvolatel subjektivně legitimován k podání odvolání proti tomuto rozhodnutí. Přitom z ustanovení § 107 odst. 2 IZ vyplývá, že pro odvolatele jako dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud odvolání věřitele b) podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. jako odvolání podané osobou neoprávněnou odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, navrhujícím věřitelům a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 10. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu