3 VSOL 94/2011-P9-7
KSBR 45 INS 3123/2009 3 VSOL 94/2011-P9-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , r.č. 640928/1780, bytem Sněžné 34, 592 03 Žďár nad Sázavou, o přihlášce pohledávky věřitele č. 9 ESSOX s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice, IČ 26764652, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 3123/2009-PP 9-2 ze dne 7.2.2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 45 INS 3123/2009-PP9-2 ze dne 7.2.2011 se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele ESSOX s.r.o. , se sídlem Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice, IČ 26764652 ze dne 31.1.2011 ve výši 27.015,45 Kč doručená insolvenčnímu soudu 3.2.2011 na pohledávku se neodmítá .

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl označenou přihlášku pohledávky věřitele č. 9 (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že rozhodnutím ze 7.7.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka a v tomto rozhodnutí pod výrokem IV. byli vyzváni věřitelé dlužníka, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky, a současně byli poučeni o skutečnosti, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takové přihlášky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Posledním dnem, kdy bylo možno účinně uplatnit přihlášku pohledávky, byl den 6.8.2009. Věřitel ESSOX s.r.o. přihlásil svou pohledávku podáním ze dne 31.1.2011 doručeným insolvenčnímu soudu 3.2.2011. Protože tato přihláška byla podána po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem pro podávání přihlášek, a byla tedy podána opožděně, soud prvního stupně tuto přihlášku odmítl podle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb. s poukazem na ust. § 173 odst. 1 téhož zákona.

Toto usnesení napadl věřitel odvoláním. Uvedl, že má zato, že odmítnutí jeho přihlášky není důvodné, neboť přihláška byla podána včas vzhledem k tomu, že do doby podání odvolání není dlužník v insolvenčním rejstříku označen v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 182/2006 Sb., a proto je odvolatel toho názoru, že lhůta pro podání přihlášky ještě stále běží. Uvedl, že v insolvenčním rejstříku je dlužník stále označen pouze datem narození, a nikoliv rodným číslem, což je v rozporu s uvedeným ustanovením insolvenčního zákona, neboť dlužník je fyzickou osobou, a proto musí být zapsán do seznamu dlužníků jménem, příjmením, bydlištěm a rodným číslem, a pouze nemá-li rodné číslo, datem narození. Toto pochybení v označení dlužníka nemůže jít na vrub odvolatele. K tomu odkázal i na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 1013/2010-P8-7, kde v obdobném předmětu řízení již bylo rozhodnuto, a navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení o jeho přihlášce pohledávky. K odvolání předložil výpis z insolvenčního rejstříku dlužníka z 10.2.2011, v němž chybí označení rodného čísla dlužníka, který je označen pouze datem narození a uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší třiceti dnů a delší dvou měsíců.

Podle ustanovení § 420 odst. 1 a odst. 2 IZ, je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobou, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo. Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční soud usnesením ze dne 7.7.2009 rozhodl k návrhu navrhovatele Reticulum a.s. o zjištění úpadku dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Fišerova 14/409, Brno, ustanovil insolvenčního správce a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s tím, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto rozhodnutí insolvenčního soudu bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 7.7.2009. V tomto rozhodnutí tedy dlužník nebyl označen rodným číslem, ale pouze bydlištěm a datem narození. Z obsahu spisu dále vyplývá, že rodné číslo dlužníka bylo vloženo do insolvenčního rejstříku až dne 15.2.2011 v 11.44 hod. Věřitel č. 9 svou přihlášku pohledávky datovanou dnem 31.1.2011 doručil insolvenčnímu soudu 3.2.2011.

Zákonná koncepce veřejné přístupnosti údajů v insolvenčních řízeních je založena právě na informovanosti účastníků řízení a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který je dle ust. § 419 odst. 1 IZ informačním systémem veřejné správy (ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.). Je veřejně přístupný na internetu a poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Podmínky služby provozované v rámci informačního systému veřejné správy vycházejí z údajů, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (§ 420 IZ). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození. Povinné údaje zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo (ust. § 420 odst. 4 IZ). Tento zápis provádí soud z úřední povinnosti a pouze řádná identifikace dlužníka údaji uvedenými v ustanovení § 420 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 IZ umožňuje věřitelům porovnáním svých údajů s údaji v informačním systému (ISIR) pravidelně zjišťovat, zda ohledně dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení, a posléze sledovat i jeho průběh.

Odvolatel nemá v přezkoumávané věci postavení osoby, jíž se doručuje rozhodnutí o úpadku zvlášť (§ 138 IZ), proto je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ale nutně platí, že lhůta k podání přihlášky pohledávky začne věřiteli běžet pouze za předpokladu, že informace o dlužníku byla v systému ISIR řádně zveřejněna ve smyslu ust. § 420 odst. 1 IZ. Tento závěr byl přijat soudy při jejich rozhodovací praxi, jak vyplývá nejen z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, na které odvolatel odkázal, ale pokud jde o zapsání idenfitikačního čísla dlužníka-podnikatele např. i z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. VSPH 697/2010-P26-7 z 11.11.2010, nebo č.j. 1 VSPH 775/2010-P12-7 z 5.10.2010.

V přezkoumávané věci insolvenční soud zapsal rodné číslo dlužníka do systému ISIR až dne 15.2.2011, tedy až po uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek (která uplynula dnem 6.8.2009), přestože mezi údaje zapisované o dlužníku v přezkoumávané věci patřilo i rodné číslo, neboť z obsahu spisu se nepodává, že by dlužník rodné číslo neměl.. Do té doby tedy nemohl věřitel vyhledat dlužníka v systému ISIR podle jeho rodného čísla, proto mu také ani nemohla uplynout lhůta k podání přihlášky pohledávky. Proto závěr insolvenčního soudu o tom, že přihláška pohledávky odvolatele je opožděná, není správný.

Odvolací soud proto podle ust. § 220 odst. 3 o.s.ř. (§ 7 odst. 1 IZ) rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se přihláška věřitelovy pohledávky neodmítá. Tímto výrokem je bez dalšího odklizen i výrok II. napadeného usnesení o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolateli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 24. února 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu