3 VSOL 937/2015-A-14
KSBR 37 INS 16522/2015 3 VSOL 937/2015-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Ing. Ivony anonymizovano , anonymizovano , bytem Fintajslova 2387/12, Břeclav, PSČ: 690 02, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.7.2015, č.j. KSBR 37 INS 16522/2015-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice postupem podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona proto, že dlužnice, ač vyzvána a poučena, soudu nedoložila opravený seznam závazků, obsahující zákonem požadované náležitosti, a nedoložila řádný seznam zaměstnanců. Na odůvodnění uvedl, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 23.6.2015, spojeným s návrhem na povolení oddlužení, domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud dlužnici vyzval usnesením ze dne 29.6.2015 (jedná se o usnesení č.j. KSBR 37 INS 16522/2015-A-7), doručeným 1.7.2015, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení svůj insolvenční návrh doplnila tak, že soudu předloží nový a opravený seznam závazků s uvedením údaje o splatnosti jednotlivých závazků (den, měsíc a rok) ke všem závazkům a dále seznam zaměstnanců s tím, že nemá-li žádné zaměstnance, uvede to v seznamu výslovně. Přitom ji poučil o povinnosti seznamy podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Dlužnice reagovala podáním ze dne 8.7.2015 v němž uvedla, že nemá žádné zaměstnance, aniž by je opatřila doložkou správnosti a úplnosti. Opravený seznam závazků nepředložila, přitom v seznamu závazků připojeném k návrhu neoznačila u závazku vůči věřiteli TARAKAN a.s. a věřiteli Stavební spořitelna, a.s. datum splatnosti, ačkoliv uvedla, že se jedná o zesplatněné úvěry. U ostatních závazků uvedla jako datum splatnosti pouze měsíc a rok.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice odvolání. Namítla, že v této věci k návrhu připojila identické listiny, jako v předchozích řízeních ve věcech sp. zn. KSBR 30 INS 16684/2012 a sp. zn. KSBR 37 INS 117143/2013, v nichž soud rozhodl nikoli pro vady příloh. Setrvala na svém názoru, že požadavkům insolvenčního soudu dle usnesení ze dne 29.6.2015 č.j. KSBR 37 INS 16522/2015-A-7 vyhověla, proto se, podle obsahu odvolání, v odvolacím řízení domáhá změny napadeného usnesení tak, aby o jejím insolvenčním návrhu soud dále jednal.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu, mimo zjištění uvedených v odůvodnění přezkoumávaného usnesení, vyplývá, že dlužnice v bodě 07 insolvenčního návrhu, vyhrazeném popisu rozhodujících skutečností o svém úpadku, uvedla tvrzení o důvodech, pro které nebyla schopna dále splácet své závazky (změna pracovní pozice v zaměstnání a nepředpokládané snížení výdělku na nové pracovní pozici). V bodě 17 návrhu označila své nezajištěné závazky, které popsala jejich věřiteli (označenými pouze obchodní firmou) a výší; jako důvod vzniku každého závazku uvedla číselné kombinace (z některých lze dovodit, že se jedná o čísla účtů). Dále v podrobnostech odkázala na přílohu. V seznamu závazků, opatřeném doložkou správnosti a úplnosti, popsala všechny své jednotlivé závazky jejich věřiteli (které označila dle ust. § 103 odst. 1 IZ), výší a důvodem vzniku. U dvou závazků, a to vůči věřiteli TARAKAN a.s. a vůči věřiteli Stavební spořitelna, a.s. neuvedla splatnost, ostatní závazky popsala jejich splatností tak, že označila měsíc a rok, od kterého jsou po splatnosti (např. závazek vůči HOME CREDIT a.s. ve výši 64.410 Kč je po splatnosti od 06/2012 ).

Podle § 103 odst. 1 věty první a odst. 2 IZ, insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

U dlužníka, který není podnikatelem, se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Přitom v otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1 písm. c/ IZ) může být konkrétní dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2 písm. a/ IZ), nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2 písm. b/ IZ), anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2 písm. c/ IZ). K tomu viz například usnesení Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. 29 NSČR 1/2008 ze dne 27.1.2010 (publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod poř. č. 88/2010, dále též jen R 88/2010 ). V usnesení ze dne 20.5.2010 sen. zn. 29 NSČR 22/2009, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí pod. č. 26/2011 (dále též jen R 26/2011 ), Nejvyšší soud konstatoval, že jeho judikatura doposud neuzavřela prostor úvaze o zvláštní povaze listin, které tvoří povinnou (insolvenčním zákonem předepsanou) přílohu insolvenčního návrhu dlužníka a jejichž obsah je definován insolvenčním zákonem; konkrétně jde o seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců. Těchto seznamů se dlužník pro účely posouzení, zda splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek či hrozící úpadek, však nemůže dovolávat v případě, že předložené seznamy nemají všechny náležitosti vyžadované insolvenčním zákonem ve vztahu k přílohám insolvenčního návrhu.

Z výše uvedených zjištění o obsahu insolvenčního návrhu dlužnice vyplývá, že ten neobsahuje vylíčení rozhodujících okolností o jejím úpadku již proto, že z něj nelze dovodit nic o splatnosti (alespoň dvou) jejích závazků (v bodě 07 ani v bodě 17 návrhu dlužnice neuvádí žádná tvrzení o splatnosti svých závazků). Vzhledem k tomu, že k návrhu připojený seznam závazků, neobsahuje údaje o splatnosti (všech) v něm uvedených jednotlivých závazků a proto neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v § 104 odst. 3 IZ, nelze ani z něj čerpat údaje o splatnosti alespoň dvou závazků dlužnice ( R 26/2011 ).

Proto je nevýznamné, že odvolací soud se neztotožnil s názorem soudu prvního stupně, že seznam závazků neobsahuje údaj o splatnosti alespoň dvou peněžitých závazků dlužnice vůči dvěma věřitelům. Z údaje o kalendářním měsíci, od nějž je dlužnice v prodlení s plněním toho kterého závazku, lze dovodit, že splatnost jejího závazku nastala nejpozději posledním dnem předchozího měsíce (ust. § 559 odst. 2, § 517 odst. 1 zákona č. 40/964 Sb., který je třeba aplikovat na vztahy dlužnice k věřitelům, jak plyne z doby tvrzeného prodlení, § 3028 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb.).

Odvolací soud, na rozdíl od soudu prvního stupně, z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že již samotný insolvenční návrh dlužnice nebyl řádný, neboť neobsahoval vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují její úpadek. Proto jej bylo možno bez dalšího odmítnout postupem dle § 128 odst. 1 IZ, aniž bylo dlužnici třeba vyzývat k jeho doplnění postupem podle § 128 odst. 2 IZ.

Dlužnice návrh dle požadavku soudu nedoplnila a její námitka, že tak učinila důvodná není (pokud by tomu tak bylo a dlužnice by odstranila vady seznamu závazků a uvedla splatnost závazků vůči věřitelům TARAKAN a.s. a Stavební spořitelna, a.s., a pokud by připojila i seznam zaměstnanců, v němž by tvrdila, že žádné zaměstnance nemá a opatřila jej doložkou správnosti a úplnosti, bylo by možno o jejím návrhu dále jednat). Odkazy dlužnice na postup soudu v jiných řízeních jsou bez významu, právně významným je pouze postup soudu v tomto řízení.

Na základě shora uvedeného odvolací soud, byť z jiných důvodů, napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 28. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu