3 VSOL 934/2013-P4-10
KSOS 33 INS 25351/2012 3 VSOL 934/2013-P4-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Věrou Vyhlídalovou ve věci dlužnice Moniky Polkorábové, nar. 2.11.1973, bytem Kopřivnice, Kpt. Nálepky 1064, PSČ 742 21, o přihlášce pohledávky věřitele č. 4 REALIT-STAV RK s.r.o., se sídlem Příbor, Štramberská 428, PSČ 742 58, identifikační číslo: 25350595, zastoupeného Mgr. Jiřím Mikundou, advokátem se sídlem Štramberk, Drážné 934, PSČ 742 66, o odvolání věřitele REALIT-STAV RK s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.8.2013 č.j. KSOS 33 INS 25351/2012-P4-3, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.8.2013 č. j. KSOS 33 INS 25351/2012-P4-3

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 9.8.2013 č. j. KSOS 33 INS 25351/2012-P4-3 přihlášku pohledávky věřitele č. 4 č. přihl. P4 REALIT-STAV RK s.r.o. odmítl (výrok I.) s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

Usnesením ze dne 27.8.2013 č. j. KSOS 33 INS 25351/2012-P4-4 pak Krajský soud v Ostravě usnesení ze dne 9.8.2013 č. j. KSOS 33 INS 25351/2012-P4-3 postupem podle § 164 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. opravil tak, že správně zní: Přihláška pohledávky věřitele č. 4 č. přihl. P4 REALIT-STAV RK s.r.o. se v nezjištěné části 41.373,40 Kč odmítá (výrok I.) s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast přihlášeného věřitele v části odmítnuté pohledávky podle výroku I. v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

Dne 3.9.2013 došlo soudu odvolání věřitele ze dne 2.9.2013, v němž odvolatel namítá, že usnesení ze dne 27.8.2013 č. j. KSOS 33 INS 25351/2012-P4-3 vychází z nesprávného posouzení přihlášené pohledávky a z nesprávného posouzení procesního postavení účastníků incidenčního sporu, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 ICm 651/2013. Odvolatel zdůraznil, že uplatnil pohledávku co do výše 88.500 Kč jako pohledávku vykonatelnou a odkázal na soudní rozhodnutí, z něhož vykonatelnost dovozuje. V rozsahu částky 41.373,40 Kč přihlásil pohledávku jako nevykonatelnou. Insolvenční správkyně popřela celou pohledávku, ovšem pouze ohledně pohledávky nevykonatelné ve výši 41.373,40 Kč je na věřiteli, aby podal incidenční žalobu, což v daném případě skutečně neučinil. Ohledně pohledávky vykonatelné ve výši 88.500 Kč je podání žaloby na insolvenčním správci. Insolvenční správce žalobu podal, řízení bylo vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 ICm 651/2013 a skončilo se zastavením řízení z důvodu zpětvzetí žaloby. Podle odvolatele důsledkem zpětvzetí žaloby není odmítnutí pohledávky, nýbrž její oprávněnost a další nakládání jako s pohledávkou zjištěnou. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 4 se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Dříve, než odvolací soud o podaném odvolání rozhodl, odvolatel podáním ze dne 20.9.2013, došlým soudu dne 23.9.2013, vzal (s ohledem na vydání opravného usnesení ze dne 27.8.2013) svoje odvolání v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

S ohledem na to, že odvolatel-věřitel REALIT-STAV RK s.r.o. vzal své včas podané odvolání dříve, než o něm vrchní soud rozhodl, v plném rozsahu zpět, odvolací soud podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil. Právní moc rozhodnutí proto nastává, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni a věřiteli REALIT-STAV RK s.r.o. se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu