3 VSOL 933/2014-A-14
KSBR 45 INS 13347/2014 3 VSOL 933/2014-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Kroměříž, Francouzská 4033/7, PSČ: 767 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.5.2014, č.j. KSBR 45 INS 13347/2014-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl odvolání dlužnice ze dne 10.6.2014, které směřovalo do jeho usnesení ze dne 19.5.2012 (správně patří 2014), č.j. KSBR 13347/2014-A-7. Na odůvodnění uvedl, že proti usnesení ze dne 19.5.2014, č.j. KSBR 13347/2014-A-7 bylo soudu dne 11.6.2014 doručeno odvolání dlužnice, datované 10.6.2014, které bylo shodného dne předáno k poštovní přepravě. Soud se nejprve zabýval posouzením včasnosti odvolání a dospěl k závěru, že odvolání je opožděné. Odvoláním napadené usnesení bylo dlužnici doručeno vhozením do domovní schránky dne 22.5.2014 v 9:00 hodin, doručenka o jeho doručení obsahuje veškeré zákonné náležitosti, dnem následujícím po dni doručení začala běžet patnáctidenní lhůta pro podání odvolání, jejíž běh skončil dne 6.6.2014. Tento den byl posledním dnem, kdy mohlo být odvolání podáno k poštovní přepravě včas. Odvolání však bylo podáno k přepravě až dne 10.6.2014, tedy po uplynutí lhůty pro podání odvolání. Proto soud postupoval podle ustanovení § 208 odst. 1 a opožděně podané odvolání odmítl.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala odvolání dlužnice. V odvolání místopřísežně prohlásila , že odvolání proti usnesení ze dne 19.5.2014 nepodala v odvolací lhůtě proto, že ve dnech 20.6. až 30.6.2014 proběhlo školení práce obchodních manažerů pro společnost jejího zaměstnavatele BNÚ, s.r.o., se sídlem Padělky II, 3957, 760 01 Zlín, IČ 28337255. Školení se účastnila jako asistentka obchodního ředitele zaměstnavatele, což svým podpisem na odvolání stvrzuje rovněž obchodní ředitel Ján Franek.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého insolvenčního spisu vyplývá, že řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice, v němž jako adresu svého bydliště uvedla adresu Francouzská 4033/7, Kroměříž . Usnesení, kterým soud dlužnici uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení 50.000 Kč ve lhůtě tří dnů od jeho právní moci, obsahující poučení o lhůtě k podání odvolání a soudu, který je o něm příslušný rozhodnout, bylo dlužnici doručováno v obálce typu III. na adresu jejího bydliště dle insolvenčního návrhu. Podle údajů na doručence, obsahující zákonné náležitosti, bylo vloženo do domovní schránky, jak uvádí soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Závěr soudu prvního stupně o opožděnosti odvolání dlužnice proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení je správný, ostatně s ním dlužnice ani nepolemizuje a okolnosti, které by tento závěr mohly zpochybnit, v odvolání netvrdí. Své odvolání dlužnice opírá o podle ní objektivní důvody, které jí zabránily podat odvolání včas. Tyto důvody však nejsou podstatné pro závěr o opožděnosti podaného odvolání proti usnesení, jehož řádným doručením začala dlužnici plynout patnáctidenní odvolací lhůta.

Uváděné důvody by nemohly být významné, ani pokud by je dlužnice uvedla ve včas podaném návrhu na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání proti usnesení o uložení zálohy (§ 58 o.s.ř.), protože zákon v insolvenčním řízení prominutí zmeškání lhůty nepřipouští (§ 83 IZ). Proto se odvolací soud dále nezabýval tím, zda dlužnice takový návrh současně s odvoláním mínila podat (§ 6 o.s.ř.) a již vůbec nemohl hodnotit, zda by jako důvod žádosti o prominutí zmeškání lhůty mohlo obstát tvrzení dlužnice, že pracovní cesta probíhající od 20.6.2014 do 30.6.2014 byla důvodem opožděného podání odvolání proti usnesení, které bylo dlužnici doručeno již 22.5.2014.

Odvolací soud z výše uvedených důvodů posoudil napadené usnesení jako věcně správné, a proto je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 13. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu