3 VSOL 932/2016-A-15
KSBR 30 INS 10917/2016 3 VSOL 932/2016-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Věrou Vyhlídalovou v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , Prostějov, T. G. Masaryka 130/14, PSČ: 796 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.5.2016, č.j. KSBR 30 INS 10917/2016-A-8,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, insolvenční řízení zastavil podle ustanovení § 130 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), neboť dlužník vzal svůj insolvenční návrh dříve, než o něm insolvenční soud rozhodl, zpět.

Dne 21.6.2016 došlo soudu podání k č.j. KSBR 30 INS. 10917/2016-A-8, označené jako žádost o znovuobnovení insolvenčního řízení , jež soud prvního stupně správně podle jeho obsahu posoudil jako odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.5.2016, č.j. KSBR 30 INS 10917/2016-A-8 o zastavení insolvenčního řízení. Odvolatel své odvolání odůvodnil tím, že uzavřel smlouvu o důchodu, jejímž předmětem byla částka 500 Kč, která nepostačovala, proto mu jeho sestra přislíbila tuto částku navýšit, což dokládá novou smlouvou o důchodu. isir.justi ce.cz

Dříve, než odvolací soud o podaném odvolání rozhodl, došlo soudu dne 9.9.2016 podání dlužníka ze dne 8.9.2016, označené jako zpětvzetí odvolání , s tím, že odvolatel tak činí po předložení věci odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání z důvodu urychlení procesu a možnosti podání nového/doplněného návrhu .

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání dříve, než o něm bylo rozhodnuto, v plném rozsahu zpět, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a předsedkyní senátu rozhodl o zastavení odvolacího řízení (ustanovení § 218c o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 14. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu