3 VSOL 924/2012-A-35
KSOS 13 INS 11342/2012 3 VSOL 924/2012-A-35

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Havířov-Město, Moskevská 1104/1e, PSČ 736 01, IČ: 48409715, o insolvenčním návrhu věřitele CCRB a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 948/6, PSČ 110 00, IČ: 24723576, zastoupeného Mgr. Martinem Strakou, advokátem se sídlem Praha 2-Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 21, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.10.2012 č.j. KSOS 13 INS 11342/2012-A-19,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 136 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Martina Frische, se sídlem Havířov, Svornosti 2 (výrok II.), podle ustanovení § 148 odst.1 IZ na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok III.), podle § 314 odst.1, písm. a) IZ rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný (výrok IV.), vyzval věřitele dlužníka k přihlášení pohledávek, vyzval věřitele, aby sdělili insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových právech dlužníka, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů, uložil povinnosti dlužníkům dlužníka, dále osobám, které u sebe mají majetek dlužníka náležející do majetkové podstaty (výroky V. až IX.), vyslovil, že účinky usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok X.) a uložil navrhovateli zaplatit soudní poplatek za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (výrok XI.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání směřující proti výrokům I., II. a III. O tomto odvolání nebylo odvolacím soudem dosud rozhodnuto.

U jednání odvolacího soudu dne 22.1.2013 vzal dlužník odvolání výslovně a v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud odvolací řízení o odvolání dlužníka dle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dlužník před tím, než bylo odvolacím soudem o jeho odvolání rozhodnuto, vzal odvolání výslovně a v celém rozsahu zpět.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f), § 229 odst. 4 o. s. ř.).

V Olomouci dne 22. ledna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu