3 VSOL 921/2013-A-29
KSBR 47 INS 3878/2013 3 VSOL 921/2013-A-29

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Ing. Danuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrchní 149, Kobeřice u Brna, PSČ 684 01, o insolvenčním návrhu věřitele Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, identifikační číslo: 49240901, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. srpna 2013 č. j. KSBR 47 INS 3878/2013-A-18

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zjistil úpadek dlužnice, na její majetek prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Jiřího Habartu, identifikační číslo: 60353112, Pod Oborou 812, 684 01 Slavkov u Brna (výroky I.-III. usnesení). Ve výrocích IV. až XIV. usnesení rozhodl dle § 136 odst. 2 písm. c)-i) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen IZ ), a ve výroku XV. uložil věřiteli povinnost zaplatit soudní poplatek za podaný insolvenční návrh.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice včasné odvolání. Podle jeho obsahu brojila proti výroku I. usnesení a namítala, že její úpadek nebyl v řízení osvědčen. Podáním ze dne 22.11.2013, doručeným odvolacímu soudu dne 25.11.2013, vzala své odvolání zpět.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Dlužnice vzala své odvolání proti napadenému výroku I. usnesení soudu prvního stupně, kterým byly k přezkumu otevřeny i jeho výroky II. a III. (§ 212, písm. b/ o.s.ř.) účinně zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto.

Proto odvolací soud postupoval podle citovaného zákonného ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc odvoláním dotčených výroků napadeného usnesení nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/ IZ). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 29. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu