3 VSOL 920/2017-A-13
KSOS 31 INS 15063/2017 3 VSOL 920/2017-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka AM OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA-organizační složka, se sídlem Havířov-Podlesí, Elišky Krásnohorské 1298/4, PSČ: 736 01, identifikační číslo osoby: 01663704, o insolvenčním návrhu navrhovatele Stavby Technologic s.r.o., identifikační číslo osoby: 28627156, sídlem Ostrava-Hulváky, Sokola Tůmy 1099/1, PSČ: 709 00, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.8.2017, č.j. KSOS 31 INS 15063/2017-A-8,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e .

II. Ve výroku II. se usnesení soudu prvního stupně m ě n í tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení (výrok I.) a insolvenčního navrhovatele zavázal k zaplacení nákladů řízení v částce 8.228 Kč společnosti AM OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, se sídlem 64400 Międzchód, isir.justi ce.cz ul. 17. stycznia 96, Polská republika, reg. č. 210607314, a to ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení k rukám jejího právního zástupce (výrok II.).

V záhlaví svého usnesení soud prvního stupně označil jako účastníka řízení společnost AM OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, se sídlem 64400 Międzchód, ul. 17. stycznia 96, Polská republika, reg. č. 210607314 (dále též jen zahraniční právnická osoba ), zastoupenou Mgr. Zbigniewem Czudkem, advokátem se sídlem nám. Míru 551, Staré Město, Třinec, PSČ 739 61. V důvodech svého rozhodnutí pak uvedl, že návrhem insolvenčního navrhovatele bylo dne 30.6.2017 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka, označeného v návrhu jako AM OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA -organizační složka, IČ: 01663704, sídlem Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov-Podlesí . Vzhledem k tomu, že jako dlužník je označena organizační složka zahraniční právnické osoby, která nemá právní subjektivitu a je třeba ji považovat za specifický kus věci nezpůsobilý být nositelem práv a povinností, jedná se o neodstranitelnou podmínku řízení, kdy povaha věci nepřipouští pokračování v řízení dle ust. § 107 odst. 2 o.s.ř. Soud proto řízení podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil. O náhradě nákladů řízení rozhodl podle ust. § 146 odst. 2 věta druhá o.s.ř., neboť dovodil, že k zastavení řízení došlo pro chování navrhovatele, který dlužníka nesprávně označil (resp. za něj označil pouze jeho odštěpný závod), čímž zavinil zastavení řízení. Soud proto navrhovateli uložil zaplatit zahraniční právnické osobě náklady řízení ve výši 8.228 Kč, představující odměnu advokáta za dva úkony právní služby, včetně náhrady daně z přidané hodnoty.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal insolvenční navrhovatel Stavby Technologic s.r.o. odvolání. Namítal, že byl jednáním zástupců dlužníka označeného v návrhu, který je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 20165, uveden v omyl. Poukázal na to, že nikdy nejednal s jemu neznámou polskou firmou AM OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, se sídlem 64400 Międzchód, ul. 17. stycznia 96, Polská republika, reg. č. 210607314, ale vždy pouze s paní Václavou Krulcovou, která uzavírala smlouvu o dílo za označeného dlužníka jako zhotovitele, aniž by předložila plnou moc k zastupování zahraniční právnické osoby. Rovněž ze smlouvy o dílo, připojené k insolvenčnímu návrhu, je zřejmé, že byla uzavřena mezi navrhovatelem a dlužníkem označeným v insolvenčním návrhu, za kterého jednala paní Václava Krulcová. Podle navrhovatele byl po celou dobu existence obchodního vztahu udržován v omylu vědomě, že veškerá jednání vede pouze a jen s touto osobou, a organizační složce, jako právnické osobě, platil vystavené faktury, řádně evidované ve svém účetnictví. Absolutně nesouhlasí se závěrem soudu, že způsobil zastavení řízení, když v dobré víře jako dlužníka označil tento údajně neexistující právní subjekt. Polské firmě , kterou ve svém návrhu žádným způsobem nezmínil a vůči které svůj návrh nepodával, proto zásadně odmítá platit náhradu nákladů řízení, když návrh byl podán v dobré víře v údaje zapsané v obchodním rejstříku pouze vůči české firmě , zapsané Krajským soudem v Ostravě. Podle navrhovatele měl soud ihned po podání návrhu dne 30.6.2017 zjistit, že ten je podáván dle názoru soudu v rozporu se zákonem na účastníka bez právní subjektivity, a měl proto návrh ihned zamítnout, nikoliv řízení zastavit až dne 9.8.2017. Pokud by takto postupoval, náklady by nevznikly. Navrhuje proto, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, neboť řízení stiženo vadou, která má za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Odvolací soud předně konstatuje, že den po podání insolvenčního návrhu insolvenčního navrhovatele, to je dne 1.7.2017, nabyl účinnosti zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle článku II., bodu 1. tohoto zákona se zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Z uvedeného vyplývá, že náležitosti návrhu insolvenčního navrhovatele je třeba posuzovat podle právní úpravy účinné do 30.6.2017, v řízení se však postupuje podle právní úpravy účinné od 1.7.2017.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je zčásti důvodné.

Z insolvenčního návrhu navrhovatele, v němž dlužníka označil jako AM OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA-organizační složka, se sídlem Havířov-Podlesí, Elišky Krásnohorské 1298/4, PSČ: 736 01, identifikační číslo osoby: 01663704 , vyplývá, že své pohledávky vůči označenému dlužníku dovozuje ze smlouvy o dílo č. 6601505 ze dne 29.5.2015, smlouvy o dílo ze dne 9.6.2015 č. 66002/02 a objednávky č. 475-15-66002-MU ze dne 12.8.2015. Ve smlouvách a objednávce, které připojil k návrhu, je zhotovitel označen jako AM Okna, se sídlem 28. října 197/218, Ostrava-Mar. Hory, IČ 01663704, jehož jménem jedná Václava Krulcová, která rovněž za zhotovitele obě smlouvy podepsala a ke svému podpisu připojila

otisk razítka AM OKNA s.p.-z o.o. Sp. k.-organizační složka ul. 28. října 197/218, 709 00 Mariánské hory-Ostrava, IČO 01663704 . K návrhu navrhovatel připojil také výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl A, vložka 21063, v němž je označený dlužník veden jako odštěpný závod zahraniční právnické osoby, jako jeho vedoucí je zapsán Jarosław Szymkowiak, bytem Gorzów Wielkopolski 66400, Kobylogórska 108a, Polská republika, a jako zřizovatel-zahraniční osoba, je ve výpise z obchodního rejstříku zapsána AM OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, se sídlem 64400 Międzchód, ul. 17. stycznia 96, Polská republika, reg. č. 210607314 . Soud prvního stupně vyhláškou ze dne 3.7.2017 č.j. KSOS 31 INS 15063/2017-A-2 oznámil zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka označeného jako AM OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA -organizační složka, IČO 01663704, Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01, Havířov -Podlesí a usnesením ze dne 13.7.2017, č.j. KSOS 31 INS 15063/2017-A-5 vyzval takto označeného dlužníka, aby se k insolvenčnímu návrhu vyjádřil a předložil seznamy podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ. Usnesení bylo doručeno na adresu organizační složky dne 17.7.2017. Na usnesení soudu prvního stupně reagovala zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, za kterou jednal Mgr. Zbigniew Czudek, advokát se sídlem Třinec, Staré Město, nám. Míru 551, PSČ: 739 61, jemuž udělil plnou moc k zastupování Jarosław Szymkowiak, vedoucí organizační složky. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 19 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen o.s.ř. ), způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Podle ustanovení § 103 o.s.ř., kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

Podle ustanovení § 503 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen OZ ), pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou (odstavec 1). Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku (odstavec 2).

Podle ustanovení § 50 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen zákon o veřejných rejstřících), do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a odštěpném závodu zahraniční osoby, která má sídlo v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, zapíše a) jméno, liší-li se od firmy zahraniční osoby, sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpného závodu a jeho identifikační číslo, b) předmět činnosti nebo podnikání závodu nebo odštěpného závodu, c) evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, je-li zapsána, a číslo zápisu, d) jméno zahraniční osoby a její právní forma, e) zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena statutárního orgánu nebo prokuristy, f) zapisované údaje požadované tímto zákonem pro vedoucího odštěpného závodu a adresu místa jeho pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora a ukončení likvidace zahraniční osoby, h) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční osoby a i) ukončení provozu závodu nebo odštěpného závodu v České republice.

V posuzovaném případě navrhovatel ve svém insolvenčním návrhu označil jako dlužníka organizační složku zahraniční právnické osoby. Jak vyplývá ze shora citovaného ustanovení § 503 odst. 1 OZ, jedná se o část závodu, tedy část věci, která není nadána právní osobností (§ 18, § 20 OZ) a nemá proto způsobilost být účastníkem soudního řízení (§ 19 o.s.ř.). S takovou částí závodu nelze v řízení pokračovat a vůči ní vydat navrhovatelem žádané rozhodnutí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7.4.2011, sp. zn. 21 Cdo 1027/2010, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). Pokud je jako účastník řízení v podání označen někdo, kdo jím nemůže být, protože nemá způsobilost být účastníkem řízení (tzv. procesní způsobilost), je třeba nejprve zkoumat, zda se nejedná o vadu podání, k jejímuž odstranění musí být účastník soudem vyzván postupem podle ustanovení § 43 o.s.ř. (srov. např. závěry vyslovené v nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 6.4.2004 sp. zn. II.ÚS 1473/11, nebo v jeho nálezu sp. zn. IV. ÚS 22/03 ze dne 6.4.2004, oba dostupné na www.nalus.cz).

Je třeba uvést, že v přezkoumávané věci z insolvenčního návrhu, respektive z označení dlužníka v tomto návrhu, i v souvislosti s připojenými listinami (včetně připojeného výpisu z obchodního rejstříku organizační složky), nevyplývalo mimo jakoukoliv pochybnost, že navrhovatel zamýšlel podat insolvenční návrh právě a jen vůči této organizační složce a nikoli zahraniční právnické osobě. Soud prvního stupně proto měl označení organizační složky zahraniční právnické osoby posoudit jako vadu návrhu spočívající v nesprávném označení účastníka řízení, a nejprve učinit pokus o odstranění tohoto nedostatku postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. tak, že měl navrhovatele zcela konkrétně a adresně vyzvat k odstranění této vady. Teprve v případě, pokud by bylo najisto postaveno, že navrhovatel zamýšlel jako dlužníka skutečně označit organizační složku, nikoli zahraniční právnickou osobu, mohl přistoupit k zastavení řízení. V této souvislosti je rovněž třeba zdůraznit,

že z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky vyplývá, že postup podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. má přednost před přímým zastavením řízení (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.11.2005 sp. zn. 28 Cdo 2663/2005, které je dostupné na jeho webových stránkách). Pokud soud prvního stupně řízení bez dalšího zastavil, aniž dal navrhovateli možnost nesprávnost v označení dlužníka odstranit, zatížil svůj postup v řízení přepjatým formalismem, který je v rozporu s ústavně chráněným právem na spravedlivý proces.

Nicméně v průběhu odvolacího řízení odpadl důvod k tomu, aby odvolací soud zjednal nápravu tohoto nesprávného postupu soudu prvního stupně, neboť navrhovatel v odvolání výslovně uvedl, že insolvenční návrh podává vůči české firmě zapsané Krajským soudem v Ostravě, nikoliv vůči polské firmě . Je proto najisto postaveno, že dlužníkem, vůči němuž směřuje podaný insolvenční návrh, je organizační složka zahraniční právnické osoby, tedy AM OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA -organizační složka, se sídlem Havířov-Podlesí, Elišky Krásnohorské 1298/4, PSČ: 736 01, identifikační číslo osoby: 01663704, která však-jak shora vyloženo-nemá právní, a tedy ani procesní subjektivitu. Tato skutečnost představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, který nastal již v počátku řízení a který nelze zhojit, proto je třeba řízení podle ustanovení § 104 odst. 1, věty první o.s.ř. zastavit (srov. např. závěry v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.7.2003 sp. zn. 32 Odo 945/2002, případně jeho usnesení ze dne 4.12.2014, sp. zn. 21 Cdo 1592/2013, obě rozhodnutí dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).

K námitce odvolatele, že po celou obchodního vztahu byl vědomě udržován v omylu o jeho právním vztahu k organizační složce, odvolací soud pro úplnost uvádí, že bylo jeho věcí, aby řádně posoudil údaje zapsané v obchodním rejstříku (ustanovení § 50 zákona o veřejných rejstřících), na který ostatně odkazuje a který připojil k insolvenčnímu návrhu, a aby si vyjasnil s kým (s jakou osobou) vstoupil do smluvního vztahu a komu lze ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 OZ přičítat práva a povinnosti z něj vzniklá. Tato odvolací námitka důvodná není.

Zahraniční právnická osoba, přestože se (prostřednictvím své organizační složky) na základě výzvy soudu vyjádřila k insolvenčnímu návrhu, se účastníkem tohoto řízení nestala, což odvolací soud vyjádřil v záhlaví svého rozhodnutí.

Jak vyplývá z předchozí části odůvodnění, v situaci, kdy si soud nevyjasnil, zda jeho postupu v řízení nebrání neodstranitelná překážka spočívající v nedostatku procesní způsobilosti osoby v návrhu označeného dlužníka, nebylo možno takového dlužníka ani vyzývat, aby se k insolvenčnímu návrhu vyjádřil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v tom, že označený dlužník nemá procesní subjektivitu, nelze vůči němu rozhodnout o nákladech řízení (není komu ji přiznat). O nákladech

řízení před soudem prvního stupně je třeba rozhodnout podle ustanovení § 146 odst. 1, písm. b) o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku II. usnesení o náhradě nákladů řízení proto správné není.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud přezkoumávané usnesení ve výroku I. podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Ve výroku II. odvolací soud postupem podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně.

O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1, písm. b) o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Proti výrokům II. a III. tohoto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 20. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu