3 VSOL 915/2014-B-31
KSOS 39 INS 2289/2013 3 VSOL 915/2014-B-31

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , bytem Kokory 146, PSČ: 751 05, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.7.2014, č.j. KSOS 39 INS 2289/2013-B-19,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zrušil oddlužení dlužnice Zdeňky anonymizovano (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs, který bude řešen jako nepatrný (výrok II.), s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že ze zprávy insolvenčního správce ze dne 1.4.2014 bylo zjištěno, že dlužnice od schválení svého oddlužení neuhradila věřitelům jedinou splátku. Při slyšení, jež se konalo dne 30.6.2014, a k němuž se dlužnice nedostavila, insolvenční správce uvedl, že dlužnice je nekontaktní, není ani plněno ze strany dárce. Podáním ze dne 3.7.2014 pak sdělil insolvenční správce, že dne 30.6.2014 se do jeho sídla dostavil pan Gračka a doložil potvrzení o pracovní neschopnosti dlužnice. S ohledem na tato zjištění soud prvního stupně uzavřel, že dlužnice závažným způsobem porušuje povinnosti podle schváleného oddlužení, když s insolvenčním správcem nekomunikuje, neodvádí žádné splátky svým věřitelům, ať už z důvodu, že je bez příjmu, nebo své příjmy před insolvenčním soudem zatajuje. V rámci schváleného oddlužení nebyla věřitelům zaplacena jediná splátka. Soud proto postupoval v souladu s ustanovením § 418 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválené oddlužení dlužnice zrušil a na majetek dlužnice prohlásil konkurs. Vzhledem k tomu, že dlužnice je fyzická osoba, která není podnikatelem, bude ve smyslu ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona konkurs projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, přičemž z obsahu podaného odvolání je zřejmé, že se jím napadají výroky I. a II. Odvolatelka poukázala na to, že se spojila s dárcem Bohumírem Gračkou, který jí slíbil celou dlužnou částku uhradit.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že soud prvního stupně usnesením ze dne 11.4.2013, č.j. KSOS 39 INS 2289/2013-A-11 zjistil úpadek dlužnice Zdeňky anonymizovano , insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Marka Vlka a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 27.11.2013, č.j. KSOS 39 INS 2289/2013-B-12 pak schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, uložil dlužnici, aby po dobu 5 let platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 15. dni měsíce částku stanovenou podle § 398 z příjmů, které získá po schválení oddlužení, přičemž první splátku je povinna zaplatit do 31.12.2013, uložil dlužnici, aby příjem ve výši 4.500 Kč měsíčně, který získá po schválení oddlužení na základě darovací smlouvy ze dne 10.6.2013, zasílala insolvenčnímu správci Mgr. Marku Vlkovi vždy k 20. dni v měsíci k rukám insolvenčního správce, uložil insolvenčnímu správci, aby každý měsíc z částky zaslané dlužnicí 1) si ponechal částku 900 Kč jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů a k tomu odpovídající DPH, pokud je insolvenční správce jejím plátcem, 2) uhradil pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a 3) zbývající část vyplatil nezajištěným věřitelům v poměru uspokojení zjištěných pohledávek, ve výroku rozhodnutí specifikovaném, a deklaroval, že pohledávka věřitele č. 1 SMART HYPO s.r.o. bude v rozsahu zajištění uspokojena z předmětu zajištění. Podle obsahu spisu soud prvního stupně při svém rozhodování vycházel ze zjištění, že dlužnice je rozvedená, nemá žádnou vyživovací povinnost, pobírá pouze příspěvek na bydlení od Úřadu práce České republiky, pobočka v Olomouci, s tím, že její příjem je dále představován příjmem ve výši 4.500 Kč měsíčně na základě darovací smlouvy, uzavřené s Bohumilem Gračkou dne 10.6.2013.

Podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) a písm. b) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

V přezkoumávané věci ze zprávy insolvenčního správce ze dne 1.4.2014 vyplývá, že již v tomto podání insolvenční správce informoval insolvenční soud o tom, že ke dni podání zprávy nebyla zaplacena žádná splátka, byť byla dlužnice k plnění insolvenčním správcem vyzývána. Tytéž údaje vyplývají i z další zprávy insolvenčního správce ze dne 3.6.2014, podle níž za celé období od prosince 2013 nebyla ani jednou zaslána částka, jež měla být poskytována na základě darovací smlouvy. K jednání, které soud prvního stupně nařídil na den 30.6.2014, se přitom dlužnice nedostavila.

Z aktualizované zprávy (tzv. souhrnné zprávy insolvenčního správce o plnění oddlužení) ze dne 5.9.2014, podané v průběhu odvolacího řízení, vyplývá, že ke dni podání této zprávy nebyla poukázána dlužnicí žádná částka, celková dlužná částka by (v případě, pokud by nebylo zrušeno oddlužení plněním splátkového kalendáře) činila ke dni podání zprávy již 40.500 Kč. Částky, jež měly být poskytovány na základě darovací smlouvy, zasílány nebyly, a to přesto, že jak dlužnice, tak i dárce, opakovaně slibovali nápravu. Na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce je již dluh za období od prosince 2013 do srpna 2014 9.801 Kč. Na účtu majetkové podstaty dlužnice je deponována pouze částka ve výši 1.000 Kč-jde o výtěžek exekuce vedené Exekutorským úřadem Přerov, vyplacený dne 13.5.2014 na účet majetkové podstaty dlužnice, tato částka představuje jediné peněžní prostředky, které byly na účet majetkové podstaty dlužnice poukázány.

Je třeba uvést, že v celém průběhu plnění schváleného oddlužení může dojít k tzv. převrácení oddlužení do řešení úpadku dlužníka konkursem. Podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ platí, že schválené oddlužení insolvenční soud zruší v případě, kdy dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Povinnosti dlužníka při plnění oddlužení jsou přitom vymezeny v ustanovení § 412 odst. 1 IZ, podle něhož (ve znění účinném do 31.12.2013) platí, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a její výtěžek stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých šest kalendářních měsíců, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Závěrům soudu prvního stupně je možno přitakat potud, že mezi povinnosti dlužníka při plnění oddlužení tak, jak jsou vymezeny v ustanovení § 412 odst. 1 IZ, patří i povinnost dlužníka nezatajovat žádný ze svých příjmů.

Odvolací soud-na rozdíl od soudu prvního stupně-však neshledal, že by právě tuto povinnost dlužnice v průběhu plnění schváleného oddlužení porušila, neboť, jak vyplývá z tzv. záznamu, vyhotoveného insolvenčním správcem dne 10.2.2014, jenž byl přílohou sdělení insolvenčního správce ze dne 1.4.2014, Bohumil Gračka sám insolvenčnímu správci potvrdil, že dlužnici žádný příjem ve formě daru na základě darovací smlouvy ze dne 10.6.2013 neposkytl.

Další závěr soudu prvního stupně, že dlužnice řádně neplní splátkový kalendář, pak možnost aplikace ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ vylučuje.

Je třeba uvést, že Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 28.2.2013, sen. zn. 29 NSČR 12/2013 (jež je uveřejněno v časopise Soudní judikatura pod č. 61/2014) formuloval a odůvodnil závěr, že jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a odst. 3 insolvenčního zákona, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1, písm. a) insolvenčního zákona; postup podle § 418 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona tím však není vyloučen.

Právě o takový případ se v posuzované věci jedná, neboť skutkové závěry, z nichž vyšel soud prvního stupně, plně opodstatňují postup podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ.

V přezkoumávané věci není pochybnosti o tom, že dlužnice je nadále nezaměstnaná, pobírá pouze příspěvek na bydlení, a nemá příjem ani ve formě daru na základě darovací smlouvy, uzavřené s Bohumilem Gračkou. Za situace, kdy od 31.12.2013 nezaplatila žádnou splátku, tak již v době rozhodování soudu prvního stupně bylo zjevné, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Nutno uvést, že v daném případě dlužnice neplní splátky po dobu více jak osmi měsíců. Čím delší doba neplnění splátkového kalendáře, tím větší by po zbývající dobu trvání účinků schváleného oddlužení musela být čistá mzda či jiný příjem dlužnice, a to proto, aby bylo možno uhradit splátky za období, kdy splátkový kalendář neplnila. Je přitom nejisté, kdy a zda vůbec se v budoucnu příjmová situace dlužnice zlepší, když takovému závěru žádné skutečnosti nenasvědčují.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 16. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová , v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu