3 VSOL 914/2012-A-31
KSOS 13 INS 18313/2011 3 VSOL 914/2012-A-31

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka IJV 42 PARKHAUS s.r.o., se sídlem Ostrava-Přívoz, Slovenská 1085/1a, PSČ 702 00, IČ: 27785793, zastoupeného Mgr. Davidem Purmenským, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 3117/61, PSČ 702 00, o insolvenčním návrhu navrhovatelů-věřitelů a) DRDA družstvo, se sídlem Ostrava-Poruba, Spartakovců 3, PSČ 708 00, IČ: 25392166, b) Global Financial Restructuring Czech, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ: 27182452, zastoupeného Mgr. Martinem Žižkou, advokátem se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15, PSČ 110 00, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.10.2012 č.j. KSOS 13 INS 18313/2011-A-25

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že po právní moci usnesení se navrhovateli b) vrací záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč (výrok I.) a vyzval navrhovatele b), nechť sdělí soudu do tří dnů od doručení tohoto usnesení číslo účtu, na které mu bude záloha vrácena (výrok II.).

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včasné odvolání, jímž se domáhá jeho zrušení. Namítal, že vůči navrhovateli b) nabylo právní moci usnesení soudu prvního stupně ze dne 27.2.2012, č.j. KSOS 13 INS 18313/2011-A-10, jímž byla navrhovateli b) uložena povinnost k zaplacení zálohy ve výši 50.000 Kč s tím, že předmětné usnesení zůstalo vůči navrhovateli b) pravomocné a vykonatelné i poté, co rozhodl Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 8.6.2012, sp. zn. 3 VSOL 303/2012-A, o zrušení shora citovaného usnesení o uložení zálohy vůči navrhovateli a). Dlužník namítal, že není důvodu vracet insolvenčnímu navrhovateli b) jakoukoliv zálohu na náklady insolvenčního řízení, když záloha byla zaplacena v souladu s rozhodnutím, jež je pravomocné a vůči účastníkům insolvenčního řízení i vůči soudu závazné.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 218 písm b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněný.

Podle § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda je dlužník osobou oprávněnou podat odvolání proti napadenému usnesení o vrácení zálohy na náklady insolvenčního řízení navrhovateli b), a to s negativním závěrem.

Insolvenční zákon v ustanovení § 108 IZ, jež se týká zálohy na náklady insolvenčního řízení, výslovně neupravuje subjektivní přípustnost odvolání proti usnesení, jímž se o záloze na náklady insolvenčního řízení rozhoduje. Z povahy věci je osobou oprávněnou k podání odvolání pouze účastník, jemuž byla rozhodnutím soudu uložena povinnost a újma v jehož právech může být reparována cestou odvolacího řízení. Takovou osobou může být v daném případě pouze insolvenční navrhovatel b), o jehož právech a povinnostech bylo předmětným usnesením rozhodováno. Není-li dlužník insolvenčním navrhovatelem, jemuž byla povinnost platit zálohu na náklady insolvenčního řízení uložena a potažmo rozhodováno o jejím vrácení, osobou oprávněnou k podání odvolání není.

S ohledem na shora uvedené odvolací soud odvolání dlužníka odmítl dle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. jako odvolání podané někým, kdo k jeho podání není oprávněn.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu