3 VSOL 913/2015-A-82
KSBR 31 INS 10529/2013 3 VSOL 913/2015-A-82

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Radkou Panáčkovou v insolvenční věci dlužníka ČeMeBo s.r.o., se sídlem v Blansku, Poříčí 2396/42, PSČ 678 01, identifikační číslo: 60719401, o insolvenčním návrhu věřitele Ing. Roberta anonymizovano , anonymizovano , bytem v Žilině, Kvačalová 41/3, PSČ 010 04, Slovenská republika, zastoupeného Mgr. Martinou Holotňákovou, advokátkou se sídlem v Brně, Čechyňská 16, PSČ 602 00, o odvolání insolvenčního navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.12.2014, č.j. KSBR 31 INS 10529/2013-A-68,

tak to:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud uložil navrhovateli Ing. Robertu Staroňovi zaplatit ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení poplatek za podané dovolání ve výši 10.000 Kč na účet soudu specifikovaný ve výroku rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel včasné odvolání.

Podáním z 10.3.2015 vzal navrhovatel své odvolání v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že insolvenční navrhovatel vzal podané odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o povinnosti zaplatit soudní poplatek zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a předsedkyní senátu odvolacího soudu (§ 218c o.s.ř.) rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; odvolateli a dlužníku se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 16. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu