3 VSOL 906/2012-A-27
KSBR 27 INS 20629/2012 3 VSOL 906/2012-A-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka PLOMA, a.s., se sídlem Hodonín, Velkomoravská 79, PSČ 695 31, IČ: 25556045, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání věřitele Javořice, a.s., se sídlem Ptení-Ptenský Dvorek 100, PSČ 798 43, IČ: 63492202, zastoupeného Mgr. Tomášem Troupem, LL.M., advokátem se sídlem Praha 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.10.2012 č.j. KSBR 27 INS 20629/2012-A-17

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v odvoláním napadeném výroku II. o ustavení Mgr. Ivany Rychnovské insolvenčním správcem p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zjistil úpadek dlužníka PLOMA, a.s. (výrok I.), insolvenčním správcem ustavil Mgr. Ivanu Rychnovskou, advokátku se sídlem Brno, Palackého třída 2203/186 (výrok II.) s tím, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili v blíže stanovené lhůtě spolu s dalším potřebným poučením (výrok IV.), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (výrok V.), vyzval dlužníkovy věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách spolu s poučením, že pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo (výrok VI.), nařídil přezkumné jednání na den 15.1.2013 ve 13.00 hod (výrok VII.), svolal schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání, s blíže vymezeným předmětem jednání (výrok VIII.), uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznam svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů (výrok IX.), uložil insolvenčnímu správci, aby do 20.12.2012 předložil zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, aby jej soud mohl uveřejnit v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů před konáním přezkumného jednání, a aby v téže lhůtě předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka a vyjádření o vhodnosti navrhovaného způsobu řešení úpadku (výrok X.), poskytl poučení o tom, že ten, kdo má u sebe dlužníkův majetek náležející do majetkové podstaty je povinen to oznámit insolvenčnímu správci a uvést právní důvod, na jehož základě má tento majetek u sebe, a na výzvu insolvenčního správce umožnit prohlídku tohoto majetku a jeho ocenění (výrok XI.) a uložil insolvenčnímu správci, aby vyrozuměl zahraniční věřitele dlužníka o rozhodnutí o úpadku a vyzval je kvalifikovaně k přihláškám jejich pohledávek, a dále aby podal zprávu o splnění této výzvy do 20.12.2012 (výrok XII.).

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku II. o ustavení Mgr. Ivany Rychnovské insolvenční správkyní, podal věřitel Javořice, a.s. odvolání (podání ze dne 29.10.2012, došlé soudu prvního stupně dne 30.10.2012, doplněné podáním ze dne 2.11.2012, došlým soudu dne 2.11.2012), v němž namítal, že ustavená insolvenční správkyně nesplňuje podmínky pro ustavení do funkce a není nepodjatá. Poté, co odvolatel provedl analýzu právní úpravy a analýzu faktické situace společnosti dlužníka, ve vztahu k námitce, že Mgr. Ivana Rychnovská nesplňuje podmínky pro ustavení insolvenční správkyní uvedl, že v případě společnosti PLOMA, a.s. je podle ustanovení § 316 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) bez dalšího přípustná reorganizace. Je-li reorganizace uvedené společnosti bez dalšího přípustná, musí se uplatnit ustanovení § 3 odst. 2 IZ, to je, že insolvenčním správcem dlužníka může být jen ten správce, v jehož prospěch bylo pravomocně vydáno zvláštní povolení, tedy ten správce, který vykonal tzv. zvláštní zkoušku ve smyslu zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Má-li tedy být insolvenčním správcem společnosti PLOMA, a.s. osoba se zvláštním povolením, musela by Mgr. Ivana Rychnovská mít toto zvláštní povolení. Podle odvolatele však toto zvláštní povolení Mgr. Ivana Rychnovská nemá, tudíž podmínky pro své ustanovení ve smyslu § 26 IZ nesplňuje. Ve vztahu k námitce, že ustanovená insolvenční správkyně není nepodjatá, odvolatel uvedl, že dlužník PLOMA, a.s. má úzké ekonomické vazby na společnost DOMY START, a.s., se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4310/79a, IČ: 27669700, a opačně , obě společnosti mají zapsána stejná sídla, společnost DOMY START, a.s. má kupříkladu pronajaté prostory v areálu společnosti PLOMA, a.s., kde má mít údajně uskladněny určité movité věci, přičemž tento stav je dán bývalou příslušností obou společností do koncernu CE WOOD a.s. V květnu 2012 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka DOMY START, a.s., v červenci 2012 byl zjištěn úpadek této společnosti a insolvenční správkyní byla ustanovena rovněž Mgr. Ivana Rychnovská, v říjnu 2012 bylo rozhodnuto, že úpadek této společnosti bude řešen konkursem. V září 2012 vznikl spor mezi společnostmi DOMY START, a.s. a PLOMA, a.s., když společnost PLOMA, a.s. odmítala vpustit společnost DOMY START, a.s. do svého areálu a existovalo podezření na neoprávněné nakládání s movitými věcmi společnosti DOMY START, a.s. Konflikt mezi těmito společnostmi musel řešit insolvenční soud v září 2009 tak, že vydal předběžné opatření, jímž dispoziční oprávnění s majetkovou podstatou společnosti DOMY START, a.s. přešlo na Mgr. Ivanu Rychnovskou, v říjnu 2012 pak byla Mgr. Ivana Rychnovská ustanovena insolvenční správkyní společnosti PLOMA, a.s. Z uvedeného-podle odvolatele-je zřejmé, že se Mgr. Ivana Rychnovská nachází v nevyhnutelném konfliktu zájmů, kdy na jedné straně by měla hájit zájmy majetkové podstaty společnosti DOMY START, a.s. a na straně druhé zájmy majetkové podstaty společnosti PLOMA, a.s., přičemž s ohledem na vzájemné úzké ekonomické vztahy mezi oběma společnostmi je zřejmé, že tyto zájmy jsou protichůdné. Odvolatel má proto za to, že s ohledem na poměr Mgr. Ivany Rychnovské k věci (vztah obou majetkových podstat) a k účastníkům (Mgr. Ivana Rychnovská je správkyní obou majetkových podstat) je důvod pochybovat o její nepodjatosti. Poměr insolvenčního správce k věci je dán především tehdy, pokud má přímý právní zájem na projednávané věci. Mgr. Ivana Rychnovská přímý právní zájem na projednávané věci-podle odvolatele-má, neboť má zájem na způsobu řešení úpadku společnosti PLOMA, a.s. Pokud bude úpadek této společnosti řešen reorganizací, nebude moci vykonávat funkci insolvenčního správce, neboť nemá tzv. zvláštní povolení, naopak, bude-li úpadek dlužníka řešen konkursem, bude moci zůstat ve funkci insolvenčního správce. Jinými slovy-jak odvolatel pokračoval-pokud bude úpadek společnosti PLOMA, a.s. řešen reorganizací, obdrží Mgr. Ivana Rychnovská odměnu v prakticky nulové výši (k žádnému zpeněžení do jejího odvolání nestihne dojít), naopak, pokud bude úpadek řešen konkursem, obdrží stanovené procento z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty v hodnotě stovek miliónů korun. Mgr. Ivana Rychnovská tedy má v důsledku své nedostatečné formální kvalifikace velmi silný zájem na tom, aby byl úpadek společnosti PLOMA, a.s. řešen konkursem, a nikoliv reorganizací. Mgr. Ivana Rychnovská (stejně jako každý jiný insolvenční správce) má přitom zákonem dané nástroje, jak tento nelegitimní zájem v insolvenčním řízení prosazovat, například prostřednictvím zprávy, kterou je správce povinen předložit na první schůzi věřitelů, v níž je povinen vyjádřit se ke způsobu řešení úpadku. Obsahem této zprávy může insolvenční správce manipulovat přítomné věřitele k hlasování pro takový způsob řešení úpadku, který konvenuje jeho osobnímu majetkovému zájmu. Způsobem takové manipulace-podle dalších úvah odvolatele-může být i zásobování insolvenčního soudu zaručenými informacemi o tom, kterak je návrhem na povolení reorganizace sledován nepoctivý záměr. Je tak zřejmé, že každý insolvenční správce bez zvláštního oprávnění má řadu legálních nástrojů, jak v insolvenčním řízení prosazovat svou preferenci pro jeden ze způsobů řešení úpadku, s tím, že Mgr. Ivana Rychnovská dokonce v podání ze dne 25.10.2012 nabádala insolvenční soud k bezodkladnému prohlášení konkursu na majetek společnosti PLOMA, a.s. I to vzbuzuje velmi vážnou pochybnost o její nepodjatosti. Navrhl proto, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části změnil tak, že se Mgr. Ivana Rychnovská odvolává z funkce insolvenční správkyně.

Insolvenční správkyně Mgr. Ivana Rychnovská se k podanému odvolání vyjádřila ve svém podání ze dne 3.11.2012, v němž potvrdila, že je insolvenční správkyní dlužníků DOMY START, a.s. a PLOMA, a.s., poukázala však, že se jedná o odlišná insolvenční řízení, která nemají žádnou spojitost, jako insolvenční správkyně dlužníka DOMY START, a.s. a dlužníka PLOMA, a.s. nebude řešit nic, co by bylo v konfliktu zájmů vůči společnosti PLOMA, a.s. a jejím věřitelům, a naopak. Z dosud převzatých účetních dokumentů od statutárního orgánu dlužníka zjistila, že dlužník PLOMA, a.s. sice eviduje pohledávku vůči společnosti DOMY START, a.s., tuto pohledávku však v zákonné lhůtě dlužník PLOMA, a.s. do insolvenčního řízení dlužníka DOMY START, a.s., nepřihlásil, nadto pro případné řešení této záležitosti je dána možnost použití ustanovení § 34 odst. 2 IZ o ustanovení odděleného insolvenčního správce. Podle insolvenční správkyně podmínky pro její vyloučení z insolvenčního řízení podle ustanovení § 24 IZ splněny nejsou. K námitce odvolatele, že není osobou se zvláštním povolením podle insolvenčního zákona, insolvenční správkyně uvedla, že dosud o reorganizaci rozhodnuto nebylo, a tudíž splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce. Bude-li reorganizace schválena, je pak na soudu, aby činil příslušné kroky. K námitce odvolatele, v níž tvrdil, že zájmem insolvenční správkyně je řešení úpadku dlužníka konkursem, insolvenční správkyně zdůraznila, že o reorganizaci rozhodne schůze věřitelů, této schůzi bude v souladu s ustanovením § 323 IZ předcházet zpráva o hospodářské situaci dlužníka, přičemž podle odstavce 2 tohoto ustanovení je insolvenční správce povinen upozornit na jemu známé důvody, pro které lze pochybovat o poctivém záměru navrhujícího věřitele (jehož pohledávka nedosahuje ani částky 100.000 Kč). Takovou zprávu před první schůzí insolvenční správkyně také připraví a řádně odůvodní. Důvody, proč žádala, aby byl prohlášen konkurs nechť soud i věřitelé považují za první část její zprávy o hospodářské situaci dlužníka podle ustanovení § 323 IZ. Navíc se jednalo pouze o žádost, přičemž i o těchto věcech rozhoduje soud a nelze s tímto spojovat případnou její podjatost ve věci.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle ustanovení § 24 odst. 1 IZ, insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle ustanovení § 26 IZ, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Ze shora citovaného ustanovení § 26 IZ vyplývá, že rozhodnutí insolvenčního soudu o ustanovení správce je možno napadnout odvoláním, přičemž odvolací důvody jsou omezeny způsobem, který brání tomu, aby se odvolací soud musel zabývat skutečnostmi, které nastaly až po ustanovení správce do jeho funkce. Odvolacím důvodem přitom může být pouze námitka, že ustanovený správce nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce insolvenčního správce, nebo že není nepodjatý.

V přezkoumávané věci věřitel v podaném odvolání namítá, že ustanovená správkyně nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce insolvenčního správce, a dále že není nepodjatá.

Pokud se týká námitky nesplnění podmínek pro ustanovení insolvenčního správce, nutno uvést, že § 3 odst. 2 zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (na nějž v této souvislosti věřitel v podaném odvolání odkazuje), pouze stanoví, že právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle zvláštního zákona, vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení nebo zvláštního povolení hostujícího insolvenčního správce. Z tohoto ustanovení však rozhodně nelze dovodit, že v případě dlužníka, u něhož je reorganizace bez dalšího přípustná-to je u dlužníka, který splňuje obecné předpoklady přípustnosti reorganizace podle ustanovení § 316 odst. 4 IZ-by vždy musel být insolvenčním správcem ustanoven insolvenční správce se zvláštním povolením (zvláštní povolení fyzické osobě podle ustanovení § 6 odst. 2, písm. a/ a b/ zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích).

Z obsahu spisu přitom vyplývá, že dlužník PLOMA, a.s. návrh na povolení reorganizace nepodal, nýbrž dne 23.8.2012 podal u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh, jímž se domáhal zjištění úpadku a prohlášení konkursu.

Skutečnost, věřitelem v podaném odvolání namítaná, že hodlá podat návrh na povolení reorganizace dlužníka, je pak-z hlediska závěru, že Mgr. Ivana Rychnovská v době svého ustanovení splňovala podmínky pro ustanovení do funkce insolvenční správkyně-bez významu.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že věřitel Javořice, a.s. sice podal dne 1.11.2012 (to je po rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž byl zjištěn úpadek dlužníka a ustanovena insolvenční správkyně) návrh na povolení reorganizace dlužníka, tento návrh však byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16.1.2013, č.j. KSBR 27 INS 20629/2012-B-58 zamítnut a na majetek dlužníka prohlášen konkurs, přičemž ve výroku I. tohoto usnesení (o zamítnutí návrhu věřitele Javořice, a.s. na povolení reorganizace dlužníka) rozhodnutí nabylo právní moci.

Podmínky, kdy je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení, stanoví § 24 IZ. Podmínky pro vyloučení správce jsou shodné s podmínkami stanovenými pro podjatost soudce a přísedících podle ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. Insolvenční správce je tak z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků či k jejich zástupcům lze pochybovat o jeho nepodjatosti.

Pokud se týká poměru insolvenčního správce k věci, ten může vyplývat především z přímého právního zájmu správce na projednávané věci, jak je tomu bezpochyby v případě, kdyby insolvenční správce vlastnil pohledávku za dlužníkem nebo je dlužníkem dlužníka, jehož majetek je podroben režimu insolvenčního řízení.

Poměry insolvenčního správce k účastníkům a k jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský, a v úvahu přichází i vztah ekonomické závislosti, kdy například způsob podnikání správce dopadá do majetkových poměrů některého z účastníků řízení.

Je třeba především uvést, že v posuzované věci nebyly zjištěny (z obsahu spisu se nepodávají) žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenční správkyně Mgr. Ivany Rychnovské. Jak plyne i z vyjádření insolvenční správkyně, ona sama žádný poměr k věci ani k účastníkům (či k jejich zástupcům) nemá. Věřitelem uváděné skutečnosti, to je skutečnost, že Mgr. Ivana Rychnovská je insolvenční správkyní dlužníků DOMY START, a.s. a PLOMA, a.s. (mezi nimiž v září 2012 vznikl spor), ani to, že v případě řešení úpadku dlužníka PLOMA, a.s. reorganizací by-podle názoru odvolatele-insolvenční správkyně neobdržela odměnu, zatímco v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem ano, (a tedy, že je jejím zájmem, podle dalších úvah odvolatele, řešení dlužníkova úpadku konkursem) zcela zjevně žádný z důvodů, daných ustanovením § 24 IZ (jak shora vyloženo) nenaplňuje.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části jako věcně správný potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřiteli Javořice, a.s. se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 27. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu