3 VSOL 900/2013-A-38
KSOS 8 INS 7967/2013 3 VSOL 900/2013-A-38

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem v Ostravě-Slezské Ostravě, Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00, IČ 28627156, zastoupeného Mgr. Pavlem Szkanderou, advokátem, se sídlem ve Frýdku-Místku, Svatoplukova 1209, PSČ 738 01, o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele REA INVEST a.s., se sídlem v Opavě, Dolní náměstí 305/21, PSČ 746 01, IČ 25846183, zastoupeného JUDr. Františkem Kubínem, advokátem, se sídlem v Havířově-Městě, Dlouhá třída 461/3, PSČ 736 01, o odvolání přihlášeného věřitele SVĚT OKEN s.r.o., se sídlem ve Vsetíně, Jasenice 1254, PSČ 755 01, IČ 25831925, zastoupeného Mgr. Martinem Ostrihoněm, advokátem, se sídlem v Ostravě, Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 03.09.2013, č.j. KSOS 8 INS 7967/2013-A-23,

takto:

I. Odvolání se o d m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud zastavil insolvenční řízení (výrok I.) a rozhodl, že dlužník je povinen zaplatit navrhovateli na nákladech řízení částku 8.720 Kč, k rukám právního zástupce navrhovatele JUDr. Františka Kubína, a to do tří dnů od právní moci usnesení (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že řízení bylo zahájeno návrhem věřitele, doručeným soudu dne 21.03.2013, na jednání konaném dne 03.09.2013 vzal věřitel insolvenční návrh zpět. Soud proto postupoval podle ustanovení § 130 odst. 1 insolvenčního zákona a insolvenční řízení zastavil a podle procesní úspěšnosti rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel SVĚT OKEN s.r.o., a uvedl, že podal dne 06.09.2013 insolvenčnímu soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi, čímž podle ustanovení § 107 insolvenčního zákona přistoupil k insolvenčnímu řízení jako další navrhovatel a je oprávněn dle § 107 insolvenčního zákona podat odvolání proti usnesení soudu prvního stupně. Tvrdí, že platně přistoupil k insolvenčnímu řízení jako další navrhovatel a pokud původní navrhovatel vzal svůj insolvenční návrh zpět, může být insolvenční řízení dle ustanovení § 130 odst. 2 insolvenčního zákona zastaveno pouze ve vztahu k němu a musí pokračovat ve vztahu k insolvenčnímu návrhu přistoupivšího navrhovatele. Navrhuje, aby odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se řízení zastavuje pouze k věřiteli REA INVEST a.s.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se nejdříve zabýval otázkou, zda odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a dospěl k závěru, že v přezkoumávané věci tomu tak není.

V dané věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Ostravě dne 21.03.2013 insolvenčním návrhem věřitele REA INVEST a.s. Soud prvního stupně za účelem projednání podaného insolvenčního návrhu nařídil jednání na 03.09.2013; u tohoto nařízeného jednání insolvenční navrhovatel-věřitel REA INVEST a.s. vzal podaný insolvenční návrh výslovně v celém rozsahu zpět s odůvodněním, že veškeré jeho uplatněné pohledávky byly uhrazeny. Soud proto rozhodl o zastavení insolvenčního řízení a o povinnosti dlužníka nahradit insolvenčnímu navrhovateli náklady řízení. Ještě dříve než vyhlášené usnesení bylo doručeno účastníkům řízení, došel Krajskému soudu v Ostravě 06.09.2013 návrh na zahájení insolvenčního řízení podaný navrhovatelem-věřitelem SVĚT OKEN s.r.o. Poté, co i tomuto věřiteli bylo doručeno rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení, podal věřitel SVĚT OKEN s.r.o. odvolání tak, jak je uvedeno výše.

Podle ustanovení § 97 IZ insolvenční řízení lze zahájit jen návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (odstavec 1). Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím uznávaným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží (odstavec 2).

Podle ustanovení § 107 IZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele (odstavec 1). Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení (odstavec 2). Byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak před tím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno (odstavec III.).

Odvolací soud nepřisvědčuje odvolateli, že platně přistoupil k insolvenčnímu řízení jako další insolvenční navrhovatel.

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 27.09.2011, senátní značka 29 NSČR 51/2011, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 33/2012, uzavřel, že pokud je insolvenční návrh, v němž je ohlášeno zastoupení advokátem a k němuž je připojena řádná procesní plná moc pro tohoto advokáta, podepsán pouze tímto zástupcem, je podmínka formulovaná v § 97 odst. 2 IZ splněna jen tehdy, je-li úředně ověřen podpis advokáta na insolvenčním návrhu a současně i podpis zmocnitele (insolvenčního navrhovatele) na procesní plné moci. Insolvenčním návrhem, k němuž se pro absenci předepsaného podpisu nepřihlíží, nemůže být účinně zahájeno insolvenční řízení a takový návrh nemůže vytvořit překážku věci zahájené pro později podaný a řádně podepsaný insolvenční návrh. V důvodech svého rozhodnutí Nejvyšší soud dále uzavřel, že podmínka uvedená v § 97 odst. 2 IZ platí i pro další insolvenční návrh ve smyslu § 107 odst. 1 IZ. Jestliže se k dalšímu insolvenčnímu návrhu nepřihlíží, připojí se do spisu týkajícího se původního insolvenčního návrhu jen přihláška. S insolvenčním navrhovatelem, k jehož dalšímu insolvenčnímu návrhu se nepřihlíží, se v řízení o původním insolvenčním návrhu zachází jen jako s přihlášeným věřitelem.

V přezkoumávané věci na základě řádně udělené procesní plné moci ze dne 28.8.2013 podal insolvenční návrh jménem věřitele SVĚT OKEN s.r.o. advokát Mgr. Martin Ostrihoň. Na podaném insolvenčním návrhu se nachází pouze podpis zmocněnce Mgr. Martina Ostrihoně a jeho podpis je úředně ověřen. Úřední ověření podpisu zmocnitele (insolvenčního navrhovatele) na udělené plné moci ze dne 28.8.2013 však chybí. Ve smyslu závěrů Nejvyššího soudu ČR, citovaných shora, proto nutno uzavřít, že v podaném insolvenčním návrhu věřitele SVĚT OKEN s.r.o. není splněna podmínka formulovaná v § 97 odst. 2 IZ, z čehož vyplývá, že k insolvenčnímu návrhu věřitele SVĚT OKEN s.r.o. se nepřihlíží. Věřitel SVĚT OKEN s.r.o. se tudíž nestal dalším insolvenčním navrhovatelem; vzhledem k tomu, že do insolvenčního řízení podal celkem 3 přihlášky pohledávek, je nutno s ním zacházet jen jako s přihlášeným věřitelem.

Byť podle ustanovení § 14 odst. 1 IZ odvolatel coby přihlášený věřitel je účastníkem řízení, není však oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí, kterým insolvenční soud rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, protože jak vyplývá z ustanovení § 107 odst. 3 IZ, toto právo insolvenční zákon přiznává pouze insolvenčnímu navrhovateli, který přistoupil k řízení a který se stává dalším insolvenčním navrhovatelem. Z výše uvedených důvodů odvolací soud odvolání přihlášeného věřitele SVĚT OKEN s.r.o. odmítl podle ustanovení § 218 písm. b) jako odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 146 odst. 3 a § 224 odst. 1 o.s.ř. Odvolání věřitele bylo odmítnuto, dlužníku podle obsahu spisu v odvolacím řízení ve vztahu k podanému odvolání žádné náklady nevznikly, a proto odvolací soud o náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a odvolateli se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouci dne 6. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu